Azitro

Film Tablet

Deva

Azitromisin

Ambalaj: 250 mgx6 tablet

: : 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Azacid Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Fako);AzeltinFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Biofarma);Azomax Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Koçak);AzroFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Eczacıbaşı);Tremac Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Sanovel);ZitromaxFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Pfizer).

Azitro

Oral Süspansiyon

Azitromisin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Azacid Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Fako);AzeltinOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Biofarma);Azomax Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Koçak);AzroOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Eczacıbaşı);Tremac Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Sanovel);ZitromaxOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Pfizer).

Azitrotek

Film Tablet

Azitromisin

Ambalaj: 500 mgx2 tablet.

Eşdeğeri: Zitrotek Film Tablet: 500 mgx2 tablet(Pfizer).

Endikasyon: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniaveyaH. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitismediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinseltemasla bulaşan veChlamydiatrachomatis’e bağ-lı, komplike olmayangenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca,Haemophilus ducreyi’ye bağlıyumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayanNeisseria gonorrhoeae’ya bağlıkomplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakatberaberinde birTreponemapallidumenfeksiyonu olup olmadığısaptanmalıdır.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişindeazitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Anjiyoödemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Dahaçok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrekyetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veriolmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirkendikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık(ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliğigörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Azitromisinile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisinile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda,triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi: Azitro: Yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmasıgerekir.erişkinlerde(yaşlılar dahil)Chlamydia trachomatisveya duyarlıNeisseria gonorrhoeaesuşlarının neden olduğu cinseltemasla bulaşan hastalıkların tedavisinde 1 gazitrotek doz halinde verilir. Diğertüm enfeksiyonların tedavisinde erişkinlere 3 gün süreyle günde1 kez 500 mg (3 günde toplam 1.5 g) olarak uygulanır. Alternatif olarakaynı toplam doz 5 gün süreyle ilk gün 500 mg, sonraki günlerde (2. günden5. güne kadar) günde 250 mg olarak da verilebilir. 45 kg’nin altındakiçocuklar içinazitro’nun süspansiyon formu tercih edilmelidir.Çocuklara3 gün süreyle günde 10 mg/kg (3günde toplam 30 mg/kg) olarak verilir. Alternatif olarak aynı toplamdoz 5 gün süreyle ilk gün 10 mg/kg, sonraki günlerde (2. günden 5. günekadar) 5 mg/kg olarak verilebilir. Vücut ağırlığı 15 kg’ye kadar olançocuklarda doz olabildiğince duyarlı olarak ölçülmelidir.

bblokerlere ek tedavi olarak,bblokerlere yanıt vermeyen hastalarda veyabblokerlerin kontrendike olduğu hastalarda monoterapiolarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Brinzolamide karşı aşırı duyarlığı olan olgularda,sülfonamidlere bilinen duyarlılığı olanlarda, ciddi karaciğer ve renalbozukluğu olanlarda ve hiperkloremik asidozu olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Brinzolamid bir sülfonamid olarak topikal uygulanmasınarağmen sistemik yoldan absorplanır. Dolayısıyla, sülfonamidlerle görülenadvers reaksiyonlar brinzolamidin topikal uygulanması ile de görülebilir.Ciddi reaksiyon veya aşırı derecede duyarlık belirtileri ortaya çıkarsa, ilacınkullanımı kesilmelidir. Gebelik süresince potansiyel yarar, fetüseverilebilecek potansiyel zarardan daha önemli olarak kabul edilirseuygulanmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenkadınlarda ilacın ya da emzirmenin kesilmesi arasında bir karar verilmesigereklidir.Geçici bulanık görme ve diğer görüş rahatsızlıkları araçve makine kullanımını etkileyebilir.

Yan Etkileri: En sıkrapor edilmiş advers reaksiyonlar bulanık görme, ekşi ya da alışılmamış ağıztadıdır. Blefarit, dermatit, göz kuruluğu, yabancı cisim hissi, baş ağrısı,hiperemi, gözde rahatsızlık, oküler keratit, oküler prurit ve rinit degörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Brinzolamidleyapılmış olan klinik çalışmalarda asitbaz ve elektrolit değişiklikleri raporedilmemiştir. Ancak, oral karbonik anhidraz inhibitörleri ile tedavi edilenhastalarda yüksek dozda salisilat tedavisi ile nadir de olsa ilaç etkileşimlerirapor edilmiştir. Dolayısıyla, brinzolamid alan hastalarda bu ilaçlarlaetkileşim potansiyeli göz önünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Önerilen doz göz(ler)e günde iki kez 1 damladır. Bazıhastalarda günde üç kez bir damla daha iyi sonuç verebilir. Bileşimdeki benzalkonyumnedeniyle yumuşak kontakt lensler takılı iken kullanılmamalıdır. KontaktlenslerAzoptuygulamasından 15 dakika sonratekrar takılabilir.

<

Zofer

Ampul Adeka Ondansetron HCI Ambalaj: 4 mg/2 mLx1 Ampul : : 8 mg/4 mLx1 ampul. Eşdeğeri: ZofranAmpul: 4 mg/2 mLx1

Doksura

Tablet Fako Doksazosin mesilat Ambalaj: 2 mgx20 Tablet : : 4 mgx 20 tablet. Eşdeğeri: CarduraTablet: 2 mgx20 tablet, 4

Muphoran

Flakon IV Servier Fotemustin Ambalaj: 208 mgx1 Flakon ve 1 çö-zücü ampul. Endikasyon: Yayılmışmalign melanom (beyinde lokalize olanlar dahil) ve
Triamteril

Kapsül Deva Hidroklorotiyazit25 mg, triamteren 50 mg Ambalaj: 20 kapsül. Endikasyon: Konjestifkalp yetmezliği, karaciğer sirozu ve nefrotik sendrom eşliğinde görülen

Cipralex

Film Tablet Lundbeck Essitalopram Ambalaj: 10 mgx28 film tablet. Endikasyon: Majördepresif durumlar, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyalanksiyete bozukluğu ve

Pirantel

Süspansiyon Saba Pirantel Ambalaj: 250 mg/5 mLx15 mL’lik şişe. Eşdeğeri: KontilSüspansiyon: 250 mg/5mLx15 mL(Hüsnü Arsan). Pirantel Çiğneme Tableti Pirantel pamoat

Tribudat

Tablet Berksam Trimebutin maleat Ambalaj: 100 mgx40 tablet : : Forte Tablet 200 mgx20 tablet. Eşdeğeri: DebridatTablet: 100 mgx40 tablet;
Octostim

Ampul ErKim Desmopressin asetat Ambalaj: 15mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Tedaviyeya da teşhise yö-nelik ameliyatlardan önce, uzamış kanama süresininkısaltılması ve normale

OneAlpha

Ampul IV Abdi İbrahim Alfakalsidol Ambalaj: 1 mcg/0.5mL x 10 Ampul : : 2 mcg/1mLx10 ampul. OneAlpha Kapsül Alfakalsidol Ambalaj:

Dynabac

Enterik Kaplı Tablet Abdi İbrahim Diritromisin Ambalaj: 250 mgx10 enterik kaplı tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalar tarafından meydana getirilen, kronik bronşitin akutalevlenmeleri,

Siprosan

Film Tablet Drogsan Siprofloksasin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet : : 750mgx14 tablet. Eşdeğeri: CiflosinFilm Tablet:

PuriNethol

Tablet GSK Merkaptopürin Ambalaj: 50 mgx25 Tablet. Eşdeğeri: MercaptopurinTablet: 50 mgx25 tablet(Atafarm). Endikasyon: Akut lö-semitedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır veakut

Betnovate

Krem GSK Betametazon 17-valerat‰1 Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: CelestodermV Krem: %0.1×15 g(ScheringPlough). Betnovate Losyon Betametazon 17-valerat‰1 Ambalaj: 20 cc’lik

İndapen

Film Tablet Biofarma İndapamid Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet. Eşdeğeri: Fludex Draje: 2.5 mgx30 draje(Servier);Fludin Tablet: 2.5 mgx30 tablet(Saba);Flupamid Kaplı Tablet:

Osteocare

Tablet Nobel Kalsiyum 400 mg, magnezyum150 mg, çinko 5 mg, D vitamini 2.5 µg (100 IU) Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon:
Aspartil

Tablet Münir Şahin Aspartam Ambalaj: 20mgx100 tablet. Eşdeğeri: 20 mgx100 tablet(Atabay). Endikasyon: Şekerli diyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayıönleme kürleri gibi

Androcur

Tablet Schering Siproteron asetat Ambalaj: 50 mgx50 Tablet : 100 mgx30 tablet. Endikasyon: İnoperabl prostat karsinomu, erkekte seksüel deviyasyonlardacinsel impulsların

Rhinotussal

Uzun Etkili Kapsül Abdiİbrahim Dekstrometorfan 20mg, fenilefrin 20 mg, karbinoksamin 4 mg Ambalaj: 10 kapsül. Rhinotussal Uzun Etkili Süspansiyon Dekstrometorfan6.70

Fungan

Kapsül İE Ulagay Flukonazol Ambalaj: 150 mgx2 kapsül. Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Toprak);FlucanKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Pfizer);FluzoleKapsül: 150 mgx2 kapsül(Biofarma);KandizolKapsül: 150

Amlokard

Tablet Sanovel Amlodipin Ambalaj: 5 mgx30 Tablet : 10 mgx30 tablet. Eşdeğeri: Amlodis Tablet: 5 mgx30 Tablet(Eczacıbaşı);Norvadin Tablet: 5 mgx30

Girasid

Film Tablet Abfar Ofloksasin Ambalaj: 200 mgx10 Tablet : : 400 mgx5 tablet. Eşdeğeri: DrovidFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Drogsan);Menefloks Film Tablet:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir