Rifcap

Kapsül

Koçak

Rifampisin

Ambalaj: 150 mgx16 Kapsül

: : 300 mgx16 ve 60 kapsül.

Eşdeğeri: RifadinKapsül: 150 mgx16 Kapsül, 300mgx16 Kapsül(SanofiAventis);Rifex Kapsül: 150 mgx16 Kapsül, 300 mgx16 Kapsül(Atabay).

Rifcap

Oral Süspansiyon

Rifampisin

Ambalaj: 100 mg/5 mLx80 mL ambalaj.

Eşdeğeri: RifadinOral Süspansiyon: 100 mg/5mLx80 mL(SanofiAventis);Rifex Süspansiyon: 100 mg/5 mLx80 mL(Atabay).

Endikasyon: Tüberküloz: Pulmoner tüberküloz ve diğer tüberkülozlardakullanılır. Rifampisin en az bir diğer antitüberküloz ajanla (INH,pirazinamid, etambutol vb.) birlikte kullanılmalıdır.Lepra: Multibasilerveya polibasiler lepranın tedavisinde en az bir diğer lepra ilacıylabirlikte kullanılmalıdır.Metisilinedirençli Stafilokok enfeksiyonları: Metisilinedirençli stafilokokal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.Bu gibi durumlarda uygun bir antibiyotikle kombine edilmelidir.Ciddi Stafilokok enfeksiyonları: CiddiStafilokokenfeksiyonlarının tedavisinde diğer biruygun antibiyotikle birlikte kullanılır.Bruselloz: Bruselloztedavisinde de kullanılabilir. Bu durumda doksisiklinle kombineedilmelidir.Meningokoktaşıyıcıları: N. meningitidis’in asemptomatiktaşıyıcılarının tedavisinde kullanılır (Dirençli organizmalarınhızla oluşma olasılığından dolayı rifampisin menenjit tedavisindeendike değildir).Haemophilusinfluenzae: H. influenzae’ninasemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde ve mikroorganizmayamaruz kalmış 4 yaş veya altındaki çocukların kemoprofilaksisindekullanılır.Diğer enfeksiyonlar: Stafilokok,Streptokok, N. gonorhoeae, Proteustürleri.H. influenzae, E. coliveLegionellatürleri rifampisine duyarlı mikroorganizmalarınneden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Rifamisinlerden herhangi birine daha önce duyarlıkgöstermiş kişilerde, sarılıkta, porfirili hastalarda ve gebeliğinilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktorkontrolu altında çok gerekliyse kullanılmalıdır. Gebelik olasılığıolan kadınlarda yarar/zarar oranı dikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri: Nadirengastrointestinal bozukluklar (genizde yanma, bulantı, kusma, gaz,kramplar, ishal vb.) gözlenmiştir. Ateş, ürtiker, ciltte kızarıklıkgibi olası immünolojik yan etkiler, bazı böbrek rahatsızlıklarıve trombositopeni gibi hematolojik değişiklikler genelliklearalıklı, düzensiz veya tekrarlayan tedaviler sırasında gözlenir.Özellikle diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte tedavi gö-renbazı hastalarda sarılık ve/veya serum transaminazlarda artış gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Oral antikoagülanlar,kortikosteroidler, siklosporin, dijital preparatları, kinidin,oral kontraseptifler, oral hipoglisemik ajanlar, dapson, narkotikve anal-jeziklerin etkinliğini azaltabilir. Rifampisinle birliktealın–dığında methadon, diazepam, verapamil,badrenerjik blo-kerler, klofibrat, progestinler, dizopramid,meksiletin, teofilin, kloramfenikol ve antikonvülsanların etkilerindeazal-ma olduğu bildirilmiştir, dozlarının ayarlanması gerekebilir.Oral kontraseptif kullananların rifampisin tedavisi sırasındahormonsuz doğum kontrol yöntemlerini tercih etmeleri önerilir. Antasitlerrifampisin emilimini engeller. Halotanla rifampisin birlikte kullanıldığındaher iki ilacın da hepatotoksisitesi artar. Ketokonazolle her ikisininde serum konsantrasyonları azalır. Rifampisinin terapö-tik dozlarıserum folat ve B12vitamininin standart mikrobiyolojiktayinlerini engeller. Bromsulfalein ve serum bilirubin miktarlarındageçici yükselmeler gö-rülebilir. Ayrıca, delta amino levulinikasit sentetaz enzimini indükler. Bu nedenle rifampisin verilmesiyleporfiria şiddetlenebilir.

Doz Önerisi: Tüberküloz tedavisinde erişkinlerde ö-nerilengünlük doz 50 kg’nın altındakilere günde 1 kez 450 mg, 50 kg’nin üstündekileregünde 1 kez 600 mg’dir. Çocuklarda 10 mg/kg/gün’dür. Günlük doz 600 mg’yigeçmemelidir. Rifampisin emilimi gıdalardan etkilenebileceğindenyemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra aç karnına alınmalı vegünlük doz 1 kerede verilmelidir. Tüberküloz tedavisinde rifampisindaima en azından diğer bir anti tüberküloz ilaç ile birlikte kullanılmalıve tedaviye en az 1 yıl devam edilmelidir.

<

Dalman AQ

Nazal Sprey Drogsan Flutikazon propiyonat Ambalaj: 50mcg/dozx120 dozluk ambalaj. Eşdeğeri: Flixonase Aqueous Nasal Sprey: 50 mcgx120 doz(GSK). Endikasyon: Mevsimsel allerjik

Neturone

Granül Liba Metenamin Ambalaj: Şişe (500 mg/ölçek): 70 g’lik cam şişe : : Poşet: 500 mgx15 poşet. Endikasyon: Uzun sürelitedavi

Tanol

Losyon Akdeniz Difenhidramin HCI1 g, kalamin 8 g, çinko oksit 4 g, mentol 0.25 g Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon:
Daunomicina

Flakon İV Carlo Erba Daunorubisin HCI Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve 10 mL serum fizyolojik içeren Ampul. Endikasyon: Akut myeloblastiklö-semi:

Univit

Emülsiyon Eczacıbaşı A vitamini 1250 IU,D3vitamini 200 IU, B1vitamini (tiamin monohidrat)0.75 mg, B2vitamini 0.85 mg, B6vitamini 0.25 mg,niasinamid 7.5 mg,

DiyetTat

Efervesan Tablet Eczacıbaşı Aspartam Ambalaj: 18 mgx150 ve 400 tablet. Endikasyon: Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme kürleri gibişeker kullanılması

Psorcutan

Krem Schering Kalsipotriol Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp. Psorcutan Pomat Kalsipotriol Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp. Psorcutan Scalp Solüsyonu Kalsipotriol
Karum

Film Tablet Sanovel Klopidogrel Ambalaj: 75 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Pingel Film Tablet: 75 mgx28 tablet(Eczacıbaşı);PlavixFilm Tablet: 75mgx28 tablet(SanofiAventis). Endikasyon: Miyokard

Chenofalk

Kapsül aris Kenodeoksikolikasit Ambalaj: 250 mgx100 kapsül. Endikasyon: Safra kesesi kolesterolik taşlarınınparçalanmasında endikedir. Kontra Endikasyon: Gebelerdekontrendikedir. Uyarılar: Diyare yapabilir. Mide

Dicetel

Film Tablet Dr. F.Frik Pinaverium bromür Ambalaj: 50 mgx40 film tablet. Endikasyon: İrritablkolon sendromu, spastik kolon, mukuslu kolitis ve bunların

Siccafluid

Göz Jeli Gürel Karbomer %0.25 Ambalaj: 10 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon: Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır. Kontra Endikasyon: Bileşimindeki

Tobsin

Göz Damlası İ.E.Ulagay Tobramisin Ambalaj: ‰3×5 mL’lik ambalaj. Eşdeğeri: ThilomaxineGöz Damlası: ‰3×5 mL(Liba);TobrasedGöz Damlası: ‰3×5 mL(Bilim);TobrexOftalmik Solüsyon: ‰3x5mL’lik(Alcon). Endikasyon: Duyarlıbakteri

İnsulatardHM Penfill

Kartuş Novo Nordisk Rekombinant DNAteknolojisiyle üretilen orta etki süreli NPH (izofan) biyosentetik insaninsülini: 100 IU/mL Ambalaj: Her biri 3 mL’lik
Benzapen LA

Flakon IM TümEkip Penisilin G benzatin Ambalaj: 1.200.000 IUx1 Flakon ve 4 mL’lik çözücü Ampul : : 2.400.000 IUx1 Flakon

Hepatect CP

Flakon Kansuk HBs antikor içeriği500 IU, immünglobülin g%95,insan plazma proteini 500 mg Ambalaj: 10 mLx1 flakon. Endikasyon: Hepatit Benfeksiyonu taşıyan

Erdostin

Kapsül İlsan Erdostein Ambalaj: 150 mgx20 Kapsül : 300 mgx20kapsül. Erdostin Süspansiyon Erdostein Ambalaj: 175 mg/5 mLx200 mL. Endikasyon: Solunumyolunun

Finarid

Film Tablet Nobel Finasterid Ambalaj: 5 mgx28 tablet. Eşdeğeri: ProscarFilm Tablet: 5 mgx28tablet(MSD). Endikasyon: Akutidrar retansiyonu riskini azaltmak, prostatektomi ve

İndapen

Film Tablet Biofarma İndapamid Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet. Eşdeğeri: Fludex Draje: 2.5 mgx30 draje(Servier);Fludin Tablet: 2.5 mgx30 tablet(Saba);Flupamid Kaplı Tablet:

Convulex

Kapsül Liba Valproik asit Ambalaj: 150 mgx60 Kapsül : 300 mgx60 Kapsül : 500mgx60 kapsül. Convulex Pediyatrik Şurup Sodyum valproat

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir