Aksef

Flakon IM/IV

Nobel

Sefuroksim sodyum

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü Ampul

: : 750 mgx1Flakon ve 6 mL’lik çö-zücü Ampul.

Eşdeğeri:

MultisefFlakon: 250 mgx 1 Flakon, 750mgx1 Flakon(Mustafa Nevzat);Zinnat Flakon: 250 mgx 1 Flakon, 750 mgx1 Flakon(GSK).

Aksef

Film Tablet

Sefuroksim aksetil

Ambalaj: 250 mgx20 tablet

: : 500 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri:

CefaksFilm Tablet: 250 mgx20Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet- (Deva);Cefatin Lak Tablet: 250 mgx20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Roche);Enfexia Film Tablet: 250 mgx20 tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Bilim);Oraceftin Film Tablet: 500 mgx10 ve 20 tablet (Fako);Sefaktil Film Tablet: 250 mgx20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet- (Drogsan);SefuroksFilm Tablet: 500mgx10 tablet (Eczacıbaşı);ZinnatTablet: 250 mgx20 Tablet, 500mgx10 ve 20 Tablet-(GSK).

Endikasyon: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnö-moni, akciğer absesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisininolup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliğibildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlakgerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar gö-rülmüştür.Nadiren psö-domembranöz kolit gö-rüldüğü rapor edilmiştir. Seyrekolarak baş ağrısı gö-rülmüştür. Nadiren erythema multiforme, StevensJohnsonsendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis)ve nadiren deri dö-küntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlık belirtileri ve çok nadirenanafilaksi bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Aksef Flakon: Yetişkinler: Yetişkinlere her sekiz saatte bir 750 mg ile 1500 mgarasında 5-10 gün süre ile uygulanır. Komplikasyonsuz üriner sistemenfeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, dissemine gonokokalenfeksiyonlarda ve komplikasyonsuz pnömonide, her 8 saatte bir 750 mg dozundauygulanabilir. Şiddetli veya komplikasyonlu infeksiyonlarda, 8 saatte bir 1.5 gdoz uygulanır. Kemik ve eklem infeksiyonlarında, 8 saatte bir 1.5 g dozuygulanır. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda veya düşük duyarlılıklıajanların neden oldukları enfeksiyonlarda, her 6 saatte bir 1.5 g dozundauygulanabilir. Bakteriyel menenjitte, doz 8 saatte bir 3 g’yi geçmemelidir.Komplikasyonsuz gonokokal enfeksiyonlar için önerilen doz, IM yolla 1.5 g dır.Bu doz bölünerek iki farklı bölgeye tek seferde uygulanır. Profilaktik amaçlacerrahi işlemden yaklaşık olarak yarım ile bir saat önce IV yolla 1.5 guygulanması önerilir. Cerrahi işlemin süresine göre 8 saatte bir IM ya da IVolarak 750 mg dozunda uygulama yapılır. Açık kalp cerrahisi uygu-lamalarında,anestezi indüksiyonu sırasında ve izleyen 12 saatlik periyotlarda, IV yolla1.5 g uygulanması önerilir. Toplam doz 6 g’yi aşmamalıdır.Bebeklerde ve 3 aylıktan büyükpediyatrik hastalarda: Bu gruptaki hastalarda, sefuroksime duyarlımikroorganizmalar tarafından oluşturulmuş enfeksiyonlarda, günlük doz 50-100mg/kg olmalıdır. Bu doz 6 ya da 8 saat ara ile eşit dozlarda uygulanmalıdır.Çok şiddetli ve ciddi enfeksiyonlarda 100 mg/kg/gün uygulanmalıdır. Kemik veeklem enfeksiyonlarında günlük doz 150 mg/kg’dir. Bu doz dört eşit parçayabölünerek uygulanır.Bakteriyel menenjitte, önerilen günlük doz 200-240mg/kg’dir. Bu 6 ya da 8 saatte bir IV yolla uygulanmalıdır.Aksef FilmTablet: Yetişkinlerve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda önerilen doz günde 2 kez 250mg’dir. Daha ağır enfeksiyonlarda veya daha az duyarlı mikroorganizmalarınneden olduğu enfeksiyonlarda doz günde 2 kez 500 mg’ye çıkarılır.Komplike olmamış üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 kez 125mg önerilir. Üriner enfeksiyon olan bazı hastalarda doz günde 2 kez250 mg’ye çıkarılabilir. Genel olarak tedavi süresi 7 gündür (5-10gün arası).bhemolitikstreptokok enfeksiyonlarında, akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefrittensakınmak için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Optimum absorpsiyoniçin Tabletler yiyeceklerden sonra alınmalıdır.

<

GynoTrosyd

Vajinal Merhem Pfizer Tiokonazol %6.5 Ambalaj: 4.6 g’lik tüp ve aplikö-tür. GynoTrosyd Vajinal Tablet Tiokonazol Ambalaj: 100 mgx3 Tablet ve

Calcitonina Hubber

Ampul Onko Salmon kalsitonin Ambalaj: 100IU/1 mLx10 ampul. Calcitonina Hubber Nasal Spray Salmon kalsitonin Ambalaj: 50 IU/doz: 14 püskürtme için
Ultralan

Tablet Schering Fluokortolon Ambalaj: 5 mgx10 Tablet : : 20 mgx10 tablet. Endikasyon: Sistemikkortikoid tedavisini gerektiren tüm hastalıklarda endikedir.Ön planda

Hyzaar

Film Tablet MSD Losartan potasyum50 mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg Ambalaj: 28 Tablet. Eşdeğeri: EklipsPlus Film Tablet: 28tablet(Sanovel);SarvastanFilm Tablet: 28tablet(Eczacıbaşı). Hyzaar

Meteospasmyl

Yumuşak Kapsül aris Alverin sitrat 60mg, simetikon 300 mg Ambalaj: 20 yumuşak kapsül. Endikasyon: Karın ağrısı,kramp, spazm, şişkinlik, ishal ve/veya
Perbronş

Şurup CaSel Oksolamin fosfat Ambalaj: 50mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Oksabron Şurup: 50 mg/5 mLx120 mL(Deva);PerebronŞurup: 50 mg/5 mLx120 mL(Çınay);Sekodin

Bromek

Şurup Koçak Bromheksin HCI Ambalaj: 4 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Omeksin Şurup: 4 mg/5 mLx100 mL(Saba). Bromek Tablet Bromheksin

Umca

Solüsyon Abdi İbrahim Pelargonium sidoidesKökü Sıvı Ekstresi 80 g/100 g Ambalaj: 50 mL’lik kendinden damlalıklı cam şişe. Endikasyon: Akut vekronik

Loradif

Şurup SanofiAventis Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx60 mL’lik şişe. Eşdeğeri: RitinŞurup: 1 mg/mLx60 mL(Eczacıbaşı). Endikasyon: Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı,

ViFer

Kapsül Deva Ferro fumarat 175mg (57.52 mg elementer demire eşdeğer), B12vitamini 30mg, folik asit 20 mg, askorbik asit75 mg, tiamin

Eqizolin

Flakon IM TümEkip Sefazolin Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve ‰5’liklidokain içeren 2 mL’lik çözücü ampul : : 500 mgx1flakon ve

Maliasin

Draje Abbott Barbeksaklon Ambalaj: 25mgx50 draje : : 100 mgx50 draje. Endikasyon: Grandmalepilepsiler, özellikle uyanık tipte, tek başına veya petitmal

Augmentin

IV Flakon GlaxoSmithKline Etken Madde(ler): Amoksisilin sodyum 1 g, Potasyum klavulanat 200 mg Piyasa Şekilleri: 1 i.v. flakon ve 20
Neorecormon

Kullanıma Hazır Şırınga Roche Epoetin beta (Eritropoetin) Ambalaj: 1000 IUx6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6 adet271/2 iğne : : 2000 IUx6

Zerit

Kapsül BMS Stavudin Ambalaj: 40mgx60 Kapsül. Endikasyon: HIV ile enfekte olmuş hastalarıntedavisinde uygun antiretroviral rejimlerle birlikte endikedir. Kontra Endikasyon: Stavudine

Roxin

Film Tablet İ.E. Ulagay Siprofloksasin Ambalaj: 500 mgx14 tablet : : 750 mgx14 tablet. Eşdeğeri: CiflosinFilm Tablet: 750mgx14 tablet(Deva);Ciprasid Film

Dulcaryl

efervesan Tablet Bilim Sodyum siklamat 125mg, sodyum sakarin 12.5 mg Ambalaj: 100 tablet. Dulcaryl ¼ Doz efervesan Tablet Sodyum siklamat31.25

Orgalutran

Enjeksiyonluk Çözelti Organon Ganireliks Ambalaj: 0.25mg/0.5 mLx5 tek kullanımlık şırınga (önceden doldurulmuş). Endikasyon: Kontrollüover hiperstimülasyonu (COH) uygulanan kadınlarda prematür LH

Etol Fort

Film Tablet Nobel etodolak Ambalaj: 400 mgx28 film tablet. Endikasyon: Akut veuzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve semptomların giderilmesindeendikedir:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir