Prograf

Enfüzyon Solüsyonu

Eczacıbaşı

Takrolimus

Ambalaj: 5 mg/1 mLx10 ampul.

Prograf

Kapsül

Takrolimus

Ambalaj: 1 mgx50 Kapsül

: : 5 mgx50 kapsül.

Endikasyon: Allojenikkaraciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalar ile konvansiyonel immünsüpresiftedavilere dirençli olan karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalardaorgan reddinin önlenmesinin primer immünsüpresyonunda kullanılır.

Kontra Endikasyon: Takrolimusa ve makrolid immünsüpresiflere aşırıduyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanımıkontrendikedir.

Uyarılar: Takrolimus tedavisinin başlamasına ve uygulananimmünsüpresif tedavide değişiklik yapılmasına sadece immünsüpresiftedavi ve organ nakli uygulanmış hastaların tedavisinde uzmanlaşmışhekimler karar vermelidir.Takrolimus tedavisine, yeterli laboratuvarve tıbbi destek olanaklarının ve uzmanlaşmış personelin bulunduğumerkezlerde başlanmalıdır. Sürek tedavisinde sorumlu olan hekim,hasta izleminde gerekli olan her türlü konuda tam olarak bilgilendirilmelidir.Takrolimus anne sütüne geçtiğinden, emzirme önerilmez.

Yan Etkileri: Altta yatan ciddi bir hastalığınvarlığı ve başka ilaçların da kullanımı nedeniyle, immünsüpresifilaç kullanımı sırasında yan etkilerin saptanması güçtür.

İlaç Etkileşimleri: Takrolimusun tam kan/plazma konsantrasyonunu;klotrimazol, flukonazol ve ketokonazol gibi imidazol grubu antimikotikilaçlar, klaritromisin ve eritromisin gibi makrolid antibiyotikler,danazol, metilprednizolon ve omeprazolün artırdığı, rifampisininise azalttığı bildirilmiştir. Amfoterisin B veya ibuprofen ile kombinekullanım durumlarında nefrotoksisitenin arttığı gözlenmiştir.Takrolimus ile birlikte uygulandığında siklosporinin yarıömrüuzar ve ayrıca sinerjistik nefrotoksik etkiler oluşabilir. Bromokriptin,kortizon, dapson, ergotamin, etinilestradiol, gestoden, itrakonazol,josamisin, lidokain, mefenitoin, mikonazol, midazolam, nikardipin,nifedipin, nilvadipin, noretindron, kinidin, tamoksifen, (triasetil)oleandomisin ve verapamil gibi maddeler takrolimusun metabolizmasınıazaltabilir ve takrolimusun tam kan ve plazma konsantrasyonununyükselmesine neden olabilir. Fenobarbital, fenitoin, rifampisin,karbamazepin, metamizol ve izoniyazid gibi ilaçlar ise takrolimusunmetabolizmasını hızlandırarak tam kan ve plazma konsantrasyonunundüşmesine neden olabilir. Greyfurt suyu içilmemelidir. Oral antikoagülanve oral antidiyabetik gibi ilaçlarla etkileşebilir. Canlı attenüeaşılardan sakınılmalıdır. Nefrotoksik ve nö-rotoksik olabildikleribilinen aminoglikozidler, amfoterisin B, giraz inhibitörleri,vankomisin, kotrimoksazol, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar,gansiklovir veya asiklovir gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığındatoksik etkiler artabilir. Amilorid, triamteren ve spironolaktongibi potasyum tutucu diüretiklerin kullanımından ve fazla miktardapotasyum alımından kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Uygulamaya oral yoldan, gerekirse intranazalgastrik tüp yolu ile başlanır. Günlük dozun ikiye bö-lünerek uygulanmasıönerilir. Kapsüller bir miktar sıvı -tercihen su ile yutulmalıdır.Emilimin maksimum olabilmesi için, Kapsüller aç karnına veya yemektenen az 1 saat önce veya yemekten 2-3 saat sonra alınmalıdır. Orta derecedeyağlı bir yemekle birlikte alındığındaPrograf‘ın oral biyoyararlanımı ve emilimibelirgin olarak azalır. Hastanın klinik durumu ağızdan ilaç kullanımınauygun değilse, başlangıçta IV enfüzyon tedavisi gerekebilir.Erişkinlerde Primer İmmünosüpresyonDozu: Oral takrolimustedavisi başlangıç dozu, karaciğer transplantasyonlarında gündevücut ağırlığının kg’si başına 0.10-0.20 mg ve böbrek transplantasyonlarındagünde vücut ağırlığının kg’si başına 0.15-0.30 mg’dir. Karaciğertransplantasyonu uygulandıktan 6 saat ve böbrek transplan-tasyonuuygulandıktan 24 saat içerisinde uygulama derhal başlatılmalıdır.Hastanın klinik durumu oral uygulamaya uygun değilse, sürekli 24saatlik enfüzyon şeklinde IV takrolimus tedavisine başlanmalıve karaciğer transplantasyonlarında vücut ağırlığının kg’si başına0.01-0.05 mg ve böbrek transplantasyonlarında vücut ağırlığınınkg’si başına 0.05-0.10 mg uygulanmalıdır.Pediyatrik HastalardaPrimer İmmünosüpresyon Dozu: Genellikle, pediyatrik hastalarda erişkinlerleaynı kan düzeylerini elde edebilmek için erişkinlere uygulanandozların 1.5-2 katının uygulanması gerekir. Pediyatrik hastalardaoral başlangıç tedavisiyle ilgili deneyim kısıtlıdır. Karaciğerve böbrek transplantasyonunda başlangıç dozu, günde ikiye bö-lünmüşolarak kg başına 0.3 mg’dir. Bu doz oral olarak verilemezse, karaciğertransplantasyonlarında günde kg başına 0.05 mg ve böbrek transplantasyonlarında0.1 mg sürekli 24 asatlik enfüzyon şeklinde uygulanmalıdır.

<

Nobateks

Film Tablet Nobel Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: OksamenTablet: 20 mgx10 tablet(Mustafa Nevzat);TenoksanKapsül: 20 mgx10 ve 30

Ogastro

Mikropellet Kapsül Abbott Lansoprazol Ambalaj: 30mgx14 kapsül. Eşdeğeri: Aprazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx28 Kapsül(Deva);Helicol

Talcid

Süspansiyon Bayer Hidrotalsid Ambalaj: 500 mg/5 mLx200 mL’lik şişe. Talcid Çiğneme Tableti Hidrotalsid Ambalaj: 500 mgx40 Tablet : : 1
Kompensan

Tablet Pfizer Dihidroksialüminyumsodyum karbonat 340 mg Ambalaj: 24 ve 60 tablet. Endikasyon: Hiperasiditeylekendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, asidebağlı hazımsızlık,

Nizoral

ovül JanssenCilag Ketokonazol Ambalaj: 400 mgx5 ovül. Endikasyon: Akut vekronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. Kroniknükseden vulvovajinal kandidozda, mide ve

İesetum

Flakon IM/IV,IV İ.E.Ulagay Seftazidim Ambalaj: 0.5 g IM/IVx1 Flakon ve 5mL’lik çö-zücü Ampul : : 1 gIM/IVx1 Flakon ve 10

Dulcaryl

efervesan Tablet Bilim Sodyum siklamat 125mg, sodyum sakarin 12.5 mg Ambalaj: 100 tablet. Dulcaryl ¼ Doz efervesan Tablet Sodyum siklamat31.25
Rinosil

Burun Damlası Akdeniz Fenilefrin 2.5 mg,klorfeniramin maleat 4 mg/ml Ambalaj: 20 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon: Allerjik kaynaklı saman nezlesi, koriza,

Natisedine

Tablet Adilna kinidin feniletilbarbitürat Ambalaj: 100 mgx20 tablet. Endikasyon: Paroksistikatrium fibrilasyonu, ritmin düzenlenmesinden sonra daimi atriumfibrilasyon nüksleri, arterial flutter ve

Cusimolol

Göz Damlası Alcon Timolol maleat Ambalaj: %0.5×5 mL’lik plastik şişe. Eşdeğeri: Timabak Göz Damlası: ‰5×5 mL(Gürel);TimololPOS Göz Damlası: ‰5x5mL(Biem);TimopticOftalmik Solüsyon:

One A Day 55 Plus

Film Kaplı Tablet Bayer Vitaminler: A vitamini 6000 IU, B1vitamini 4.5 mg, B2vitamini 3.4 mg, B6vitamini6 mg, B12vitamini 25mg,C vitamini

Simelgat Plus

Çiğneme Tableti Münir Şahin Magaldrat 480 mg, simetikon20 mg Ambalaj: 30 ve 60 Tablet. Eşdeğeri: AsidopanPlus Çiğneme Tableti: 30 ve

Serum Fizyolojik

Burun Damlası Aroma/Drogsan/Merkez Lab. Sodyum klorür ‰9 Ambalaj: 20 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SerfizDamla(MedCare). Endikasyon: Kuruyan,rahatsızlık veren burun içi mukozasının nemlendirilmesini,

Calcium Sandoz

Ampul NovartisCH Kalsiyum glubionat Ambalaj: 1.375 g/10 mLx5 ampul. Calcium Sandoz Forte Efervesan Tablet Kalsiyum glukonolaktat2.94 g, kalsiyum karbonat 0.3

Elevit Pronatal

Film Kaplı Tablet Bayer 12 Vitamin: A vitamini (retinol) 4000 I.U. (1201.2µg), B1vitamini (tiamin HCl) 1.6 mg, B2vitamini(riboflavin) 1.8 mg,
Kamfolin

Pomat Münir Şahin Metil salisilat7.5 g, mentol 5 g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel

Loritine

Süspansiyon İlsan Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AlarinSüspansiyon: 1mg/mLx100 mL(Biofarma);Claritine Şurup: 1 mg/mLx100 mL(ScheringPlough). Loritine Tablet Loratadin Ambalaj:

Hyalgan

Enjektabl Bilim Sodyum hyaluronat Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 adet önceden doldurulmuş enjektör. Endikasyon: Diz osteoartritinde eklemdisfonksiyonu ve ağrısında rahatlama sağlanması

Doksin

Kapsül MustafaNevzat Doksisiklin Ambalaj: 100 mgx8 kapsül. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonlarıntedavisinde

TimoComod

Göz Damlası Biem Timolot maleat %0.5 Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: İntraokülerbasıncı düşürmede etkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik genişaçılı glokom (afakik

Gayabeksin

Şurup CaSel Tiokol (potasyum gayakolsulfonat)100 mg, sodyum benzoat 100 mg/5 mL Ambalaj: 150 mL’lik şişe. Endikasyon: Soğuk algınlığına bağlı gö-ğüs

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir