Relpax

Film Kaplı Tablet

Pfizer

Eletriptan

Ambalaj: 40 mgx3 tablet

Endikasyon: Auralı veya aurasız migrenin baş ağrısı fazının akuttedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Eletriptana karşı aşırı duyarlığı olanlar; ciddikaraciğer bozukluğu veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalar; orta derecedeciddi veya ciddi hipertansiyonu olan ya da tedavi edilmeyen hafif hipertansiyonuolan hastalar; iskemik kalp hastalıkları da dahil olmak üzere, bildirilmişkoroner kalp hastalığı olan, iskemik kalp hastalığı veya prinzmetal anjinanınobjektif veya subjektif semptomları olan hastalar; belirgin aritmisi veya kalpyetmezliği olanlar; periferik vasküler hastalığı olanlar; geçmişinde serebrovaskülerhasar veya geçici iskemik atak olan hastalar; eletriptan tedavisinden 24 saatönce veya sonra uygulanan ergotamin veya ergotamin türevleri (metiserjitdahil); eletriptan ile birlikte diğer 5-HT1reseptör agonistiuygulaması.

Uyarılar: Eletriptan güçlü CYP3A4 inhibitörleri [(örneğinketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin, josamisin) ve proteazinhibitörleri (ritonavir, indinavir ve nelfinavir)] ile birliktekullanılmamalıdır. Eletriptan göğüs ağrısı, sıkışması gibi, şiddetli olabilenve boğaza doğru yayılabilen geçici semptomlara neden olabilir. Bu türsemptomların iskemik kalp rahatsızlığını düşündürdüğü durumlarda, başka birdoz alınmamalı ve gerekli değerlendirme yapılmalıdır. Tanımlanmamış kardiyakhastalığı olabilecek hastalarda veya koroner arter hastalığı riski taşıyanhastalarda (örneğin hipertansiyonlu, diyabetli hastalar, sigara içenler,nikotin substitüsyon tedavisi görenler, 40 yaşın üzerindeki erkekler, menopozsonrası dönemde bulunan kadınlar ve ailesinde koroner arter hastalığı hikayesibulunanlar) eletriptan ön değerlendirme yapılmaksızın verilmemelidir. Gebelikdöneminde sadece açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Emzirenkadınlarda eletriptan uygulamasına dikkat edilmelidir. Çocuğun ilaca maruzkalmasının en aza indirgenebilmesi için tedaviden sonraki 24 saatteemzirmeden kaçınılmalıdır. Migren veya eletriptan tedavisi bazı hastalardauyuklamaya veya sersemliğe yol açabilir. Hastalara migren atakları sırasında veilaç kullanımının ardından, araba kullanma gibi kompleks işleri yapmayetilerini değerlendirmeleri tavsiye edilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gözlenen yan etkiler; halsizlik, uyku hali, sersemlikve bulantıdır.

İlaç Etkileşimleri: Ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin,josamisin ve proteaz inhibitörleri (örneğin: ritonavir, indinavir venelfinavir) gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.Ergotamin içeren veya ergo tipi ilaçların (ör: dihidroergotamin), eletriptanalımından sonraki 24 saat içinde uygulanmaması tavsiye edilir.

Doz Önerisi: Relpax, migren ağrılarının başlangıcında mümkün olduğu kadarçabuk alınmalıdır, fakat migren atağı süresince daha sonraki bir dö-nemde alındığındada etkili olur. Aura fazında alındığındaRelpax’ın migrenağrısını önlediği gösterilmemiştir, dolayısıylaRelpaxsadecemigrenin baş ağrısı fazında alınmalıdır.Relpaxtabletprofilaktik amaçla kullanılmamalıdır. Tabletler su ile bütün olarakyutulmalıdır.Yetişkinler (18-65 yaş): Tavsiye edilen başlangıç dozu 40 mg’dir. Eğer başlangıçdozuna cevap oluştuktan sonra baş ağrısı 24 saat içerisinde yeniden ortayaçıkarsa, aynı güçte ek bir doz olarakRelpaxalınmasının, nüks tedavisi için etkili olduğugösterilmiştir. Eğer ikinci bir doza ihtiyaç duyuluyorsa, bu doz ilk dozunalınımını takip eden 2 saat içerisinde alınmamalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir