Cipro IV

Enfüzyon

Biofarma

Siprofloksasin

Ambalaj: 200mg/100 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: CiflosinEnfüzyon IV: 200 mg/100 mLx1 Flakon(Deva);Ciproxin IV Enfüzyon: 200 mg/100 mLx1 Flakon(Bayer).

Cipro

Film Tablet

Siprofloksasin

Ambalaj: 250 mgx14 Tablet

: : 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri: Ciflosin Film Tablet: 250 mgx14 Tablet(Deva);CiprasidFilm Tablet: 500mgx14 tablet(Yeni İlaç);Ciproktan Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Koçak);Loxasid Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Toprak);ProxacinFilm Tablet: 500 mgx14Tablet(Fako);Roflazin Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Münir Şahin);RoxinFilm Tablet: 500 mgx14tablet(İ.E.Ulagay);Sanset Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 Tablet(Sanovel);SifloksFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Eczacıbaşı);Siprobel Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Nobel);Siprosan Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Drogsan).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gö-ren hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.

Kontra Endikasyon: Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapö-tiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte gö-rüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.

Yan Etkileri: Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, dö-küntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythe-ma ex-sudativum multiforme (minör), StevensJohnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lö-kositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi gö-rülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.

Doz Önerisi: Cipro IV Enfüzyon: Hafif ve orta şiddette üriner sistem enfeksiyonlarınıntedavisi için önerilen doz erişkinlerde IV yolla 12 saatte bir 200 mg’dir.Ağır ve komplikasyonlu üriner enfeksiyonlar için 12 saatte bir IV olarak 400mg önerilir. Alt solunum yolları enfeksiyonları, deri ve deri yapılarıenfeksiyonları ve hafif ve orta ağırlıkta kemik ve eklem enfeksiyonlarınıntedavisi için erişkinlerde önerilen doz 12 saatte bir IV yolla 400 mg’dir. Altsolunum yolları, deri ve deri ekleri, kemik ve eklemlerin ağır vekomplikasyonlu enfeksiyonlarının tedavisi için erişkinlerde 8 saatte bir IVyolla 400 mg önerilir. Hafif, orta ve ağır nazokomiyal pnömoni tedavisi içinönerilen erişkin dozu 8 saatte bir IV olarak 400 mg’dir.Cipro IV60 dakika sürecek bir intravenözenfüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Dilüe edilmiş solüsyonun büyük venlereyavaşça enfüzyonla verilmesi hastayı rahatsız etmeyeceği gibi, venlerinirritasyon riskini de azaltır.

Cipro Film Tablet: Siprofloksasin gerek ağız yoluylagerekse intravenöz olarak kullanılır. Duyarlı bakteriler tarafındanoluşturulan, -komplike olmayan ve ağır olmayan enfeksiyonlarıntedavisi için 12 saat ara ile sabah ve akşam 500 mg siprofloksasinyeterlidir.Bu tedavi şeması 1-1.5 saatte 2.49 µg/mL ve 12 saatsonunda 0.36 µg/mL’lik serum konsantrasyonları sağlar.Septisemi, apse, pnö-moni, endokarditve osteomyelit gibi generalize ve ağır enfeksiyonlarda 12 saattebir 750 mg siprofloksasin verilir. Bu şema 3.70 µg/mL’lik zirve ve 0.52µg/mL’lik son konsantrasyonlar sağlar. Komplikasyonsuz akut ürinerenfeksiyonlarda 12 saat ara ile 250 mg yeterli olabilir.Gonorede 500 mg’lik tek doz verilir. Ancak bazı araştırmacılar2 günlük bir tedaviyi yeğlemektedir. Tedaviye hastalar klinik vebakteriyolojik iyileşme gösterdikten sonra 2-3 gün daha devam edilmelidir.Streptokoksikboğaz enfeksiyonlarında minimum tedavi 10 gün olmalıdır.

Cipro

Göz Damlası

Biofarma

Siprofloksasin HCl

Ambalaj: %0.3×5 mL’lik, damlalıklı plastik şişe.

Eşdeğeri: Ciloxan Göz Damlası: %0.3×5 mL(Alcon);Siprogut Göz Damlası: %0.3×5 mL(Bilim).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu konjunktivitte endikedir.

Kontra Endikasyon: Siprofloksasin ve diğer kinolonlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.

Uyarılar: Sistemik kinolon kullanan aşırı duyarlık olduğubilinen olgularda ancak tıbbi gö-zetim altında kullanılmalıdır.Gebelerde, ancak tıbbi zorunluluk olduğu durumlarda, yarar/risk oranıgöz önüne alınarak kullanılmalıdır. Emziren annelere verildiğindegerekli önlemler alınmalıdır.

Yan Etkileri: En sık bildirilen advers etkiler lokal yanıklarve rahatsızlık hissidir. Kapak marjini kabarması, kristaller/pullar,yabancı cisim hissi, kaşıntı, konjunktival hiperemi ve uygulamanınardından kö-tü tat gö-rülebilir. Kornea beneklenmesi, keratitis/keratopati,alerjik reaksiyonlar, kapak ödemi, yaşarma, fotofobi, bulantı vegörme alanının azalması gibi etkiler de nadiren görülebilir.

Doz Önerisi: Bakteriyelkeratit: Tedavi gece ve gündüz devamlıuygulanır. Başlangıçta 2 damla hastalıklı göze her 15 dakikada bir 6 saatsüre ile damlatılır. Daha sonra günün kalan bölümünde her 30 dakikada biryine 2 damla damlatılır. Tedavinin ikinci gününde hastalıklı göze saatte bir2 damla damlatılır. Tedavinin 3-14. günlerinde ilaç hastalıklı göze 4 saattebir 2 damla damlatılır.Bakteriyelkonjunktivit: Bakteriyel konjunktivit tedavisiiçin hastalıklı göze (gözlere) %0.3 oftalmik solüsyondan her 2 saatte bir 1-2damla damlatılır. Bu tedavi hastanın uyanık olduğu saatlerde uygulanır ve 2gün sürdürülür. Daha sonra 5 gün süre ile hastanın uyanık olduğu saatlerdehastalıklı göze (gözlere) her 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Tedavisi sırasındagöze kontakt lens takılmamalıdır.

<

Andazol

Süspansiyon Biofarma Albendazol Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik ambalaj. Andazol Film Tablet AlbendazoL Ambalaj: 200 mgx2, 6 ve 40 tablet. Endikasyon: Aşağıdaki

Seremaks Fort

Film Tablet Hüsnü Arsan Ginkgo biloba ekstresi Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 tablet. Eşdeğeri: Bilokan Forte Film Tablet: 40 mgx20
Siklocap

Kapsül Koçak Sikloserin Ambalaj: 250 mgx40 kapsül. Endikasyon: Etkenmikroorganizmaların kendisine karşı duyarlı olduğu ve primerilaçlarla (streptomisin, izoniazid, rifampin ve etambutol)

Nizoral

ovül JanssenCilag Ketokonazol Ambalaj: 400 mgx5 ovül. Endikasyon: Akut vekronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. Kroniknükseden vulvovajinal kandidozda, mide ve

Tilcotil

Flakon IM/IV Roche Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve2 mL’lik çö-zücü ampul. Eşdeğeri: OksamenLFlakon: 20 mgx1 Flakon(Mustafa Nevzat). Tilcotil Lak

Farengil

Gargara Eczacıbaşı Benzidamin HCl 22.5mg/15 mL Ambalaj: 120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BenzidanGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Deva);TanFlexGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Abdi
Doline

Ampul IM TriPharma Etofenamat Ambalaj: 1g/2 mLx1 ampul. Eşdeğeri: Flexo IM Ampul: 1 g/2 mLx1 ampul(Berksam);RheumonIM Ampul: 1 g/2 mLx1

Helpa

Tablet Adeka Metenamin anhidrometilensitrat Ambalaj: 450 mgx30 tablet. Endikasyon: İdrar yollarıenfeksiyonlarının önlenmesinde ve tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Böbrek vekaraciğer yetmezliğinde,

Piptalin

Pediyatrik Oral Damla Deva Pipenzolat bromür Ambalaj: 4 mg/mLx15 mL’lik şişe. Endikasyon: Sütçocuklarında ilk aylarda görülen kolik semptomlarının hızla giderilmesindeendikedir.

Sülpir

Kapsül SanofiAventis Sülpirid Ambalaj: 50 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: Meresa Kapsül: 50 mgx30kapsül(Adeka);Zeprid Kapsül: 50 mgx30 kapsül(Nobel). Endikasyon: Bir nö-roleptikolarak, 600

Aprowell

Tablet aris Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNox

Xamamine

Tablet Adilna Dimenhidrinat Ambalaj: 50mgx20 tablet. Eşdeğeri: AntiEm Tablet: 50 mgx20 tablet(Adeka). Endikasyon: Deniz tutması,uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs

Sef

Film Tablet Mustafa Nevzat Sefaleksinmonohidrat Ambalaj: 500 mgx16 Tablet : : 1 gx16 tablet. Eşdeğeri: MaksiporFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Fako). Sef

Kemicetine

Kapsül Carlo Erba Kloramfenikol Ambalaj: 250 mgx24 kapsül. Eşdeğeri: ArmisetinKapsül: 250 mgx24 Kapsül(Günsa). Kemicetine Süspansiyon Kloramfenikol levojir Ambalaj: 125 mg/5
Trizol

Kapsül Koçak Flukonazol Ambalaj: 50 mgx7 Kapsül : : 100 mgx7 Kapsül. Eşdeğeri: FluzoleKapsül: 50 mgx7 Kapsül, 100 mgx7Kapsül(Biofarma);Triflucan Kapsül:

Ovestin

Ovül Organon Estriol Ambalaj: 0.5 mgx15 ovül. Ovestin Tablet Estriol Ambalaj: 2mgx30 tablet. Ovestin Vajinal Krem Estriol Ambalaj: 1 mg/gx15

Rocephin

Flakon IM, IV Roche Seftriaksondisodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü : : 1 g

Vienoks

Film Tablet Toprak Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: NobateksFilm Tablet: 20 mgx10ve 30 tablet(Nobel);Oksamen Tablet: 20 mgx10

Gastifam

Film Tablet Münir Şahin Famotidin Ambalaj: 40 mgx30 ve 60 Tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 40 mgx30ve 60 tablet(Sanovel);Famodin Tablet: 40

Betnovate

Krem GSK Betametazon 17-valerat‰1 Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: CelestodermV Krem: %0.1×15 g(ScheringPlough). Betnovate Losyon Betametazon 17-valerat‰1 Ambalaj: 20 cc’lik

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir