İlomedin

İnfüzyon Ampulü

Schering

İloprost

Ambalaj: 20 µg/1 mLx5 ampul.

End.: Revaskülarizasyonunmümkün olmadığı kritik ekstremite iskemisi bulunan ilerlemiş tromboanjitisobliterans (Buerger Hastalığı) olgularının tedavisi; ciddi periferik oklüsifarter hastalığı (PAOD) tedavisi, özellikle amputasyon riski taşıyan vecerrahi girişim ya da anjiyoplastinin mümkün olmadığı olgular ile diğer tedavilereyanıt vermeyen ve ciddi kısıtlamaya neden olan Raynaud fenomenli hastalarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelik ve emzirme halinde veiloprosta aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. İloprostun trombositlerüzerine olan etkisinin kanama riskini artırabileceği hallerde (ör: aktifpeptik ülser, travma, intrakranyel kanama) kullanılmamalıdır. Ciddi koronerkalp hastalıkları veya anstabil anjina; son 6 ay içinde geçirilmiş miyokardenfarktüsü; akut ya da kronik konjestif kalp yetmezliği (NYHA IiIV); prognozudeğiştirebilecek aritmi; pulmoner konjestiyon şüphesi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Acilamputasyon gereken hastalarda (ör: enfekte gangrenlerde) cerrahi girişimgecikmemelidir. Düşük kan basınçlı hastalarda ileri hipotansiyonu önlemeyedikkat edilmelidir ve belirgin bir kalp hastalığı olan hastalar yakındanizlenmelidir. Hastalara sigara içmeyi bırakmaları kesinlikle önerilmelidir.İlaç uygulamasının bitiminden sonra, yatar pozisyondan ayağa kalkan hastalardaortostatik hipotansiyon gelişme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

Yan Etkileri: İloprostunfarmakolojik etkisi, kızarıklığa neden olan vazodilatasyon veya baş ağrısı veyagastrointestinal semptomlar gibi yan etkiler olarak kendini gösterir.Genellikle bütün bu yan etkiler doz azaltıldığında hızla kaybolur.

İlaç Etkileşimleri: Farmakolojik deneylerdeiloprostunreseptör blokerlerinin, kalsiyum antagonistlerinin ve vazodilatatörlerinantihipertansif aktivitesi üzerine additif etkisi ve ACE inhibitörlerininantihipertansif aktivitesi üzerine potansiyelize edici etkisi olduğu görülmüştür.Heparin veya kumarin tipi antikoagülanlar ile beraber kullanıldığında teorikolarak kanama riskini arttırabilir. Diğer trombosit agregasyon inhibitörleri[asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar vefosfodiesteraz inhibitörleri ve nitrovazodilatörler (ör. molsidomin)] ileberaber kullanıldığında iloprostun trombosit fonksiyonları üzerine additifveya supraadditif etkisi vardır.

Doz Önerisi: İlomedin 20sadece hastahanelerde dikkatli gözetim altında ya dayeterli olanakları bulunan ayaktan tedavi kliniklerinde kullanılmalıdır.Kadınlarda, tedavi başlamadan önce gebelik olmadığı kesinleştirilmelidir.İlomedin 20dilüe edildikten sonra intravenözenfüzyon şeklinde periferik ven veya bir merkezi venöz kateter ile uygulanır.Doz kişisel tolerabiliteye uygun olarak 0.5-2.0 ng iloprost/kg vücut ağırlığı/dakika,sınırları arasında ayarlanır ve günde 6 saat süreyle uygulanır.

<

Flomax MR

Kapsül BoehringerIngelheim Tamsulosin Ambalaj: 0.4 mgx30 kapsül. Endikasyon: Benignprostat hiperplazisinin fonksiyonel semptomlarının tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Tamsulosine karşı aşırı duyarlığı

Dogmatil

Tablet SanofiAventis Sülpirid Ambalaj: 200 mgx24 tablet. Eşdeğeri: MeresaFort Tablet: 200mgx24 tablet(Adeka);Zeprid Tablet: 200 mgx24 Tablet(Nobel). Endikasyon: Bir nö-roleptikolarak, 600

Karvea

Tablet Sanofi İrbesartan Ambalaj: 75 mgx28 tablet : 150 mgx28tablet : 300 mgx28 tablet. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde kullanılır. Hipertansiyonlu ve
Famvir

Film Kaplı Tablet NovartisPharma Famsiklovir Ambalaj: 250 mgx21 tablet. Endikasyon: AkutHerpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisi ve postherpetik nevralji gelişimiriskinde olduğu

Allerset

Film Tablet Santa Farma Setirizin 2HCl Ambalaj: 10mgx10 tablet. Eşdeğeri: Cetryn Film Tablet: 10 mgx10 tablet(TriPharma);Hitrizin Film Tablet: 10 mgx10

Norditropin

Flakon Novo Nordisk Rekombinant somatropin Ambalaj: 4 IUx1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü. Eşdeğeri: Humatrope Flakon: 4 IUx1Flakon(Lilly);SaizenFlakon: 4 IUx1

Neolet

Pastil Eczacıbaşı Tirotrisin 2 mg,ökaliptus yağı 2.5 mg, peppermint yağı 2.5 mg. Ambalaj: 20 pastil. Endikasyon: Antiseptiketkilidir. Tonsillit, glossit, farenjit,
İmigran

Film Tablet GSK Sumatriptan Ambalaj: 50 mgx2 ve 6 Tablet : : 100 mgx2ve 6 Tablet. Eşdeğeri: SumatranFilm Tablet: 100

Niksen

Şampuan Toprak Permetrin %1 Ambalaj: 150mL’lik plastik tüp. Endikasyon: Baş bitienfestasyonlarının tedavisinde ve risk altındaki insanların başbiti enfestasyonlarından korunmasında endikedir.

Sultasid

Flakon IM Toprak Ampisilin 1 g, sulbaktam500 mg Ambalaj: 1 Flakon ve 3.2 mL’lik ‰5 lidokain içeren 1 çö-zücüampul. Eşdeğeri:

Zavedos

Flakon Carlo Erba İdarubisin HCI Ambalaj: 5 mgx1 Flakon : : 10 mgx1 flakon. Endikasyon: Erişkinlerdekinükseden veya inatçı nonlenfositer lö-semilerde

Tranxilene

Kapsül SanofiAventis Klorazepat dipotasyum Ambalaj: 5 mgx30 Kapsül : : 10 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: AnksenKapsül: 5 mgx30 Kapsül; 10 mgx30kapsül(Sanovel).

Konazol

krem Kurtsan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/gx30 g’lik tüp. Eşdeğeri: Nizoralkrem: 20 mg/gx30 g’lik tüp(JanssenCilag). Konazol Şampuan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/mLx100

Rumasin

Pomat Günsa Metil salisilat%10, mentol %1 Ambalaj: 40 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak

Zomig

Film Tablet AstraZeneca Zolmitriptan Ambalaj: 2.5 mgx3 tablet. Zomig Rapimelt Hızlı Eriyen Tablet Zolmitriptan Ambalaj: 2.5 mgx2 tablet. Endikasyon: Auralıveya
Rifadin

Kapsül SanofiAventis Rifampisin Ambalaj: 150 mgx16 Kapsül : : 300 mgx16 Kapsül. Eşdeğeri: Rifcap Kapsül: 150 mgx16 Kapsül, 300 mgx16

Triaxon

Flakon IM, IV Koçak Seftriakson disodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü : : 1

Sinecod

Şurup NovartisCH Butamirat Ambalaj: 1.5 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Sinecod Depo Tablet Butamirat sitrat Ambalaj: 50 mgx10 Tablet. Endikasyon: Etiyolojisideğişik

Zelium

Kapsül Eczacıbaşı Sibutramin HClmonohidrat Ambalaj: 10 mgx28 kapsül : : 15 mgx28 kapsül. Eşdeğeri: ReductilKapsül: 10 mgx28 kapsül, 15 mgx28

ThiloTears

Oftalmik Jel Liba Karbomer 3 mg, mannitol50 mg, tiomersal 0.040 mg, sodyum hidroksit Ambalaj: 10 g’lik ambalaj. ThiloTears SE Oftalmik

Kaletra

Yumuşak Kapsül Abbott Lopinavir 133.3mg, ritonavir 33.3 mg Ambalaj: 180 kapsül. Endikasyon: HIvenfeksiyonunun tedavisi için başkaantiretroviral ajanlarla kombine olarak endikedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir