Prograf

Enfüzyon Solüsyonu

Eczacıbaşı

Takrolimus

Ambalaj: 5 mg/1 mLx10 ampul.

Prograf

Kapsül

Takrolimus

Ambalaj: 1 mgx50 Kapsül

: : 5 mgx50 kapsül.

Endikasyon: Allojenikkaraciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalar ile konvansiyonel immünsüpresiftedavilere dirençli olan karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalardaorgan reddinin önlenmesinin primer immünsüpresyonunda kullanılır.

Kontra Endikasyon: Takrolimusa ve makrolid immünsüpresiflere aşırıduyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanımıkontrendikedir.

Uyarılar: Takrolimus tedavisinin başlamasına ve uygulananimmünsüpresif tedavide değişiklik yapılmasına sadece immünsüpresiftedavi ve organ nakli uygulanmış hastaların tedavisinde uzmanlaşmışhekimler karar vermelidir.Takrolimus tedavisine, yeterli laboratuvarve tıbbi destek olanaklarının ve uzmanlaşmış personelin bulunduğumerkezlerde başlanmalıdır. Sürek tedavisinde sorumlu olan hekim,hasta izleminde gerekli olan her türlü konuda tam olarak bilgilendirilmelidir.Takrolimus anne sütüne geçtiğinden, emzirme önerilmez.

Yan Etkileri: Altta yatan ciddi bir hastalığınvarlığı ve başka ilaçların da kullanımı nedeniyle, immünsüpresifilaç kullanımı sırasında yan etkilerin saptanması güçtür.

İlaç Etkileşimleri: Takrolimusun tam kan/plazma konsantrasyonunu;klotrimazol, flukonazol ve ketokonazol gibi imidazol grubu antimikotikilaçlar, klaritromisin ve eritromisin gibi makrolid antibiyotikler,danazol, metilprednizolon ve omeprazolün artırdığı, rifampisininise azalttığı bildirilmiştir. Amfoterisin B veya ibuprofen ile kombinekullanım durumlarında nefrotoksisitenin arttığı gözlenmiştir.Takrolimus ile birlikte uygulandığında siklosporinin yarıömrüuzar ve ayrıca sinerjistik nefrotoksik etkiler oluşabilir. Bromokriptin,kortizon, dapson, ergotamin, etinilestradiol, gestoden, itrakonazol,josamisin, lidokain, mefenitoin, mikonazol, midazolam, nikardipin,nifedipin, nilvadipin, noretindron, kinidin, tamoksifen, (triasetil)oleandomisin ve verapamil gibi maddeler takrolimusun metabolizmasınıazaltabilir ve takrolimusun tam kan ve plazma konsantrasyonununyükselmesine neden olabilir. Fenobarbital, fenitoin, rifampisin,karbamazepin, metamizol ve izoniyazid gibi ilaçlar ise takrolimusunmetabolizmasını hızlandırarak tam kan ve plazma konsantrasyonunundüşmesine neden olabilir. Greyfurt suyu içilmemelidir. Oral antikoagülanve oral antidiyabetik gibi ilaçlarla etkileşebilir. Canlı attenüeaşılardan sakınılmalıdır. Nefrotoksik ve nö-rotoksik olabildikleribilinen aminoglikozidler, amfoterisin B, giraz inhibitörleri,vankomisin, kotrimoksazol, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar,gansiklovir veya asiklovir gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığındatoksik etkiler artabilir. Amilorid, triamteren ve spironolaktongibi potasyum tutucu diüretiklerin kullanımından ve fazla miktardapotasyum alımından kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Uygulamaya oral yoldan, gerekirse intranazalgastrik tüp yolu ile başlanır. Günlük dozun ikiye bö-lünerek uygulanmasıönerilir. Kapsüller bir miktar sıvı -tercihen su ile yutulmalıdır.Emilimin maksimum olabilmesi için, Kapsüller aç karnına veya yemektenen az 1 saat önce veya yemekten 2-3 saat sonra alınmalıdır. Orta derecedeyağlı bir yemekle birlikte alındığındaPrograf‘ın oral biyoyararlanımı ve emilimibelirgin olarak azalır. Hastanın klinik durumu ağızdan ilaç kullanımınauygun değilse, başlangıçta IV enfüzyon tedavisi gerekebilir.Erişkinlerde Primer İmmünosüpresyonDozu: Oral takrolimustedavisi başlangıç dozu, karaciğer transplantasyonlarında gündevücut ağırlığının kg’si başına 0.10-0.20 mg ve böbrek transplantasyonlarındagünde vücut ağırlığının kg’si başına 0.15-0.30 mg’dir. Karaciğertransplantasyonu uygulandıktan 6 saat ve böbrek transplan-tasyonuuygulandıktan 24 saat içerisinde uygulama derhal başlatılmalıdır.Hastanın klinik durumu oral uygulamaya uygun değilse, sürekli 24saatlik enfüzyon şeklinde IV takrolimus tedavisine başlanmalıve karaciğer transplantasyonlarında vücut ağırlığının kg’si başına0.01-0.05 mg ve böbrek transplantasyonlarında vücut ağırlığınınkg’si başına 0.05-0.10 mg uygulanmalıdır.Pediyatrik HastalardaPrimer İmmünosüpresyon Dozu: Genellikle, pediyatrik hastalarda erişkinlerleaynı kan düzeylerini elde edebilmek için erişkinlere uygulanandozların 1.5-2 katının uygulanması gerekir. Pediyatrik hastalardaoral başlangıç tedavisiyle ilgili deneyim kısıtlıdır. Karaciğerve böbrek transplantasyonunda başlangıç dozu, günde ikiye bö-lünmüşolarak kg başına 0.3 mg’dir. Bu doz oral olarak verilemezse, karaciğertransplantasyonlarında günde kg başına 0.05 mg ve böbrek transplantasyonlarında0.1 mg sürekli 24 asatlik enfüzyon şeklinde uygulanmalıdır.

<

Cirkulin

Enterik Draje Münir Şahin Kurutulmuş sarımsaktozu 66 mg Ambalaj: 100 draje. Endikasyon: Hipertansiyondaprofilaktik ve spesifik tedaviye yardımcı olarak kullanılır. Yan

Bakton

Oral Süspansiyon İlsan Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Bactrim Oral Süspansiyon: 100 mL(Roche);Kemoprim Oral

Imovax Meningo A+C

Flakon Sanofi Pasteur SaflaştırılmışNeisseria meningitidisgrup A polisakkariti50mg, SaflaştırılmışNeisseria meningitidisgrup C polisakkariti50mg/0.5 mL Ambalaj: 50 doz aşı içeren 1 flakon ve25
Cycladol

Tablet İ.E. Ulagay Piroksikambsiklodekstrin Ambalaj: 20 mgx20 tablet. Endikasyon: Hastanınnormal aktivitesini ciddi olarak etkileyebilen ağrılı semptomlarıolan romatizmal ve/veya enflamatuvar rahatsızlıkların

Vasocard

Tablet Abfar Amlodipin Ambalaj: 5 mgx20 ve 30 Tablet : : 10 mgx20ve 30 tablet. Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20 ve

Climodien

Draje Schering Estradiol valerat 2mg, dienogest 2 mg Ambalaj: 28draje. Endikasyon: En az bir yıllık menopoz geçmişiolan kadınların menopoza bağlı

Ultracain %2

Ampul SanofiAventis Artikain HCI 20 mg/ml Ambalaj: 5 mLx5 ampul. Ultracain %2 Flakon Artikain HCI 20mg/ml Ambalaj: 20 mLx1 flakon.
Diyenil

Losyon Günsa Difenhidramin HCI1 g, kalamin 8 g, kafur 0.1 g Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Böceksokması, basit cilt tahrişlerine

Klomen

Tablet Koçak klomifen sitrat Ambalaj: 50 mgx10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: GonapheneTablet: 50 mgx10 tablet(Organon);SeropheneTablet: 50 mgx10 tablet(Serono). Endikasyon: Eşlerifertil

Deksan

Şurup Deva Parasetamol 120mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, psö-doefedrin HCI 20 mg, klorfeniraminmaleat 2 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Famoser

Film Tablet Biofarma Famotidin Ambalaj: 20 mgx60 Tablet : : 40 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 20 mgx60Tablet, 40 mgx30

Avandia

Film Tablet GSK Rosiglitazon Ambalaj: 4 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Rosenda Film Tablet: 4 mgx28 tablet(Biofarma). Endikasyon: Tip 2 diyabet tedavisinde

İesef

Flakon IM, IV İ.E. Ulagay Seftriakson disodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik%1 lidokain ampulü : : 1

Folbiol

Tablet İ.E.Ulagay Folik asit Ambalaj: 5 mgx25 tablet. Endikasyon: Çocuklarınmegaloblastik anemisi: Nedenibeslenme bozukluğu, büyüme sırasında artan folik asit gereksinimi,enfeksiyon ve

İmmucyst

Flakon SanofiPasteur BCG Connaught suşu81 mg (=10.5±8.7x108Koloni Formasyon Ünitesi) Ambalaj: 1 liyofilize Flakon ve 3mL çö-zücü flakon. Endikasyon: İntravezikal yolla,
Vastarel

Tablet Servier Trimetazidin HCI Ambalaj: 20mgx60 tablet. Endikasyon: Anginapektoris krizlerinin önlenmesinde; koryaretinal vasküler bozukluklarda;akufen, vasküler kö-kenli vertigolar ve Meniere sendromunda

Nizoral

ovül JanssenCilag Ketokonazol Ambalaj: 400 mgx5 ovül. Endikasyon: Akut vekronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. Kroniknükseden vulvovajinal kandidozda, mide ve

Oxis

Turbuhaler AstraZeneca Formoterol fumaratdihidrat Ambalaj: 4.5 µgx60 doz : : 9 µgx60 dozluk ambalaj. Endikasyon: Bronşiyal astım gibireversibl obstrüktif hava

Eritrosif

Enterik Kapsül Yeni İlaç Eritromisin Ambalaj: 250 mgx16 ve 24 kapsül. Endikasyon: Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, hafif ve orta şiddetli üst ve

Fungizone IV

Enfüzyon BMS Amfoterisin B Ambalaj: 50 mgx1 Flakon ve 10 mL’lik 1çö-zücü ampul. Endikasyon: Spesifikolarak kriptokokkozis (torulozis); Kuzey Amerika blastomikozisi,moniliyazis,

Cibadrex

Divitab NovartisPharma Benazepril HCI, hidroklorotiyazit Ambalaj: 5+6.25×28 film Tablet : 10+12.5×28 film tablet. Endikasyon: Benazeprilve hidroklorotiyazidin kombine kullanımının endike olduğu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir