Seretide

Diskus

GSK

Salmeterolksinafoat, flutikazon propiyonat

Ambalaj: 100µg: İçinde her biri 50µgsalmeterol ve 100µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus

: : 250µg: İçinde her biri 50µgsalmeterol ve 250µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus

: : 500µg: İçinde her biri 50µgsalmeterol ve 500µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus.

Endikasyon: Bronkodilatörve inhale kortikosteroid kullanımının uygun olduğu yetişkin ve çocuklardaastma dahil reversibl obstrüktif akciğer hastalığının düzenli tedavisindeendikedir. Bu şunları içerebilir: Uzun etkili -agonistleri ve inhalekortikosteroidlerin etkili sürek dozunu alan hastalar, inhale kortikosteroidtedavisi altındaki, semptomları olan hastalar, inhale kortikosteroidleregereksinim duyan ve düzenli bronkodilatör kullanan hastalar.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Reversiblobstrüktif havayolu hastalıklarının tedavisi normalde kademeli bir programizlemelidir ve hastalar hem klinik olarak hem de akciğer fonksiyon testleriyleizlenmelidir. Bu kombinasyon, hızlı ve kısa etkili bronkodilatör (ör.salbutamol) gerektiren akut semptomlarda hemen rahatlamak için önerilmez.Tedavi ani olarak kesilmemelidir. Olası sistemik etkiler adrenal supresyon,çocukların ve adölesanların büyümesinde gecikme, kemik mineral dansitesindeazalma, katarakt ve glokomu içerir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımıancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan olasızararlarından büyük ise düşünülmelidir.

Yan Etkileri: Salmeterolve flutikazon propiyonatın kombine kullanımında, advers etkilerin tipi veşiddetinin her bir bileşikle ilgili olması beklenebilir. Bu iki bileşiğin birarada verilmesiyle ilave advers etkiler bildirilmemiştir.

İlaç Etkileşimleri: Selektif veya selektif olmayanbblokerler reversibl obstrüktif havayolları hastalığı olanlardakullanımlarını zorunlu kılacak bir neden yoksa kullanılmamalıdır. GüçlüCYP3A4 inhibitörleri (örneğin ketokonazol, ritonavir) ile birlikte kullanıldığında,flutikazon propiyonata sistemik olarak maruz kalma potansiyeli artacağından dikkatedilmelidir.

Doz Önerisi: SeretideDiskussadece oral inhalasyon yoluylakullanılır. Optimum terapötik yarar sağlamak için, semptomları olmasa bileSeretide’ındüzenli kullanılması şarttır. Hastalar düzenli olarak doktor kontrolündabulundurularakSeretidedozunun optimum düzeyde kalması sağlanmalı, sadece doktorönerisi ile değiştirilmelidir. Doz, semptomları etkili olarak kontrol eden endüşük doza ayarlanmalıdır. Hastalara hastalıklarının şiddetine göre uygunflutikazon propiyonat dozu içerenSeretideDiskusverilmelidir. Yetişkinler ve12 yaştan büyük çocuklar: Günde 2 kez bir inhalasyonSeretide100 µg Diskus(50µgsalmeterol ve 100µg flutikazon propiyonat) veya bir inhalasyonSeretide 250 µg Diskus(salmeterol 50µg ve flutikazon propiyonat 250µg) veyabir inhalasyonSeretide 500 µg Diskus(salmeterol 50µg ve flutikazon propiyonat500µg) kullanılabilir. 4 yaş ve daha büyük çocuklar: Günde 2kez bir inhalasyonSeretide100 µg Diskus(50µgsalmeterol ve 100µg flutikazon propiyonat) kullanılmalıdır.

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım