Flucan

Kapsül

Pfizer

Flukonazol

Ambalaj: 150 mgx2 Kapsül.

Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Toprak);FluzoleKapsül: 150 mgx2 kapsül(Biofarma);FunganKapsül: 150 mgx2 kapsül(İ.E.Ulagay);KandizolKapsül: 150 mgx2 kapsül(Nobel);ZolaxKapsül: 150 mgx2 kapsül(Sanovel).

Flucan

Kapsül (Vajinal)

Flukonazol

Ambalaj: 150 mgx1 Kapsül

Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx1 Kapsül(Toprak);FluzoleKapsül: 150 mgx1 Kapsül(Biofarma);FunganKapsül: 150 mgx1 Kapsül(İ.E.Ulagay);KandizolKapsül: 150 mgx1 Kapsül(Nobel);TrizolKapsül: 150 mgx1 Kapsül(Koçak);ZolaxKapsül: 150 mgx1 Kapsül(Sanovel).

Endikasyon: Tineapedis, tinea korporis, tinea kruris, tinea versikolor ve candidaenfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlarile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına gö-re günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.

Uyarılar: Flukonazol alan ö-zellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ö-lüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri dö-küntüsügö-rülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır.Emziren annelerde ö-nerilmemektedir.

Yan Etkileri: Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisigerekliyse, benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir.Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazoldozunda bir yükseltme düşünülmelidir.Flukonazol ile beraber sisapriduygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylarrapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmışteofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımısırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisitebulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.

Doz Önerisi: Tinea pedis, korporis, kruris ve kandida enfeksiyonlarınıiçeren dermal endikasyonlarda 2-4 hafta süreyle haftada 1 kez 150mg uygulanır. Tinea pedis 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.Vajinal kandidiyazis tedavisinde 150 mg’lik tek bir oral doz olarakuygulanmalıdır. Rekürren vajinal kandidiyazis insidansınıazaltmak için, ayda bir kez 150 mg’lik bir doz kullanılabilir. Tedavisüresi kişiden kişiye değişmekle birlikte, 4-12 ay arasında olmalıdır.Bazı hastalara daha sık aralarla verilmesi gerekebilir. onikomikozlardaklinik yanıta gö-re gö-re 3 ay veya daha fazla süreyle haftada birkez 150 mg ö-nerilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir