Azitro

Film Tablet

Deva

Azitromisin

Ambalaj: 250 mgx6 tablet

: : 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Azacid Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Fako);AzeltinFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Biofarma);Azomax Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Koçak);AzroFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Eczacıbaşı);Tremac Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Sanovel);ZitromaxFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Pfizer).

Azitro

Oral Süspansiyon

Azitromisin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Azacid Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Fako);AzeltinOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Biofarma);Azomax Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Koçak);AzroOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Eczacıbaşı);Tremac Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Sanovel);ZitromaxOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Pfizer).

Azitrotek

Film Tablet

Azitromisin

Ambalaj: 500 mgx2 tablet.

Eşdeğeri: Zitrotek Film Tablet: 500 mgx2 tablet(Pfizer).

Endikasyon: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniaveyaH. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitismediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinseltemasla bulaşan veChlamydiatrachomatis’e bağ-lı, komplike olmayangenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca,Haemophilus ducreyi’ye bağlıyumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayanNeisseria gonorrhoeae’ya bağlıkomplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakatberaberinde birTreponemapallidumenfeksiyonu olup olmadığısaptanmalıdır.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişindeazitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Anjiyoödemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Dahaçok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrekyetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veriolmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirkendikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık(ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliğigörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Azitromisinile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisinile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda,triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi: Azitro: Yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmasıgerekir.erişkinlerde(yaşlılar dahil)Chlamydia trachomatisveya duyarlıNeisseria gonorrhoeaesuşlarının neden olduğu cinseltemasla bulaşan hastalıkların tedavisinde 1 gazitrotek doz halinde verilir. Diğertüm enfeksiyonların tedavisinde erişkinlere 3 gün süreyle günde1 kez 500 mg (3 günde toplam 1.5 g) olarak uygulanır. Alternatif olarakaynı toplam doz 5 gün süreyle ilk gün 500 mg, sonraki günlerde (2. günden5. güne kadar) günde 250 mg olarak da verilebilir. 45 kg’nin altındakiçocuklar içinazitro’nun süspansiyon formu tercih edilmelidir.Çocuklara3 gün süreyle günde 10 mg/kg (3günde toplam 30 mg/kg) olarak verilir. Alternatif olarak aynı toplamdoz 5 gün süreyle ilk gün 10 mg/kg, sonraki günlerde (2. günden 5. günekadar) 5 mg/kg olarak verilebilir. Vücut ağırlığı 15 kg’ye kadar olançocuklarda doz olabildiğince duyarlı olarak ölçülmelidir.

bblokerlere ek tedavi olarak,bblokerlere yanıt vermeyen hastalarda veyabblokerlerin kontrendike olduğu hastalarda monoterapiolarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Brinzolamide karşı aşırı duyarlığı olan olgularda,sülfonamidlere bilinen duyarlılığı olanlarda, ciddi karaciğer ve renalbozukluğu olanlarda ve hiperkloremik asidozu olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Brinzolamid bir sülfonamid olarak topikal uygulanmasınarağmen sistemik yoldan absorplanır. Dolayısıyla, sülfonamidlerle görülenadvers reaksiyonlar brinzolamidin topikal uygulanması ile de görülebilir.Ciddi reaksiyon veya aşırı derecede duyarlık belirtileri ortaya çıkarsa, ilacınkullanımı kesilmelidir. Gebelik süresince potansiyel yarar, fetüseverilebilecek potansiyel zarardan daha önemli olarak kabul edilirseuygulanmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenkadınlarda ilacın ya da emzirmenin kesilmesi arasında bir karar verilmesigereklidir.Geçici bulanık görme ve diğer görüş rahatsızlıkları araçve makine kullanımını etkileyebilir.

Yan Etkileri: En sıkrapor edilmiş advers reaksiyonlar bulanık görme, ekşi ya da alışılmamış ağıztadıdır. Blefarit, dermatit, göz kuruluğu, yabancı cisim hissi, baş ağrısı,hiperemi, gözde rahatsızlık, oküler keratit, oküler prurit ve rinit degörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Brinzolamidleyapılmış olan klinik çalışmalarda asitbaz ve elektrolit değişiklikleri raporedilmemiştir. Ancak, oral karbonik anhidraz inhibitörleri ile tedavi edilenhastalarda yüksek dozda salisilat tedavisi ile nadir de olsa ilaç etkileşimlerirapor edilmiştir. Dolayısıyla, brinzolamid alan hastalarda bu ilaçlarlaetkileşim potansiyeli göz önünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Önerilen doz göz(ler)e günde iki kez 1 damladır. Bazıhastalarda günde üç kez bir damla daha iyi sonuç verebilir. Bileşimdeki benzalkonyumnedeniyle yumuşak kontakt lensler takılı iken kullanılmamalıdır. KontaktlenslerAzoptuygulamasından 15 dakika sonratekrar takılabilir.

<

Lipitor

Film Tablet Pfizer Atorvastatin Ambalaj: 10 mgx30 tablet : : 20 mgx30 tablet : : 40 mgx30tablet : : 80

Histazol

Tablet İ.E.Ulagay Astemizol Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Endikasyon: Deri ileilgili allerjilerde, dermatit ve allerjik göz kaşıntılarında,özellikle konjunktivit ve mevsimsel ve

Jetokain

Ampul Adeka Lidokain HCI 20 mg,epinefrin 0.0125 mg/ml Ambalaj: 2 mLx20 ampul. Endikasyon: İnfiltrasyonteknikleriyle (örneğin perkutane enjeksiyon ile) regional ve
Ulcuran

Ampul IM/IV Abfar Ranitidin HCI Ambalaj: 50mg/2 mLx10 ampul. Eşdeğeri: ZantacAmpul: 50 mg/2 mLx10 Ampul(GSK). Ulcuran Film Tablet Ranitidin HCI

Furomid

Ampul IM/IV Deva Furosemid Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul. Eşdeğeri: DesalAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(Biofarma);LasixAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(SanofiAventis). Furomid

Tylol Baby

PediyatrikOral Solüsyon Nobel Parasetamol Ambalaj: 80 mg/0.8mLx15 mL’lik şişe. Tylol Süspansiyon Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Asomal PediyatrikŞurup:

Lorabid

Kapsül Lilly Lorakarbef anhidrat Ambalaj: 200 mgx10 Kapsül : : 400 mgx10 kapsül. Lorabid Oral Süspansiyon İçin Granül Lorakarbef anhidrat
Tionamid

Draje Koçak Protionamid Ambalaj: 250 mgx50 draje. Endikasyon: Akut vekronik akciğer tüberkülö-zü ve ekstrapulmoner tüberkülöz şekillerindeve nükslerde, diğer antitüberkülo ilaçlarla

Karbalex

Retard Tablet Liba Karbamazepin Ambalaj: 300 mgx50 Tablet : 600 mgx50 tablet. Endikasyon: Epilepsijeneralize tonikklonik ve parsiyel konvülsiyonların tedavisinde uygulanır(grand

Carboplatin Teva

Flakon IV Medİlaç Karboplatin Ambalaj: 150 mgx1 liyofilize Flakon : : 450mg/45 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: CarboplatinAtafarm Flakon: 150 mgx1toz Flakon,

Thymoglobuline

Serum SanofiPasteur Tavşandan elde edilmişantiinsan timosit globülin (ATG) Ambalaj: 25 mgx1 Flakon ve 5 mL çö-zücü. Endikasyon: Organnaklinin yapılmasından hemen

Pankreoflat

Draje Dr.F.Frik Pankreatin 170 mg,dimetilpolisiloksan 80 mg Ambalaj: 60 draje. Pankreoflat Granül Pankreatin 172 mg,dimetilpolisiloksan 80 mg/2 g Ambalaj: 45

Subitol

Şurup Toprak Oksolamin fosfat Ambalaj: 50 mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: OksabronŞurup: 50 mg/5 mLx120 mL(Deva);PerbronşŞurup: 50 mg/5 mLx120 mL(CaSel);PerebronŞurup:

Konazol

krem Kurtsan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/gx30 g’lik tüp. Eşdeğeri: Nizoralkrem: 20 mg/gx30 g’lik tüp(JanssenCilag). Konazol Şampuan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/mLx100

Dervanol

Yara Tozu Kurtsan Bizmut subgallat3.0 g, etakridin laktat 0.1 g, tetrakain HCl 0.1 g Ambalaj: 10 g’lik ambalaj. Endikasyon: Piyodermi,
Klomen

Tablet Koçak klomifen sitrat Ambalaj: 50 mgx10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: Gonaphene Tablet: 50 mgx10tablet(Organon);SeropheneTablet: 50 mgx10 tablet(Serono). Endikasyon: Eşlerifertil

Helmobleu

Draje İlsan Helmitol 500 mg, metilenmavisi 40 mg Ambalaj: 30 draje. Endikasyon: Grampozitifve negatif birçok mikroorganizmanın etken olduğu tekrarlayan idraryolları

Folbiol

Tablet İ.E.Ulagay Folik asit Ambalaj: 5 mgx25 tablet. Endikasyon: Çocuklarınmegaloblastik anemisi: Nedenibeslenme bozukluğu, büyüme sırasında artan folik asit gereksinimi,enfeksiyon ve

Geotril

Pomat İ.E.Ulagay OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 İÜ Ambalaj: 20 g’lik tüp. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit

AltizemSR

Mikropellet Kapsül Nobel Diltiazem Ambalaj: 60 mgx30 Kapsül : : 120 mgx30 kapsül. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının

Pirofen

Tablet Deva Parasetamol Ambalaj: 500 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Asetam Tablet: 500mgx20 tablet(Saba);Durapan Tablet: 500 mgx20tablet(Münir Şahin);Minoset Tablet: 500 mgx20tablet(Roche);Noral Tablet:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir