Emedur

Ampul

SanofiAventis

Trimetobenzamid

Ambalaj: 200 mg/2 mLx 6 ampul.

Eşdeğeri:

AntiVomit Ampul: 200 mg/2 mLx 6 ampul(Deva);Vomet Ampul: 200 mg/2 mLx 6 ampul(İ.E.Ulagay);Vomitin Ampul: 100 mg/2 mLx6 Ampul, 200 mg/2 mLx6ampul(Akdeniz).

Emedur

Draje

Trimetobenzamid

Ambalaj: 200 mgx0 draje.

Eşdeğeri:

AntiVomit Film Tablet: 200 mgx20 tablet(Deva);Vomet Draje: 200 mgx20 draje(İ.E.Ulagay).

Emedur

Supozituvar

TrimetobenzamidHCl, benzokain

Ambalaj: 100 mgx5 supozituvar

: 200 mgx5supozituvar.

Endikasyon: Bulantıve kusmanın kontrolünde kullanılır. Çocuklarda komplike olmamışkusmalarda antiemetik kullanılmamalıdır.

Kontra Endikasyon: Trimetobenzamideve müstahzarın supozituvar formlarının içerdiği benzokaine karşıaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Şiddetli kusmalarda yalnızcaantiemetik verilmemeli, kusmanın nedeni belirlenmelidir. Herşeydenönce kaybolan vücut sıvısının yeniden sağlanması, elektrolit dengesinindüzeltilmesi, ateşin düşürülmesi ve kusma nedeninin ortadan kaldırılmasıüzerinde durulmalıdır. Aşırı hidratasyondan kaçınılmalıdır, çünküserebral ödem oluşabilir. Çocukların kusmalarında kullanırkentedbirli olunmalıdır, çocukların basit kusmalarında antiemetiklerverilmemelidir, yalnızca nedeni bilinen kusmalarda kullanılmalıdır.Uyku hali oluşturabilir; hastanın ilaca kişisel tepkisi anlaşılıncayakadar motorlu araç ve tehlikeli makineleri kullanmamaları önerilir.Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Gebelerde, emziren annelerdekullanılması sakıncalı olabilir.

Yan Etkileri: Aşırı duyarlıkreaksiyonları ve Parkinson benzeri semptomlar bildirilmiştir.Kan diskrazileri, görme bulanıklığı, konvülziyon, diyare, depresyon,baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, sarılık, kas krampları ve opistotonusbildirilmiştir. Bunlardan herhangi biri gö-rüldüğünde ilacın kullanımınason verilmelidir. Alerjik tipte deri reaksiyonları gö-rülmüştür.İlk duyarlık belirtisinde ilacın kullanımı hemen durdurulmalıdır.

İlaç Etkileşimleri: Trisiklik antidepresanlar,SSS’ne etkili antihipertansifler, SSS depresanları, parenteralmagnezyum sülfatla etkileşebilir, trimetobenzamidin veya builaçların etkileri artabilir.

Doz Önerisi: Emedur Ampul: Ortalama yetişkin dozu günde3-4 kez 1 Ampul, gluteus bölgesinin dış üst bö-lümüne derin olarak yapılmalıdır.Damar içine uygulanmamalıdır.Emedur Draje: Ortalama yetişkin dozu günde3-5 kez 1 drajedir. 15-45 kg arası çocuklarda günde 1-4 kez 1 draje verilir.

EndolSupozituvar: 100 mgx10 supozituvar(Deva).

Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, kalçada dejeneratif eklem hastalığı, ankilozanspondilit, kas iskelet sistemiyle ilgili hastalıklar (bursit, tendinit,sinovit, tenosinovit, omuz kapsüliti, burkulma ve incinmeler),akut gut artriti, bel ağrısı, ortopedik girişimlerin ardından ortayaçıkan enflamasyon, ağrı ve şişme hallerinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Asetilsalisilikasit veya diğer antienflamatuvar ilaçların, akut astım nö-betleri,ürtiker veya rinite neden olduğu hastalarda ve indometasine aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hastalar baş dönmesi olabileceği yö-nünde uyarılmalıve bu durumda motorlu araç kullanmamaları ve dikkat gerektiren tehlikeliişlerden kaçınmaları bildirilmelidir. İndometasin tedavisi sırasındaözofagus, mide, duodenum, ince veya kalın bağırsak perforasyon vekanamaları dahil olmak üzere tek veya çok sayıda ülserasyonlarbildirilmiştir.Gastrointestinal etkiler, ilacın oral formlarınınyemeklerden hemen sonra veya süt, antasitlerle beraber verilmesihalinde azalabilmektedir. Böbrekler yoluyla atıldığından, renalfonksiyonları bozulmuş hastalarda daha düşük günlük dozlar uygulanmalıdır.İndometasin insan sütüne geçer. Gebelerde,emziren kadınlarda ve 14 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmasıuygun değildir.Yaşlı hastalarda yan etki olasılığı artabileceğindendikkatle uygulanmalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,baş dönmesi, sersemlik, depresyon, vertigo, anksiyete, nadiren senkop,koma, epilepsi, periferik nö-ropati, kas güçsüzlüğü, psişik bozukluklargö-rülebilir. En sık olarak gö-rülen gastrointestinal reaksiyonlarbulantı, anoreksi, kusma, epigastrik rahatsızlık, karın ağrısı,konstipasyon ve diyaredir. Ortaya çıkması olası diğer reaksiyonlarperforasyon ve kanama olguları dahil olmak üzere, özofagus, mideduodenum veya ince bağırsakta tek veya çok sayıda ülserasyonlar;bariz ülser formasyonu olmadan ortaya çıkan gastrointestinal kanamave önceden ülseratif koliti olan hastalarda kullanılması halindekarın ağrısının artmasıdır. İndometasin tedavisiyle ilgili olarakbildirilen diğer çeşitli istenmeyen reaksiyonlar arasında vajinalkanama, hiperglisemi ve glikozüri, hiperkalemi, yüz kızarmasıve terleme, epistaksis, ülseratif stomatit, büyüme ve duyarlık veyajinekomasti dahil olmak üzere memelerle ilgili değişmeler bulunmaktadır.

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilikasit ve diğer salisilatlarla birlikte kullanılması gastrointestinalyan etki insidansını anlamlı derecede artırır. Diflunisal ilebirlikte kullanılması sonucu fatal gastrointestinal kanamalarbildirilmiştir. Probenesid plazma indome-tasin düzeylerinde yükselmeyeneden olduğundan birlikte kullanımında indometasin dozu azaltılmalıdır.Metotreksatın tübüler sekresyonunu azaltarak toksik etki göstermesineneden olabilir. Potasyum tutucu tiyazit grubu diüretiklerin natriüretikve antihipertansif etkilerini azaltabilir. İndometasin, furosemiduygulaması, tuz ve volüm azalmasıyla uyarılan Plazma Renin Aktivitesinde(PRA) azalmaya ve hatta bazal PRA’da düşmeye neden olabilir. Triamterenile birlikte kullanımı sakıncalıdır.badrenerjik reseptör blokerlerinin antihipertansifetkilerini azaltır.

Doz Önerisi: Endosetin Kapsül: Önerilen dozaj günde 2 veya 3 kez 1 Kapsüldür. Dozhastanın bireysel yanıtına ve ilaca karşı toleransına gö-re ayarlanmalıdır.Gerektiğinde doz 25 mg veya 50 mg’lik dozlar halinde artırılabilir.Akut gutartritinde önerilen başlangıç dozu ilk gün, 3 veya 4 kez 1 Kapsüldür.Önerilen günlük maksimum doz 200 mg’dir.EndosetinSRMikropellet Kapsül: Önerilen dozaj, günde 1 ya da 2 Kapsül olup, bu dozhastanın bireysel yanıtına ve ilaca karşı toleransına gö-re ayarlanmalıdır.Önerilen günlük maksimum doz 200 mg’dir.EndosetinSupozituvar: Önerilendozaj, geceleri yatmadan önce 1 supozituvardır. Doz hastanın bireyselyanıtına ve ilaca karşı toleransına gö-re ayarlanmalıdır. Önerilengünlük maksimum doz 200 mg’dir.

<

Cymevene

Flakon IV Roche Gansiklovir sodyum Ambalaj: 500mgx1 Flakon ve 0.22 mikron milipor filtre. Endikasyon: İmmün uyuşmazlığı bulunan şahıslardakiyaşamı veya görmeyi

Cetrotide

Flakon Serono Setroreliks Ambalaj: 0.25mgx1 ve 7 flakon : 3 mgx1 flakon. Endikasyon: Kontrollüover stimülasyonu uygulanacak olan hastalarda, oosit alınmadan
Devaljin

Ampul Deva Metamizol sodyum Ambalaj: 1 g/2 mLx5 ve 10 Ampul. Eşdeğeri: AdepironAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Adeka);AndolorAmpul: 1 g/2 mLx10

Dicetel

Film Tablet Dr. F.Frik Pinaverium bromür Ambalaj: 50 mgx40 film tablet. Endikasyon: İrritablkolon sendromu, spastik kolon, mukuslu kolitis ve bunların

Synarel

Nazal Sprey aris Nafarelin asetat Ambalaj: 200 mg/dozx60 dozluk, püskürtme pompalı şişe. Endikasyon: Endometriozisinağrı ve endometriotik lezyonlar dahil, hormonal tedavisinde

Konveril Plus

Tablet Enalapril maleat20 mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Enalaprilve hidroklorotiyazit kombinasyonu tedavisinin uygun olduğuhipertansif hastaların tedavisinde kullanılır.
Allergocrom

Göz Damlası Biem Sodyum kromoglikat%2 Ambalaj: 10mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: AllergoComod Göz Damlası: %2×10 mL(Biem);CromabakGöz Damlası: %2×10 mL(Gürel); Endikasyon: Akut

Tussifed

Şurup GSK Psö-doefedrin HCl 30mg, triprolidin HCl 1.25 mg, kodein fosfat 10 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Üst

Lutenyl

Çentikli Tablet Merck Nomegestrol asetat Ambalaj: 5 mgx10 tablet. Endikasyon: Özelliklepremenopozal sürede (menstrüel düzensizlikler, premenstrüel sendrom, mastodini)progesteron eksikliğine bağlı semptomlar;

Tobrex

Oftalmik Pomat Alcon Tobramisin Ambalaj: ‰3×3.5 g’lik oftalmik tüp. Eşdeğeri: ThilomaxineGöz Pomadı: ‰3×3.5 g(Liba). Tobrex Oftalmik Solüsyon Tobramisin Ambalaj: ‰3×5

Nutraplus

Krem Liba Üre %10 Ambalaj: 60 ve 100 gramlık ambalaj. Nutraplus Losyon Üre %10 Ambalaj: 200 mL’lik ambalaj. Endikasyon: İhtiyozis,kserodermi,

Lincocin

Ampul IM/IV Eczacıbaşı Linkomisin HCl Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul. Eşdeğeri: Linkomed Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Koçak);bhemolitik streptokok enfeksiyonlarında,Lincocintedavisi en

Propycil

Tablet Dr. F.Frik Propiltiyourasil Ambalaj: 50 mgx20 ve 50 tablet. Endikasyon: Hipertiroidihalleri, Basedow graves hastalığı, cerrahi uygulamadan önce hastanınötrodik hale

Kwellada Krem Rinse

Krem aris Permetrin %1 Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe. Kwellada Lotion Losyon Permetrin %5 Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe. Eşdeğeri:
Tromboliz

Draje Koçak Dipiridamol Ambalaj: 75 mgx50 draje. Eşdeğeri: DrisentinKaplı Tablet: 75 mgx50tablet(Sanovel);Kardisentin Draje: 75 mgx50 draje(İlsan). Endikasyon: Kronik anginapektorisin uzun

Oxis

Turbuhaler AstraZeneca Formoterol fumaratdihidrat Ambalaj: 4.5 µgx60 doz : : 9 µgx60 dozluk ambalaj. Endikasyon: Bronşiyal astım gibireversibl obstrüktif hava

Napradol Fort

Film Tablet Abfar Naproksen sodyum Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Aroma);Apraljin Film Tablet:

Bricanyl

İnhaler AstraZeneca Terbutalin sülfat Ambalaj: 0.25 mgx400 doz/10 mL. Bricanyl Ekspektoran Şurup Terbutalin sülfat1.5 mg, gayakol gliseril eter 66.5 mg/5

BenGay

Pomat Pfizer Metil salisilat%15, mentol %10 Ambalaj: 50 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak

Osteo D

Kapsül Med İlaç Kalsitriol Ambalaj: 0.25µgx30 ve100 Kapsül : : 0.5µgx30 ve100 Kapsül. Eşdeğeri: RocaltrolKapsül: 0.25µgx30 ve 100 Kapsül, 0.5µgx30ve

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir