Lansazol

Mikropellet

Kapsül

İlsan

Lansoprazol

Ambalaj: 30 mgx14 Kapsül.

Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Eczacıbaşı);Lansor Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Sanovel);Lanzedin Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Biofarma);Ogastro Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Abbott);OpagisMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Mustafa Nevzat);Vogast Enterik Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Fako);ZoprolMikropellet Kapsül: 30 mgx14kapsül(Toprak).

Endikasyon: Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,ZollingerEllison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde veHelicobacterpylorienfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri: En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji gö-rülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi: Günde 1 kez 1 Kapsül kullanılır. Ortalama tedavisüresi duodenal ülserde 2-4 hafta; gastrik ülserde 2-8 hafta; reflüözofajitte 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflüözofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir.Zol-lingerEllisonsendromunda önerilen başlangıç dozu 3-7 gün süreyle 60 mg’dir. Dahasonra gastrektomi öncesinde olmayan ZollingerEllison sendromluhastalarda ve ZollingerEllison send-romlu olmayan hipersekresyonluhastalarda 10 mEq/saat’ten daha az bir bazal asit salınımını elde etmekiçin, doz titre edilmelidir. Gastrektomi öncesindeki ZollingerEllisonsendromlu hastalarda, önerilen bazal asit salınım hedefi 5 mEq/saat’tir.Günlük 120 mg veya daha fazla (180 mg doza kadar) lansoprazol gerektirenhastalarda, doz eşit olarak günde 2 kez uygulanmalıdır. Hedefe ulaştıktansonra, dozun azaltılması veya yükseltilmesinin gerekip gerekmediğinibelirlemek için, hasta kontrol altında tutulmalıdır.Helicobacter pylorieradikasyonunda günde 2 kez birerKapsül, günde 2 kez 250 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 g amoksisilinveya günde 2 kez 400 mg metronidazol ile kombine kullanılabilir.Kapsüller, sabahları kahvlatıdan önce aç karnına alınmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir