AK = APPLİED KİNESİOLOGY = UYGULAMALI KİNEZYOLOJİ = KLİNİK KİNEZYOLOJİ

Daha önce bir kaç kez klinik kinezyolojiyi tanımak ve bu metodun etkinliğini hekimlere fark ettirmek için tanıtım seminerleri düzenlemiştik. BTR, BNR ve BAR üyeleri başta olmak üzere talep ettikleri bir program dahilinde seminer için uzun süredir ICAK ve DAGAK (Almanya Uygulamalı Kinezyoloji Derneği) ile yazışmalarımız devam ediyordu. DAGAK ve ZAEN kapsamında verdiğimiz bu programını BTR işbirliğiyle hekimlerle buluşturmak çabası içindeydik. Haziran 2008’de bu talebimize onay verildi ve biz de geçen sayımızda AK Klinik Kinezyoloji seminerlerini BARNAT dergisinde size duyurduk. Ve yaptığımız ilk kurs hakkında meslektaşlarımızın görüşlerini BARNAT’in ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.


 


BTR olarak önümüzdeki sürede başta siz değerli dernek üyelerimiz olmak üzere Türkiye’de ilgili hekimlere AK’nin eğitimlerine bilimsel boyutta hız vereceğiz. AK eğitimi uzun ve zahmetli bir eğitimdir ancak alındığında hekimin mesleğini daha sağlıklı olarak uygulamasını sağlar.


 


Kinezyoloji, 1960’lı yıllarda Amerikalı Kiriopraktor Dr. George Goodheart tarafından geliştirilmiştir. Onun görüşüne göre adalesel denge tüm organların doğru çalışması için önemli bir ön koşuldur. Her adale bir chakra ve bir organlarla bağlantılıdır. Dolayısıyla kaslardaki bir yorgunluk ya da enerji tıkanmasının belirtisi olabilir ve buna bağlı olarak yorgunluklar, konsantrasyon bozuklukları ve psikosomatik şikayetler belirebilir. Goodheart’a göre vücuttaki her adaleye, bir karşı adale vardır. Buna göre bir adaledeki kasılmaların ve krampların çözülmesi ancak o adalenin karşı adalesinin güçlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir.


 


Kinezyoloji nedir?


 


Kinezyoloji, “Hareket eden kaslardaki enerji akışının kontrolü” demektir. Kinezyolojinin amacı, bedensel enerjileri harekete geçirerek bedensel ve ruhsal dengeyi sağlamaktır.
İyileştirme sanatlarından biri olan bu test, geleneksel olmayan, biyoenerjik metotlardan birisidir. Vücudumuzun gizli mesajlarını ve geleneksel yaklaşımlarla cevap aranan sağlık sorunlarının derin nedenlerini ortaya çıkarır.


 


Bir geri bildirim sistemi olan bu özel kas testiyle vücudun kendi özel dili değerlendiriliyor, vücuda özel sorular sorulup cevaplar alınıyor. Bu bağlamda kinezyoloji tanı ve tedavinin takibi için son derece önemli bir testtir.


 


Kollar ve bacaklar gibi, kasların rahat test edilebileceği bölgelere uygulanan baskı ve bedene soru sorma yöntemi ile sağlığımızla ilgili pek çok bilgi edinebilir ve yapmamız gerekenleri de öğrenebiliriz. Kinezyoloji, ” manuelterapi, beslenme, nöralterapi, ortomoleküler Tipp, fitoterapi, kiropraksi ve akupunktur” gibi birçok Batı ve Doğu tekniğini kendi içinde barındırmaktadır.


 


Kinezyolojide kaslar çok önemli bir yer tutar. Çeşitli kas hareketlerinin yardımı ile bedendeki enerji blokajları ortaya çıkartılır. Bedenimiz, güçlü bir canlı bilgisayar gibi çalıştığından, herbir hücre ve o hücrenin içindeki enerji parçası, vücut fonksiyonlarıyla ilgili bilgi taşımaktadır.


 


Bu açıdan bakıldığından klinik kinezyoloji aynı elektrik bağlantılarına dahil olmak için basit yöntemler kullanmak gibi bedenimizdeki yazılım sistemini çalıştırıp yorumlayan bir yöntemdir. Özetle, kinezyoloji metodu, hem tanı koymak hem de tedavinin takibi için önemli bir metottur.


 


AK yeni tanımlaması: Sorun sadece omurga kaynaklı değildir. Sayılanlar yanı sıra temel madde ve matriks çok önemli bir rol oynamaktadır. Matriks donukluğunda sağlıklı adale testi yapmak mümkün değildir.  AK’nın sağlıklı işlemesi için fıçının mümkün olduğunca boşaltılması sağlanmalıdır.


 


AK Avantajları


 


1. Ellerden ve beş duyu organından başka bir cihaza ihtiyacınız yoktur.


2. Teşhis ve tedavinin başarısını takip etmek için önemli bir metottur.


3. Hasta uyumu çok iyidir.


4. AK sayesinde tedaviye dahil edilecek uygulama türlerini, ilaçlarını denetlemek ve takip etmek mümkündür.


 


AK Dezavantajları ve Yan Etkileri


 


 1. Tamamlayıcı tıp kompleksinden bakıldığından öğrenilmesi pek kolay olmayan uzun bir eğitim süreci gerektirmektedir.


 


2. Diğer tedavi ve teşhis metotları ile kıyaslandığından başlangıçta daha fazla zaman alan bir tedavi şeklidir.


 


3. Bu metoda eleştirisel olarak bakanlar için yeteri kadar subjektif değildir.


 


4. AK, hassas elleri olmayan ve en küçük uyarıyı hissetmeyecek durumda olanların kavrayacağı bir metot değildir.


 


Kinezyoloji TekniğiKinezyoloji uygulayıcılarının en önemli metodlarından biri “adale testleri”dir. Böylece adale sistemindeki dengesizlikler ortaya çıkartılabilmektedir. Kinezyoloji uygulayıcısı çeşitli kaslar üzerine hafif basınçlar uygular. Normal çalışan adaleler bu basınca dayanabilirken, enerji azlığı çeken adaleler ise bu basınca karşılık vermemektedir. Böylece vücuttaki enerji tıkanmaları ortaya çıkarılır. Bu tıkanmaları aşmak için belli başlı refleks noktalarına uygulanan masajlar, rahatlama teknikleri kullanılır.

Ayrıca adale testlerinin sadece uygulanması bile enerji akışını düzeltmektedir. Bunu birçok hasta kendi vücudunda hissedebilmektedir. Yani kendilerini gevşemiş, dengeye gelmiş ve rahatlamış hissetmektedirler. İhtiyaç halinde hasta kinezyoloji uzmanından evde düzenli olarak tekrar edebileceği egzersizler de isteyebilir. Böylece kinezyoloji seanslarının sağlığa yararı pekiştirilmiş olur. AK tek başına olduğu kadar tüm metotlarla kombine edilebilir


 


 


Kinezyoloji tamamlayıcı tıbbın tüm metodlarıyla kombine edilebilir. Bir nedbe dokusunun bozucu alan olup olmadığını, bir akupunktur noktasının uyarılıp uyarılamayacağı, bir besinin alerjik olup olmadığı, medikal bir ilacın hasta tarafından nasıl tolere edileceği, manuelterapi açısından adalelerin durumu, bedenin mineral ve vitamin ihtiyacını öğrenmek gibi çok geniş bir spektrumda kullanmak mümkündür.


 


AK yaklaşım


AK ‘ da Kimyasal, Yapısal ve Psikolojik rahatsızlıklar olarak bedenin üç yönde değerlendirilmesini ön görür.


 


Kimyasal: Beden her gün yetersiz beslenme desteğinin yanısıra pek çok sorun yaşar. Kinezyoloji testi ile teşhis edilen kimyasal dengesizlikler, bedendeki biyokimyasal bileşenleri tedavi edilmesini kolaylaştıran önemli bir testir. Doğru vitamin, gıda ve ilaç kullanımını sağlamak mümkündür.


 


Yapısal: Kemikler, eklemler, adeleler, tendonlar ve ligamentler dahil olmak üzere beden yapısındaki dengesizlikleri gidermek için pek çok tedavi metodu vardır. Bu metodlardan hangisini kullanmak gerektiğini ve nasıl bir uygulamanın faydalı olacağını kinezyoloji testi ile sorgulamak mümkün. Kısacası kinezyolojik testle yapısal dengesizliği tanımlamak ve tedavi için öncelikli olan metodu tespit etmek ve de yapısal bozukluğu ortada kaldırmak mümkündür. 


 


Psikolojik rahatsızlıklar: İnsanın yapısal ve kimyasal rahatsızlıkların yanı sıra duygusal ya da psikolojik rahatsızlıkları da olmaktadır. Çünkü insan bedeni birçok şeyin bileşkesidir. Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılacak olan tedavi türünü ve sorunlarla baş etmesini kinezyolojik testlerle çözmek mümkündür.


 AK’nın gelişme ve tarihsel süreci


 


·         1964 Adale testi için ilk kitabını yayınlamıştır.


·         1966 Nörolimfatiks Refleksler


·         1967 Nörovasküler Refleksler


·         1968 Science Magazine : Nutrition


·         1969 Basic Cranial Motion


·         1970 Basic Acupunctur Relationships


·         1974 Terapi lokalizasyonları


·         1974 ICAK ( International College of Applied Kinesiology) Goodheart öncülüğünde kuruluşu


·         1976 Temporomandibular Joint Corrections


·         1982 Occipital/Sacral Balances


·         1983 DAGAK (Almanya Uygulamalı Kinezyoloji Derneği)  kuruluşu ve ICAK üyeliğinin kabulü


·         1984 Herget tarafından NT ile yapılan kombinasyonlar ile dirençli hastalıkların çözülmesi ve bozucu alanların bilimsel önemi


·         1986 AK kurs ve seminerlerinin ZAEN ve DAGAK birlikte başlandı


·         1988 Spondylogenic reflexes


·         1989 Nöralterapinin VSS düzenliliği için gerekliliğin standart eğitime dahil edilmesi


·         1990 Fasia zinciri ile meridiyen ilişkinin teşhisi


·         1995 Herget tarafından bağırsak florasının, candida albicans sağlık üzerinde etkisinin nosadlar aracığıyla değerlendirilmesi


·         1996 Lüdwig tarafından EAV metodun AK ile uyum haline getirilerek Vegatest ve Proquant diğer bir adıyla biyoinformasyon sürecinin gelişmesin başlaması


·         2000 Doğru tanı için pek çok metodun eğitimin alınmış olması durumu. AK bir organizasyon işlemi olduğunun kavranması ve AK ZAEN kapsamına dahil edilmesi


·         2002 Eğitimde özellikle limbik sistemin regülasyonunundu AK da faydalanılması


·         2003 Türkiye BTR bünyesinde AK ilk tanıtım kurslarının hekimlere duyurulması


 


 


AK yaklaşımında önemli iki tanımlama vardır: Nörolenfatik Refleks ve Nörovasküler Refleks


 


1- Nörolenfatik Refleks: Lenf akımı ve lenf drenajını ilgili organlara yönlendiren bu refleks noktaları daha doğru bir deyimle refleks alanları 30’lu yıllarda Chapmann tarafından ortaya konulmuştur. 1965’de Goodheart kas-organ ilişkilerini ve dolayısıyla Nörolenfatik refleks noktalarının lenf dolaşımını düzeltmesi sonucu muskuler disfonksiyonları da pozitif etkilediğini keşfetmiştir.


 


Nörolenfatik refleks noktaları vücudun ön ve arka duvarı üzerinde prensip olarak ilgili organların izdüşümü üzerinde bulunmaktadırlar. Tedavi ihtiyacı olduğunda bu noktalar hassas bulunurlar ve subkutan dokudaki şişlikler elle hissedilebilir. Toksik yüklenmeler nedeniyle bozulmuş olan lenf dolaşımı ve özellikle fascia zincirindeki disfonksiyon tedaviyi gerektirir. Tekrarlayan kontraksiyonlarda her kas zayıflığı (aerob) lenf drenajında bir bozulmanın işaretidir, bu durum nörolenfatik refleks yoluyla düzeltilebilir. Tedavi ihtiyacı palpasyon ve terapi lokalizasyonu aracılığıyla tespit edilir.


 


Kural olarak 30 sn. sürmesi gereken tedavi noktalarına dairesel olarak yapılan masajdan oluşur. Noktaların ağrısı masajın devam etmesiyle giderek azalmalıdır. Stimülasyon zamanı  birkaç dakikadan daha fazla gerekli olabilir, fakat fazla stimülasyon yapmaktan kaçınılmalıdır, bu sadece hoş olmayan bir durum yaratmaktan öte özellikle lenf akımına zarar verir. 


 


2- Nörovasküler refleks: Damar faktörü nörovasküler refleks noktalar olarak tanımlanmıştır. Spesifik vücut alanları ve organları, kan dolaşımı üzerinde etkili olabilen bu noktalar da 30’ lu yıllarda Terence Bennet tarafından ampirik noktalar olarak tanımlanmıştır. Bu noktaların etkisi Viyana’da  Raphael von Asche’nin de bulunduğu bir çalışma grubunda termografik olarak doğrulanmıştır.


 


Heine kafatası ile santral sinir sistemi arasındaki sıkı bağlantıların epiploik damarlar üzerinde oluştuğunu ispatlamıştır. Nöravasküler refleks noktalarının beyin sapındaki vazomotor merkezler üzerinde etkili olduğu tahmin edilmektedir. Refleksin tedavi ihtiyacı Terapi Lokalizasyonu (TL) vasıtasıyla belirginleşir. Tedavinin kendisi  refleks noktası üzerindeki derinin hafifçe gerilmesinden oluşur. Kontakt nabız alınıncaya kadar devam edilmelidir. Bu ideal olarak bilateral noktaların senkronizasyonu için 20-30 sn. kadar sürer.


 


Eğer pulsasyon hissedilemiyorsa gerilimin yönünün değiştirilmesi gerekir. Nabzın frekansı yaklaşık dakikada 70 -74’dür ve hastanın kalp frekansında çok az değişiklikler olur. Bir noktanın tedavi süresi en fazla 5 dakikaya kadar uzayabilir.


 


Yeni başlayanların bu pulsasyonu hissetmeleri zor olabilir. O zaman tedavinin tahmini olarak bitiminden sonra noktanın tekrar test edilmesi gerekir, daha önce tedavi ihtiyacı olan noktanın indikatör kas ile hala zayıf olup olamayacağı görülmelidir. Terapi lokalizasyonu negatif ise o zaman tedavi sona ermiştir.


 


Kinezyoloji’nin Belli Başlı Uygulama Alanları:


· Lokomotor rahatsızlıkları


· Sırt ağrıları


· Gıda hassasiyeti


· Obezite


· Hormonal disfonksiyon


· Anti aging


· Migren


· Adale krampları


· Alerjiler


· Sindirim bozuklukları


· Depresyonlar


· AnksiyeteKinezyolojinin bir başka önemli uygulama alanı da zihinsel faaliyetin uyarılması ve canlandırılmasıdır. Kinezyoloji aşağıdaki alanlara da uygulanabilir:


 


· Konsantrasyon bozuklukları


· Düşünme zorlukları


· Kişinin kendisiyle daha barışık olması


· Kronik bağışıklık sistemi sorunları


· Sınav stresi


· Okuma-yazma zorlukları


· Hiperaktivite

<

Talasemiye dikkat!

Hastalık alyuvarların yapısındaki oksijen taşıma görevi gören hemoglobin molekülündeki bir kusur nedeniyle oluşur. Talasemi taşıyıcılığının teşhisi oldukça kolaydır ama hastalığın

Stressavar besinler

Stresle ilgili birçok önlem ve tedavi yöntemleri vardır. İşte stressavar yiyecekler… Günlük hayatta işle ilgili sorunlar, ailevi tartışmalar, maddi yükümlülükler,

Meme kanserinin nedeni

Kadınlarda sik rastalanan meme kanseri nedenlerine bir yenisi daha eklenirken uzmanlar uyarıyor. Gelişmiş toplumlarda, gelişen ve gelişmemiş toplumlara oranla çokSen neymişsin magnezyum!

Hastalıkların yüzde 13’ünün magnezyum eksikliğine bağlı olduğunu biliyor muydunuz? Abant İzzet Baysal üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir