Ciflosin

Enfüzyon IV

Deva

Siprofloksasin

Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 Flakon

: : 400mg/200 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: Cipro IV Enfüzyon: 200 mg/100 mLx1 Flakon(Biofarma);Ciproxin IV Enfüzyon: 200mg/100 mLx1 Flakon, 400 mg/200 mLx1 Flakon(Bayer).

Ciflosin

Film Tablet

Siprofloksasin

Ambalaj: 250 mgx14 Tablet

: : 500 mgx10 tablet

: : 750mgx14 Tablet.

Eşdeğeri: Cipro Film Tablet: 250 mgx14 Tablet(Biofarma);CiproxinFilm Tablet: 500 mgx10Tablet(Bayer);Roflazin Film Tablet: 250 mgx14 Tablet(Münir Şahin);RoxinFilm Tablet: 750 mgx14Tablet(İ.E.Ulagay);Sanset Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx10 Tablet, 750 mgx14 Tablet(Sanovel);SiprosanFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 750 mgx14 tablet(Drogsan).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gö-ren hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.

Kontra Endikasyon: Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapö-tiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte gö-rüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.

Yan Etkileri: Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, dö-küntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythe-ma ex-sudativum multiforme (minör), StevensJohnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lö-kositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi gö-rülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.

Doz Önerisi: CiflosinIV Enfüzyon: Erişkinlerde, Solunum SistemiEnfeksiyonları: Günde 2 kez 200-400 mg.Komplikasyonlu Üriner Sistem Enfeksiyonları: Günde 2kez 200 mg. Streptokokal pnömoni, kistik fibrozda nüks eden enfeksiyonlar,kemik ve eklem enfeksiyonları, septisemi, peritonit gibi ağır ve hayati tehlikeyaratan enfeksiyonlarda (özellikle enfeksiyon amili pseudomonas, stafilokokveya streptokok olduğunda): Günde 3 kez 400 mg. Belirtilen diğerenfeksiyonlar: Günde 2 kez 200-400 mg. İntravenöz tedavi döneminden sonra,tedavi oral yoldan sürdürülebilir. Yaşlı hastalarda doz hastalığın şiddeti vekreatinin klirensi göz önüne alınarak tayin edilmeli, mümkün olduğunca düşükancak etkin dozlar uygulanmalıdır.Tedavi Süresi: Tedavi süresi hastalığın ciddiyetine bağlıdır ve ateşdüştükten ve klinik semptomlar kaybolduktan sonra 3 gün daha ilaca devamedilmelidir. Çeşitli enfeksiyonlar için ortalama tedavi süreleri: Akut ve komplisayonsuzgonore ve sistit: 1 gün. Böbrek, idrar yolları ve karın içi enfeksiyonları: 7gün. İmmün sistemi zayıflamış hastalar: Tüm nötropenik dönem.Osteomyelit: Maksimum 2 ay.Diğer Enfeksiyonlar: 7-14 gün.Chlamydiaenfeksiyonlarında ve streptokokalenfeksiyonlarda (sonradan komplikasyon görülebileceği için) tedavi en az 10gün sürdürülmelidir.Böbrek Fonksiyon Bozukluğunda Doz Ayarlaması: Doz, kreatinin klirensine göreayarlanmalıdır, maksimum günlük IV doz 400 mg olmalıdır. Hemodiyaliz uygulananhastalara da bu doz uygulanmalı ancak diyaliz günlerinde ilaç, diyalizden sonraverilmelidir. Böbrek fonksiyonları azalmış CAPD (ayakta sürekli peritonaldializ) hastaları: Önerilen doz intraperitoneal olarak dializatın her litresiiçin 50 mg olup, 6 saatte bir (günde 4 kez) uygulanır.Uygulanışı: 100 mg’lik doz 30 dakikada, 200mg’lik doz 60 dakikada, 400 mg’lik doz 60 dakikanın üstünde bir sürede, intravenözenfüzyon şeklinde verilmelidir. Enfüzyonun geniş bir vene ve yavaş olaraktatbiki, venöz irritasyon riskini azaltır.Ciflosin IV İnfüzyon Solüsyonu, direkt olarak veya aşağıda yer alanveCiflosinile geçimli olduğu kanıtlananinfüzyon solüsyonlarına ilave edilerek uygulanabilir: Serum fizyolojik, %5veya %10’luk dekstroz çö-zeltisi, Ringer solüsyonu, laktatlı Ringersolüsyonu, %0.225 veya %0.45 sodyum klorür içeren %5’lik dekstroz çözeltisi,%10 fruktoz solüsyonu.Ciflosin İnfüzyon Solüsyonuışığa duyarlıdır. Bu nedenleflakonlar kullanımdan hemen önce kutudan çıkartılmalıdır.CiflosinFilm Tablet: Siprofloksasinaç veya tok karnına alınabilir.Yemeklerden 2 saat sonra bol su ile alınması ö-nerilir.Ü-rinersistem enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde2 kez 250 mg (12 saatte bir), ağır veya komplikasyon yapan enfeksiyonlardagünde 2 kez 500 mg (12 saatte bir).Solunum sistemi, deri veyumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlardagünde 2 kez (12 saatte bir) 500 mg, ağır veya komplikasyon yapan enfeksiyonlardagünde 2 kez (12 saatte bir) 750 mg.Enfeksiyöz diyarede: Hafif, orta veya ağır enfeksiyonlardagünde 2 kez (12 saatte bir) 500 mg.ağır enfeksiyonlarda: Karın boşluğunun ciddi enfeksiyonları,osteomyelit vs.’de günde 2 kez 750 mg.akut gonorede (kadın ve erkek): 250 mg tek doz.

<

Pirazinid

Tablet Koçak Pirazinamid Ambalaj: 500 mgx50 tablet. Endikasyon: Mycobacteriumtuberculosis’in neden olduğu bütün kliniktüberküloz olgularının kısa süreli ve devamlı tedavilerindeendikedir. Kontra

Erdostin

Kapsül İlsan Erdostein Ambalaj: 150 mgx20 Kapsül : 300 mgx20kapsül. Erdostin Süspansiyon Erdostein Ambalaj: 175 mg/5 mLx200 mL. Endikasyon: Solunumyolunun

Nimes

Tablet Sanovel Nimesulid Ambalaj: 100 mgx15 ve 30 tablet. Eşdeğeri: CoxulidTablet: 100 mgx15 tablet(Hüsnü Arsan);MesulidTablet: 100 mgx15 tablet(Pfizer);Motival Tablet: 100
Ketalar

Flakon Pfizer Ketamin HCl Ambalaj: 500 mg/10 mLx1 flakon. Endikasyon: Ketaminameliyatlarda ve teşhis için yapılacak girişimlerde tek başınakullanılabilecek bir anesteziktir.

Tambutol

Tablet Atabay Etambutol HCI Ambalaj: 500 mgx50 tablet. Eşdeğeri: MiambutolTablet: 500 mgx50 tablet(Koçak). Endikasyon: Akciğertüberkülozunun tedavisinde endikedir. Bu tedavide, genelliklebir

Zaditen

Oral Damla Novartis Pharma Ketotife Ambalaj: 1mg/mLx25 mL’lik ambalaj. Zaditen Şurup Ketotifen Ambalaj: 1 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AstafenŞurup:

Cefobid

Flakon IM/IV Pfizer Sefoperazon sodyum Ambalaj: 1 gx1 Flakon ve 10 cc’lik 1 çö-zücü ampul. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların meydana getirdiği solunum
Serdep

Kapsül Fako Sertralin HCl Ambalaj: 50 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: SelectraKapsül: 50 mgx14 Kapsül(Sanovel);SeralinKapsül: 50 mgx14 Kapsül(Eczacıbaşı). Endikasyon: Depresyontedavisinde (hastalarda mani

Hydrea

Kapsül BMS Hidroksiüre Ambalaj: 500 mgx100 Kapsül. Endikasyon: Melanoma, dirençli kronik miyelostik lö-semi vereküran, metastatik ya da ameliyat yapılamayan over

Deponit

flaster Adeka Nitrogliserin Ambalaj: 16 mgx10 ve 30 flaster. Endikasyon: Anjina pektoristetek başına veya birbblokerile ve/veya kalsiyum antagonistleri gibi diğer

Hazmolin

Enterik Kaplı Film Tablet Münir Şahin Pankreatin 170 mg,simetikon 80 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Pankreatikyetmezliği olanlarda endikedir. Kontra Endikasyon:

Avandia

Film Tablet GSK Rosiglitazon Ambalaj: 4 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Rosenda Film Tablet: 4 mgx28 tablet(Biofarma). Endikasyon: Tip 2 diyabet tedavisinde

Zenapax IV

Enfüzyon Konsantresi Roche Daklizumab Ambalaj: 25mg/5 mLx1 ve 3 Flakon. Endikasyon: Renaltransplantasyon uygulanan hastalarda akut organ reddi profilaksisindeendikedir. Siklosporin ve

Alfamet

Film Tablet İE Ulagay Metildopa Ambalaj: 250 mgx30 tablet. Endikasyon: Hafif, ortave ağır hipertansiyonda hem yatar ve oturur durumda, hem
Andazol

Süspansiyon Biofarma Albendazol Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik ambalaj. Andazol Film Tablet AlbendazoL Ambalaj: 200 mgx2, 6 ve 40 tablet. Endikasyon: Aşağıdaki

Kardisentin

Draje İlsan Dipiridamol Ambalaj: 75 mgx50 draje. Eşdeğeri: Drisentin Kaplı Tablet: 75 mgx50 tablet(Sanovel);TrombolizDraje: 75 mgx50 draje(Koçak). Endikasyon: Kronik anginapektorisin

Fludara

Flakon Schering Fludarabin fosfat Ambalaj: 50 mgx5 flakon. Fludara Film Kaplı Tablet Fludarabin fosfat Ambalaj: 10 mgx15 ve 20 tablet.

Oxis

Turbuhaler AstraZeneca Formoterol fumaratdihidrat Ambalaj: 4.5 µgx60 doz : : 9 µgx60 dozluk ambalaj. Endikasyon: Bronşiyal astım gibireversibl obstrüktif hava

Puregon

Flakon Organon Follitropin beta50 IU Ambalaj: 50 IUx1 liyofilize Ampul ve 1 mL’lik çö-zücü ampul. Endikasyon: Follitropinbeta, aşağıdaki klinik tabloların

Relaxol

Film Tablet Biofarma Sitalopram(hidrobromür) Ambalaj: 20 mgx28 tablet : : 40 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Cipram Film Tablet: 20 mgx28 tablet(Lundbeck);CitaraFilm

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir