Neurontin

Kapsül

Pfizer

Gabapentin

Ambalaj: 100 mgx20 kapsül

: : 300 mgx50 kapsül

: : 400 mgx50 kapsül.

Neurontin

Çentikli Film Tablet

Gabapentin

Ambalaj: 600 mgx50 çentikli tablet

: : 800 mgx50 çentikli tablet.

Endikasyon: Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya daetmediği, basit ya da kompleks parsiyel konvülsiyonlu yetişkin ve 12 yaş üstüçocuk hastaların tedavisinde monoterapi (yeni tanı konulan konvülsiyonluhastaların tedavisi dahil) ya da ek tedavi olarak (12 yaşından küçük çocuklardamonoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur), sekonder jeneralizekonvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, parsiyel konvülsiyonlu 3 yaş vedaha büyük çocukların ek tedavisinde ve yetişkinlerde diyabetik polinöropati vepostherpetik nevraljide görülen nöropatik ağrının tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Gabapentine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerdekullanılmamalıdır. Akut pankreatitli hastalarda kontrendikedir. Absans gibiprimer jeneralize nöbetlerde etkili değildir.

Uyarılar: DiabetesMellituslu hastalarda kan şekeri daha sık kontrol edilmeli ve gerekiyorsaantidiyabetik ilacın dozu ayarlanmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalardagabapentin dozu azaltılmalıdır. Gabapentin tedavisi sırasında hemorajikpankreatit bildirilmiştir. Bu nedenle, pankreatitin ilk klinik belirtileri(persistan karın ağrısı, bulantı ve tekrarlayan kusmalar) ortaya çıkar çıkmazgabapentin tedavisine derhal son verilmelidir. Antiepileptik ilaçlar,konvülsiyon sıklığının artması olasılığına karşı birden bırakılmamalıdır.Gebelik döneminde ancak yararları ve riskleri çok iyi değerlendirildiktensonra kullanılmalıdır.Gabapentin insanlarda anne sütüne geçer. Anne açısındanantiepileptik tedavinin önemi de göz önünde bulundurularak, emzirmeye ya dagabapentin tedavisine son verilmelidir. Gabapentin merkezi sinir sistemiüzerinde etkili olduğundan, sedasyon, baş dönmesi ya da merkezi sinir sistemidepresyonunun diğer belirtilerine yol açabilir. Reaksiyon kapasitesini,araç ve kompleks makineleri kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilecekdüzeyde azaltabilir.

Yan Etkileri: En sık bildirilen advers etkilersomnolans, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, kilo alma,sinirlilik, uykusuzluk, ataksi, nistagmus, parestezi ve iştahsızlıktır.Asteni, görme bozuklukları (ambliyopi ve diplopi), tremor, disartri, düşüncebozuklukları, amnezi, ağız kuruluğu, depresyon ve emosyonel labilite seyrekolarak görülmüştür. Dispepsi, konstipasyon, karın ağrısı, iştah artışı,rinit, farenjit, öksürük, miyalji, sırt ağrısı, yüz, ekstremite ya da tümvücutta ödem, impotans, dişlerde anormallik, gingivit, kaşıntı, lökopeni,kırık, vazodilatasyon, hipertansiyon ve travmayı takiben purpuraya raslanmıştır

İlaç Etkileşimleri: Mideasidini nötralize eden magnezyum ya da alüminyum içeren antasitlerle birliktekullanılması, gabapentinin biyoyararlanımını %24 oranında azaltabilir.Simetidin ile birlikte kullanıldığında, gabapentinin renal eliminasyonuhafifçe azalır. Gabapentin, antasit kullanımından en az 2 saat sonraalınmalıdır. Alkol ya da merkezi etkili ilaçlar, gabapentinin merkezi sinirsistemiyle ilgili bazı yan etkilerini (somnolans ve ataksi gibi) şiddetlendirebilir.

Doz Önerisi: Terapötik tedavi için preparatın her iki farmasötik formuda eşit olarak uygundur. 12 yaş üzerindeki hastalarda epilepside monoterapi veek tedavi olarak etkin doz günde 900-3600 mg’dir. Gereken sürek dozununayarlanması ve gerektiğinde doz yükseltilmesi hızla yapılabilir. Toplam günlükdoz, üç kerede uygulanan 3600 mg gabapentin dozunu aşmamalıdır. Uzun süreli açık etiketli klinik çalışmalarda 4800mg/gün’e kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir. Günlük toplam doz, üç dozabölünerek uygulanmalıdır. 3-12 yaşlarındaki çocuklarda ek tedavide başlangıçdozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg/gün’dür ve etkindozayaklaşık üç günlük bir titrasyonile ulaşılır. 5 yaş ve üzeri çocuk hasta grubunda etkili gabapentin dozu gündeüç defa üç eşit doza bölünerek verilen 25-35 mg/kg/ gün’dür. 3-5 yaş çocukhasta grubunda etkili gabapentin dozu günde üç kez üç eşit doza bölünerekverilen 40 mg/kg/gün’dür. Uzun süreli bir klinik çalışmada 50 mg/kg/gün’e kadarolan dozlar iyi tolere edilmiştir. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.Yetişkinlerde nöropatik ağrıda başlangıç dozu 900 mg/gün’dür, bu doz üç eşitdoza bölünerek verilmelidir (günde üç kez 300 mg’lik birNeurontin Kapsülya da günde üç kez 100 mg’lik üçNeurontin Kapsül). Gerekli olduğu durumlarda dozmaksimum 3600 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.

<

Biteral

Ampul Roche Ornidazol Ambalaj: 500 mg/3 mLx1 ampul. Biteral Lak Tablet Ornidazol Ambalaj: 250 mgx20 tablet : : 500 mgx10

Sinecod

Şurup NovartisCH Butamirat Ambalaj: 1.5 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Sinecod Depo Tablet Butamirat sitrat Ambalaj: 50 mgx10 Tablet. Endikasyon: Etiyolojisideğişik

GonalF

Ampul Serono Follitrofinalfa Ambalaj: 37.5 IUx1 liyofilize Ampulve 1 çö-zücü Ampul : 75 IU (5.5 µg)x1 liyofilizeAmpul ve 1 çö-zücü
Losefar

Kapsül Eczacıbaşı Sefaklor Ambalaj: 250 mgx16 Kapsül : : 500 mgx12 kapsül. Eşdeğeri: KefsidKapsül: 500 mgx12 kapsül(Fako). Losefar Oral Süspansiyonİçin

Tribeksol

Film Tablet Deva B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg, B12vitamini 1 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: ApikobalFilm Tablet: 30 tablet(Santa Farma).

Neturone

Granül Liba Metenamin Ambalaj: Şişe (500 mg/ölçek): 70 g’lik cam şişe : : Poşet: 500 mgx15 poşet. Endikasyon: Uzun sürelitedavi

Mukoliz

Kapsül Terra Karbosistein Ambalaj: 250 mgx50 kapsül : : 375 mgx45 kapsül. Eşdeğeri: MukotikTablet: 250 mgx50 Tablet(Koçak). Endikasyon: Aşırı veviskoz
Unisom

Tablet Pfizer Doksilamin süksinat Ambalaj: 25 mgx20 tablet. Endikasyon: Dozaja bağlı olarak, en erken uyku sağlayan antihistamindir.Gece uykusunayardımcı olarak kullanılır.

BevitinC

Film Tablet Abfar B1vitamini15 mg, B2vitamini 10 mg, B6vitamini 5 mg, B12vitamini 4mg, nikotinamid100 mg, kalsiyum pantotenat 20 mg, C

Loxicam

Tablet Biofarma Meloksikam Ambalaj: 15 mgx10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: ExenTablet: 15 mgx30 tablet(Sanovel);MeloxTablet: 15 mgx10 ve 30 tablet(Nobel);MobicTablet: 15

Cytarabine DBL

EnjektablSolüsyon Orna Sitarabin Ambalaj: 100mg/1 mLx10 flakon : 1 g/10 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Alexan Ampul: 100 mg/5 mLx10 ampul, 1

Coumadin

Tablet Eczacıbaşı Varfarin sodyum Ambalaj: 5 mgx25 Tablet : : 10 mgx25 tablet. Endikasyon: Venöztrombozun profilaksi ve tedavisinde, embolik olaylarla

Alphagan

Göz Damlası Abdi İbrahim Brimonidin Ambalaj: %0.2×5 mL’lik şişe. Endikasyon: Açık açılı glokom veya oküler hipertansiyonu olanhastalarda göziçi basıncını düşürmek

Ethrane

Volatil Solüsyon Abbott Enfluran Ambalaj: 50 mL’lik şişe. Ethrane Volatil Solüsyon Enfluran Ambalaj: 125 mL’lik şişe. Endikasyon: Genel inhalasyonanestezinin endüksiyon

Ultraproct

Pomat Schering Fluokortolonpivalat0.92 mg, fluokortolonkapronat 0.95 mg, sinkokain HCI 5 mg/g Ambalaj: 10 g’lik tüp. Ultraproct Supozituvar Fluokortolonpivalat0.61 mg, fluokortolonkapronat
Peracon

Damla Dr.F.Frik İzoaminil siklamat Ambalaj: 50mg/mLx15 mL’lik şişe. Peracon Draje İzoaminil siklamat Ambalaj: 40mgx20 draje. Peracon Şurup İzoaminil siklamat Ambalaj:

Myralon

Tablet Organon Etinilestradiol0.02 mg, desogestrel 0.15 mg Ambalaj: 21 tablet. Endikasyon: Gebeliğiönlemede kullanılır. Kontra Endikasyon: Gebelik,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar,

Volmax

Kontrollü SalımTableti GSK Salbutamol sülfat Ambalaj: 4 mgx14 ve 56 Tablet : : 8 mgx14ve 56 Tablet. Eşdeğeri: SalbutamSRMikropellet Kapsül:

Betaserc

Tablet Solvay Betahistin 2HCI Ambalaj: 8 mgx30 tablet. Eşdeğeri: Vasoserc Tablet: 8 mgx30 tablet(Abdi İbrahim). Endikasyon: Menierehastalığı ve Meniere benzeri

KoäteDVI

Flakon Biem Faktör -ViII Ambalaj: 250 IUx1 Flakon ve 5 mL’lik 1eritici, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve uygulama

Nalokson HCl

Ampul Abbott Nalokson HCI Ambalaj: 0.4mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Nalbufin,pentazosin ve butorfanol gibi narkotikantagonist analjeziklerve propoksifen, metadon gibi doğal ve

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir