Tegretol

Şurup

NovartisPharma

Karbamazepin

Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL’lik ambalaj.

Tegretol -

Tablet

Karbamazepin

Ambalaj: 200 mgx24 ve 160 tablet.

Eşdeğeri: KarazepinTablet: 200 mgx25 ve 160 Tablet(Terra);KarbasifTablet: 200 mgx24 tablet(Yeniİlaç);Karberol Tablet: 200 mgx160 tablet(Münir Şahin);Kazepin Tablet: 200 mgx24 ve 160 tablet(Günsa).

TegretolCR

Divitab

Karbamazepin

Ambalaj: 200 mgx20 Tablet

: : 400 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: TerilCR Tablet: 200 mgx20 tablet, 400 mgx20 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Epilepsi tedavisinde,sekonder jeneralizasyonla veya sekonder jeneralizasyon olmaksızın kompleks veyabasit parsiyel nöbetler (bilinç kaybı ile veya bilinç kaybı olmaksızın),jeneralize tonikklonik nöbetler, nöbetlerin karışık şekillerinde endikedir vehem monoterapi hem de kombine tedavi için uygundur. Genellikle absansnöbetlerinde (petit mal) ve miyoklonik nöbetlerde etkin değildir. Akut mani vebipolar afektif bozuklukları önlemek ve oluşumunu azaltmak için sürektedavisinde; alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromunda; idiyopatiktrigeminal nevralji ve multipl skleroza bağlı (tipik veya atipik) trigeminalnevraljide, idiyopatik glossofaringeal nevraljide; ağrılı diyabetiknöropatide; Diabetes insipidus sentrali; nörohormonal orijinli poliüri ve polidipsitedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Karbamazepine veya yapısal olarak benzerlik gösterenilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık. Atriyoventrikülerblok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundankarbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez. MAOinhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyarılar: Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirebilir.Nöbetlerin alevlenmesi halinde karbamazepin kesilmelidir. Karbamazepinileri derecede karaciğer bozukluğu veya aktif karaciğer hastalığıdurumlarında derhal kesilmelidir. Epileptik gebelerin özel bir dikkatle tedaviedilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde yarar/zararoranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepin kullanan annelerbebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik deri reaksiyonu gibi)bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbamazepinin nedenolduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğini azaltabilir;bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatli olmalıdır.

Yan Etkileri: Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gamaGT düzeyleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, enderdurumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nö-rolojikanormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi vedüşük plazma osmolalitesi.

İlaç Etkileşimleri: İzoniyazid, verapamil, diltiazem, destropropoksifen,viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin, asetazolamid, danazol,desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksek dozlarda), nefazodon, makrolidantibiyotikler (örn: eritromisin, troleandomisin, josamisin, klaritromisin),azoller (örn: itrakonazol, ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadinkarbamazepinin plazma düzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon,progabid veya teofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veyadoksorubisin, klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazmadüzeyini azaltabilir.

Doz Önerisi: Tegretoltabletler bütün olarak,CRTabletlerbütün veya yarım tablet olarak, az bir miktar su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.Etkin maddeninTegretol CRTabletlerden yavaş, kontrollü salım sağlaması sonucu dozaralığı günde 2 defa olacak şekilde tasarlanmıştır. Normal tabletten (Tegretol Tablet 200 mg)CRtabletuygulanmasına geçildiğinde, klinik çalışmalar bazı hastalardaCRtabletdozunun artırılması gerekebileceğini göstermiştir. Normal tabletlerden şurupuygulanmasına geçildiğinde, günde aynı mg doz verilmek kaydıyla, şurup dahaaz miktarda ve daha sık olarak uygulanmalıdır (örn. günde 2 kez tablet vermekyerine günde 3 kez şurup verilmesi).TegretolTablet veya şurup, yemek sırasında, yemekten sonra veyayemek aralarında alınabilir.Epilepsi: Mümkünse,Tegretolmonoterapişeklinde uygulanmalıdır. Tedavi düşük dozla başlatılmalı ve daha sonra optimaletki elde edilene kadar, doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Erişkinler: Tedaviyegünde 1-2 kez 100-200 mg ile başlanır. Daha sonra doz optimum yanıt alınıncayakadar yavaş yavaş artırılır (genellikle günde 2-3 kez 400 mg). Bazı hastalardagünde 1600 mg veya hatta 2000 mg uygun olabilir. Çocuklar: 4 yaşından büyükçocuklarda, tedaviye günde 100 mg ile başlanabilir, haftada bir 100 mgartırılabilir. Sürek dozu: Günde kg başına 10-20 mg olacak şekilde; 1 yaşa kadar: 100-200 mg/gün; 1-5 yaş arası: 200-400 mg/gün; 6-10 yaş: 400-600 mg/gün; 11-15yaş: 600-1000 mg/gün.Trigeminalnevralji: Günlük 200-400 mg başlangıçdozu, ağrı kayboluncaya kadar azar azar artırılır (genellikle günde 3-4 kez200 mg), sonra doz mümkün olan en düşük sürek dozuna ulaşıncaya kadar, kademeliolarak azaltılır. Yaşlılarda günde iki kez 100 mg'lik bir başlangıç dozuönerilir.Alkolü bırakma (alkol yoksunluk)sendromu: Ortalama doz günde 3 kez 200 mg'dir.Ağır durumlarda bu doz ilk birkaç gün içinde artırılabilir (örn. günde 3 kez400 mg). Alkolü bırakmaya bağlı şiddetli belirtilerin tedavisine başlarken,Tegretolsedatifhipnotik ilaçlarla kombine verilmelidir. Akut devre atlatıldıktan sonra, tedaviyesadeceTegretolile devam edilebilir.Diabetes insipidus sentralis: Erişkinler için ortalama doz günde 2-3 kez 200 mg'dir.Çocuklarda doz, çocuğun yaşı ve kilosu ile orantılı olarak azaltılmalıdır.Ağrılı diyabetik nöropati: Ortalama doz, günde 2-4 kez 200 mg'dir.Akut mani ve bipolar afektif bozuklukların sürek tedavisi: Doz yaklaşık olarak günde 400-1600 mg'dir. Olağandoz, günde 2-3 bölünmüş dozlar halinde 400-600 mg şeklinde uygulanır. Akut manitedavisinde doz mümkün olduğunca kısa sürede artırılmalıdır.

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım