Aggrastat

Flakon IV

MSD

Tirofiban HCl

Ambalaj: 0.25 mg/mLx50 mL’lik konsantre Solüsyon içerenflakon.

Endikasyon: Heparinile birlikte unstabil anjina ya da Q dalgası oluşturmayan miyokardenfarktüslü hastalarda kardiyak iskemik olayların önlenmesinde veaynı zamanda, koroner anjiyoplasti ya da aterektomi uygulanan koroneriskemik sendromlu hastalarda tedavi edilen koroner arterin ani kapanmasınabağlı olarak gelişen kardiyak iskemik komplikasyonların önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Trombosit agregasyonunun inhibisyonu kanamariskini artırdığı için, tirofiban HCl, aktif iç kanaması olan hastalarda,intrakraniyal kanama öyküsü olanlarda, intrakraniyal tümör, arteriyovenözmalformasyon ya da anevrizması olanlarda ve daha önceden tirofibanHCl, kullanımının ardından trombositopeni gelişen hastalardakontrendikedir. Tirofibana karşı aşırı duyarlığı olan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Gastrointestinal kanama ya da klinik açıdan anlamlıgenitoüriner kanama öyküsü de dahil olmak üzere yakın zamanda(<1 yıl) kanaması olanlar; koagülopati, trombosit bozukluğu yada trombositopeni öyküsü olduğu bilinenler; trombosit sayısı<150 000 hücre/mm3olanlar; 1 yıl içinde serebrovaskülerhastalık öyküsü olanlar; 1 ay içinde büyük cer-rahi işlem ya da şiddetlifiziksel travma geçirenler; aort diseksiyonunu düşündüren öykü,bulgu ve belirtileri olanlar; kontrol altına alınamayan şiddetlihipertansiyon (sistolik kan basıncı >180 mmHg ve/veya diastolikkan basıncı >110 mmHg); akut perikardit; hemorajik retinopatisiolanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli böbrek yetersizliğiolan hastalarda tirofiban dozu azaltılmalıdır.Gebelik süresince sadece potansiyelyararı, fetüs üzerindeki potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır.Tirofibanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlacınanne için önemi göz önüne alınarak, ya ilacın kullanımı kesilmeliya da emzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri: Tirofiban HCl, heparin ve aspirinlebirlikte kullanıldığında en sık bildirilen yan etki kanamadır (sızıntışeklinde ya da hafif derecede). Kanamanın dışında bulantı, ateş vebaş ağrısı bildirilmiştir.Üşüme ve subfebril ateş ile birlikte trombosit sayısındaazalma da görülebilir. Feçeste ve idrarda gizli kan gö-rülebilmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Tirofibanın aspirin ve heparinlekombine kullanımı, heparin ve aspirinin tek başlarına kullanımıile karşılaştırıldığında kanamada bir artış gö-rülmüştür. Tirofibanınhemostazı etkileyen diğer ilaçlarla (örn. varfarin) birlikte kullanımındadikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Aggrastatflakonu, kullanılmadan önce seyreltilmelidir.IV yoldan uygulanır. Aynı hattan heparinle birlikte verilebilir.Hastanın ağırlığı esas alınarakbolus dozu ve infüzyon hızı hesaplanırken de dikkatli olunmalıdır.Klinik araştırmalarda, kontrendike olmadığı takdirde hastalar aspirinalmışlardır.Unstabil Anjina Pektoris veya Q Dalgası OluşturmayanMiyokard Enfarktüsü: Aggrastat, heparinle kombine olarak, başlangıçta 30 dakikasüreyle 0.4 mg/kg/-dak enfüzyon hızı ile intravenöz olarak uygulanmalıdır.Başlangıç enfüzyonu tamamlandıktan sonra, idame enfüzyon hızı 0.1mg/kg/dak olmalıdır.Anjiyoplasti/Aterektomi: Anjiyoplasti/aterektomisırasında -Aggrastatbaşlanılan hastalarda,Aggrastatheparinle kombine olarak başlangıçta10mg/kg bolus dozunda 3 dakika süreyle,bunun ardından 0.15mg/kg/dakikaidame enfüzyon hızı ile uygulanmalıdır.Aggrastat’ın sürek enfüzyon dozu 36 saatsüreyle uygulanmalıdır. İşlem tamamlandıktan sonra heparin kesilmelidir.

<

Seremaks Fort

Film Tablet Hüsnü Arsan Ginkgo biloba ekstresi Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 tablet. Eşdeğeri: Bilokan Forte Film Tablet: 40 mgx20

Tomudex

Flakon AstraZeneca Raltitreksed Ambalaj: 2 mgx1 flakon Endikasyon: 5-florourasilve folinik asit içeren tedavilerin uygun olmadığı veya tolere edilemediği,ileri evre kolorektal

Rofen

Fort Tablet Akdeniz İbuprofen Ambalaj: 400 mgx30 tablet. Eşdeğeri: ArtrilDraje: 400 mgx30 draje(Eczacıbaşı);Biophen Draje: 400 mgx30draje(İlsan);Brufen Draje: 400 mgx30 draje(Abbott);Siyafen
Vogast

EnterikMikropellet Kapsül Fako Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet

NovoMix 30

FlexPen Novo Nordisk İnsülin aspart,insülin aspart protamin 100 IU/mL Ambalaj: 3 mLx5 FlexPen. NovoMix 30 Penfill İnsülin aspart,insülin aspart protamin

Deksan

Şurup Deva Parasetamol 120mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, psö-doefedrin HCI 20 mg, klorfeniraminmaleat 2 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Alfamet

Film Tablet İE Ulagay Metildopa Ambalaj: 250 mgx30 tablet. Endikasyon: Hafif, ortave ağır hipertansiyonda hem yatar ve oturur durumda, hem
Rantudil

Kapsül Bayer Asemetasin Ambalaj: Forte Kapsül 60 mgx30 Kapsül : : RetardKapsül 90 mgx20 kapsül. Endikasyon: Kronikartiküler romatizma (kronik poliartrit,

Relenza

Rotadisk GSK Zanamivir Ambalaj: 5 mgx4 blisterlik Rotadisk. Endikasyon: Erişkinlerdeve 12 yaş ve üstündeki adölesanlarda influenza A ve B’nin tedavisinde

Dianorm

Tablet Koçak glibenklamid Ambalaj: 5 mgx100 Tablet. Eşdeğeri: GlibenTablet: 5 mgx100 tablet(Nobel). Endikasyon: Genelolarak 40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin

Uniklar

Film Tablet Mustafa Nevzat Klaritromisin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500

Parafon

Tablet Gürel Klorzoksazon 250mg, parasetamol 300 mg Ambalaj: 20 tablet. Eşdeğeri: MepadolTablet: 20 tablet(Akdeniz);MuskazonTablet: 20 tablet(Kurtsan). Endikasyon: İskeletkasındaki ağrı ve

BiProfenid

Tablet Eczacıbaşı Ketoprofen Ambalaj: 150mg (dıştaki hızlı salınımlı tabakada 75 mg ve içteki değiştirilmiş salınımlıtabakada 75 mg) x20 tablet. Endikasyon:

Helipak

Tedavi Paketi Fako Klaritromisin,amoksisilin, lansoprazol Ambalaj: 14 bilister. (Her bilister, herbiri 500 mg klaritromisin içeren 2 adet film tablet; herbiri

Innohep

Kullanıma Hazır Enjektör Abdiİbrahim Tinzaparin sodyum Ambalaj: 3.500 IU/0.35 mLx10 enjektör : 4.500 IU/0.45 mLx10 enjektör : 14.000 IU/0.7 mLx2
Trisequens

Tablet Novo Nordisk MaviTablet: Estradiol (hemihidrat) 2 mg BeyazTablet: Estradiol (hemihidrat) 2 mg, noretisteron asetat 1 mg KırmızıTablet: Estradiol (hemihidrat)

Virupos

Göz Merhemi Biem Asiklovir Ambalaj: %3×4.5 g’lik tüp. Eşdeğeri: ZoviraxGöz Merhemi: %3×4.5 g(GSK). Endikasyon: Herpessimplekskeratiti tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Asiklovireduyarlı

Omeprazid

Mikropellet Kapsül Nobel omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 Kapsül. Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);ErbolinMikropellet Kap–sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprol Kapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan);ProsekEnterik

Sistral

Ampul İ.E.Ulagay Klorfenoksamin HCI Ambalaj: 10 mg/1 mLx6 ampul. Sistral Jel Klorfenoksamin HCI Ambalaj: 15 mg/20 g’lik tüp. Sistral Krem

Pergonal

Ampul Serono FSH 75 IU, LH 75 IU Ambalaj: 1 liyofilize Ampul ve eritici olarak 1 adet 1mL’lik serum fizyoloik

Imovax Meningo A+C

Flakon Sanofi Pasteur SaflaştırılmışNeisseria meningitidisgrup A polisakkariti50mg, SaflaştırılmışNeisseria meningitidisgrup C polisakkariti50mg/0.5 mL Ambalaj: 50 doz aşı içeren 1 flakon ve25

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir