Difilin

Ampul IM

Deva

Dihidroksipropilteofilin

Ambalaj: 300 mg/3 mLx6 ampul.

Difilin Simple

Tablet

Dihidroksipropilteofilin

Ambalaj: 400 mgx50 tablet.

Difilin

Supozituvar

Dihidroksipropilteofilin

Ambalaj: 400 mgx5 supozituvar.

Endikasyon: Akutbronşiyal astım nöbetlerinde kronik bronşit ve amfizemde gö-rü-len reversibilbronkospazmın giderilmesinde apnede ve Cheyne Stokes solunumunda endikedir.

Kontra Endikasyon: Miyokardenfarktüsünün akut aşamasında, ağır peptik ülserde, dihidroksipropilteofilin veksantin bileşiklerine hipersensitivite gösteren bireylerde kontrendikedir.

Uyarılar: Kalp hastalarında, hipotiroidde,hipertansiyonda ve akut miyokard hasarı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde güvenirliği kanıtlanmadığından, hekim tarafından zorunlubulunmadıkça verilmemelidir. Emziren annelerde kullanılmasısakıncalıdır. Status astmatikusta ve çocuklarda aşırı dozlarınkullanılması toksik etkilere yol açabilir. Bebeklerde kullanılmasıönerilmez.

Yan Etkileri: İrritasyon,bulantı, kusma, epigastrik ağrı, beraberinde baş ağrısı ve diyare,hematemezis, SSS stimülasyonu, irritabilite, huzursuzluk, uykusuzluk,refleks hipereksitabilite, kas seğirmeleri, klonik ve tonik konvülziyonlar,palpitasyon, taşikardi, ekstrasistol, flaş hali, hipotansiyon, dolaşımbozukluğu ve ventriküler aritmi, takipne, solunum durması, albüminüri,renal tübüllerden atılımın artması, hematüri, diürez, ateş, dehidratasyongörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer ksantinbileşikleriyle birlikte verilmemelidir. Efedrin ve diğer sempatomimetikbronkodilatörlerle birlikte kullanıldığında toksik sinerjizm gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Difilin Ampul: Günlük doz IM olarak uygulanan1-2 Ampuldür.

Difilin Simple Tablet: Erişkinler için olağan doz, günde3 kez 400 mg’dir, ancak bronşiyal astma, CheyneStokes solunum ve paroksismalkardiyak dispnede daha yüksek dozlar gerekebilir.Bronşiyal astmada, kronik bronşitve amfizemde gö-rülen bronkospazmda bir kerelik maksimum doz 15mg/kg’dir.Budoz 6 saatte bir olmak üzere günde en fazla 4 kez tekrarlanabilir.

DeflamatIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(TriPharma);Diclomec IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Abdi İbrahim);Miyadren IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Fako);VoltarenIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Novartis Pharma).

Dikloron

IV

Ampul

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul.

Eşdeğeri:

Voltaren IV Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Novartis Pharma).

Dikloron

Enterik Tablet

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 25 mgx30 Tablet

: : 50 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: Miyadren Enterik Draje: 50 mgx30 draje(Fako);VoltarenEnterik Tablet: 25 mgx30Tablet(Novartis Pharma).

Dikloron

Retard Tablet

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 100 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: DiclomecSR Yavaş Salımlı Tablet: 100 mgx10tablet(Abdi İbrahim);Miyadren Retard Tablet: 100 mgx10 tablet(Fako);Voltaren Retard Tablet: 100 mgx10tablet(Novartis Pharma).

Dikloron

Supozituvar

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 50mgx10 supozituvar.

Endikasyon: Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondil artrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklemdışı romatizma; akutgut atakları; ağrılı posttravmatik ve postoperatif enflamasyon veşişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneğinfaringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklardayardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığıtedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir. Tek başınaateş, bir endikasyon değildir.

Kontra Endikasyon: Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinitleri asetilsalisilik asitveya diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilenhastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Peptik ülseri düşündüren bir hikayesi olan, ülseratifkolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinal hastalıklarıolanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmış olan hastalardakesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renal kan akımınınsürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyle yaşlı hastalarkadar kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliği olan, diüretikleralan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyat ve sonrasındaekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda da özel bir dikkat gerekir.Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bile anafilaktik/anafilaktoidreaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonları başlatabilir. Diklofenaktedavisi sırasında sersemlik veya santral sinir sistemiyle ilgilidiğer bozukluklar gö-rülen hastalar, araç ve makine kullanmamalarıkonusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin 1. üç aylık dö-nemindekesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.Gebeliğin üçüncü üç aylık dö-nemindeverilmemelidir. Emziren annelerde kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri: Epigastrikağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz veiştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri dö-küntüleri gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Digoksinve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucudiüretiklerle birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleriyükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlarıbirlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunuayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik reaksiyonlarbildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkatedilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.

Doz Önerisi: Dikloron IM Ampul: Genellikle günde 1 kez 1 Ampul gluteal kasa ve derineenjekte edilir. Ağır olgularda enjeksiyon ilk tatbikten birkaç saatsonra bir kez daha tekrarlanabilir. Takip eden günlerde tedavi oralve rektal yoldan sürdürülmelidir.

Dikloron IV Ampul: Dikloron IV Ampuliki değişik şekilde uygulanabilir: OrtaCiddi postoperatif ağrının tedavisinde 75 mg diklofenak 30 dakika2saatlik bir sürede devamlı enfüze edilir. Gereğinde bu doz -24 saat içindeverilen diklofenak miktarı 150 mg’yi aşmamak kaydıyla; birkaç saat sonratekrarlanabilir veya postoperatif ağrıyı önlemek için 25 mg50 mg yükleme dozuameliyattan sonra 15 dakika1 saatlik bir sürede enfüze edilmelidir. Bunutakiben günde 150 mg’yi geçmemek kaydıyla 5 mg/saatlik bir hızla devamlıenfüzyon şekline uygulanır.

Dikloron Enterik Tablet: Başlangıç ve sürek dozu, yetişkinleriçin 75-150 mg’dir. Günlük doz 2 veya 3’e bö-lünerek verilir Aç karnı-naalınmalıdır. Maksimum günlük doz 150 mg’yi aşmamalıdır. 1 yaşındanbüyük çocuklara sadece jüvenil artrit olgularında hastalığınşiddetine bağlı olarak 0.5-2 mg/kg, 2 veya 3’e bö-lünmüş dozlar halindeverilir. Gün-lük doz, bö-lünmüş dozlar halinde ancak 3 mg/kg’ye kadarçıkartılabilir.

Dikloron Retard Tablet: Günde bir kez verilmesi önerilir.

<

Furazol

Kulak Damlası Akdeniz Nitrofurazon ‰2 Ambalaj: 20 mL’lik şişe. Endikasyon: Bakteriyelotitis eksterna tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Cerrahigirişimin gerektiği kolesteatoma olgularında

Protamin

Ampul Onko Protamin HCI Ambalaj: 5000IU/5 mLx1 ampul. Endikasyon: İntravenözveya subkutan heparin uygulamasından sonra gö-rülen ciddi hemorajiolgularında heparini inaktive etmek

Aprowell

Tablet aris Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNox
Atropin

Ampul Biofarma/Drogsan Atropinsülfat Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 0.50mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 1 mg/1 mLx10

Preven

Acil Doğum Kontrol Kiti Biomeks Lak tablet: Levonorgestrel0.25 mg, etinil estradiol 0.05 mg Ambalaj: 4 adet acil kontraseptif hap, bir

Luveris

Flakon Serono Lutropin alfa 75 IU Ambalaj: 1, 3 ve 10 liyofilize flakon ve çözücü flakon. Endikasyon: Lutropinalfa, folikül stimulan

Remicade

Flakon ScheringPlough İnfliksimab Ambalaj: 100 mgx1 flakon Endikasyon: Romatoid artrit bulgu ve semptomların azaltılması,yapısal eklem harabiyetinin (erozyonlar ve eklem aralığında
Alfasilin

Flakon IM/IV Fako Ampisilin sodyum Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 500 mgx1Flakon ve 2 mL’lik

MuscoRil

Ampul SanofiAventis Tiyokolşikosid Ambalaj: 4 mg/2mLx6 ampul. Eşdeğeri: MuscoflexAmpul: 4 mg/2 mLx6 ampul(Bilim). MuscoRil Kapsül Tiyokolşikosid Ambalaj: 4mgx20 kapsül. Eşdeğeri:

Prokain Penicillin

Flakon IM TümEkip Penisilin G prokain,penisilin G potasyum Ambalaj: 400.000 IU (300.000/100.000 IU)x1 Flakon ve 1 çö-zücü : : 800.000IU

Eritrosif

Enterik Kapsül Yeni İlaç Eritromisin Ambalaj: 250 mgx16 ve 24 kapsül. Endikasyon: Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, hafif ve orta şiddetli üst ve

Blephamide Liquifilm

Süspansiyon Abdiİbrahim Sülfasetamid sodyum%10, prednizolon asetat ‰2, fenilefrin HCI ‰12 Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon: Pürülanolmayan blefarit ve blefarokonjunktivit

Permax

Tablet Lilly Pergolid mesilat Ambalaj: 0.05 mgx30 Tablet : : 0.25 mgx100 Tablet : : 1 mgx60tablet. Endikasyon: Levodopa/karbidopa tedavisiyle

Lansor

Mikropellet Kapsül Sanovel Lansoprazol Ambalaj: 15 mgx30 Kapsül : : 30 mgx14 ve 28 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14ve

Psoraks

Krem Kurtsan Antralin ‰25, salisilikasit ‰20 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Psoraks Forte Krem Antralin ‰50, salisilikasit ‰20 Ambalaj: 30 g’lik
Syndol

Tablet Hüsnü Arsan Naproksensodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort

Terramycin

Deri Merhemi Pfizer OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 İÜ Ambalaj: 14.2 g’lik tüp. Eşdeğeri: PolimisinDeri Merhemi: 14.2 g(Koçak).

Tenox

Kapsül Biofarma Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 kapsül. Eşdeğeri: NobateksFilm Tablet: 20 mgx10ve 30 tablet(Nobel);Oksamen Tablet: 20 mgx10 tablet(MustafaNevzat);TenoksanKapsül:

KlovireksL

Flakon IV M. Nevzat Asiklovir Ambalaj: 250 mgx1 flakon. Endikasyon: Bağışıklık sorunu olan veya olmayan kişilerdeilk ve tekrarlayanHerpesGenitalisenfeksiyonların tedavi veprofilaksisi;

Pergonal

Ampul Serono FSH 75 IU, LH 75 IU Ambalaj: 1 liyofilize Ampul ve eritici olarak 1 adet 1mL’lik serum fizyoloik

Serum Fizyolojik

Burun Damlası Aroma/Drogsan/Merkez Lab. Sodyum klorür ‰9 Ambalaj: 20 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SerfizDamla(MedCare). Endikasyon: Kuruyan,rahatsızlık veren burun içi mukozasının nemlendirilmesini,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir