Risperdal

Film Tablet

JanssenCilag

Risperidon

Ambalaj: 1 mgx20 Tablet

: : 2 mgx20 Tablet

: : 3 mgx20Tablet

: : 4 mgx20 tablet.

Risperdal

Oral Solüsyon

Risperidon

Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik cam şişede, mg ile mL olarakderecelenmiş minimum ve 0.25 mL ile maksimum 3 mL hacimde pipet ile birlikte.

Risperdal Consta

IM Enjeksiyon

Risperidon

Ambalaj: 25 mgx1 flakon

: : 37.5 mgx1 flakon

: : 50 mgx1flakon.

Endikasyon: Pozitif(hallüsinasyon, delüsyon, düşünce bozuklukları, saldırganlık,şüphecilik) ve/veya negatif (künt afekt, emosyonel ve sosyal içeçekilmeve düşünce akışında yavaşlama) semptomların gö-rüldüğü akut ve kronikşizofrenik psikozlarda ve diğer psikotik durumlarda kullanılır.Şizofreni ile ilgili afektif semptomları (depresyon, suçluluk duygusu,endişe) da azaltır. Ayrıca, saldırganlık (sözlü saldırganlık, fizikselşiddet), aktivite bozuklukları (ajitasyon) veya psikotik semptomların belirginolduğu yaşlı hastalarda demansa bağlı davranış bozukluklarının tedavisindekullanılır. Bipolar rahatsızlıklara bağlı manik epizotların tedavisinde, duygudurum stabilizatörleri ile beraber adjuvan tedavi olarak da endikedir.Risperidon, zarar verici (örn. saldırganlık, kendine zarar verici veya fevridavranışların) ön planda olduğu, entellektüel işlevleri ortalamanın altındaveya mental retardasyonlu çocuk, ergen ve erişkinlerde davranım ve diğer yıkıcıdavranış bozukluklarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Risperidona karşı aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir.

Uyarılar: Özellikle tedavinin başlangıç dö-neminde ortostatikhipotansiyon gö-rülebilir. Kardiyovasküler hastalığı (örneğinkalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, ileti anomalileri, dehidratasyon,hipovolemi veya serebrovasküler hastalık) bilinenlerde dikkatlekullanılmalı ve doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Hipotansiyon gö-rüldüğündedoz azaltılmalıdır. Dopamin reseptörlerini bloke eden ilaçlar,özellikle dil ve/veya yüzde istemsiz ritmik hareketlerle karakterizetardif diskinezi gelişimi ile ilgili bulunmuştur. Tardif diskinezibelirtileri gö-rüldüğünde tüm antipsikotikler kesilmelidir. Böbrekya da karaciğer yetmezliği olan ve yaşlı ve demanslı hastalarda başlangıçdozunun ve doz arttırımının yarıya indirilmesi önerilir. Kilo alımına karşıhastalar, aşırı gıda tüketmemeleri konusunda uyarılmalıdır. Gebelerdesadece olası yarar risklerden fazla olduğunda kullanılır. Anne sütünegeçtiğinden, risperidon kullanan annelerin emzirmeleri önerilmez.Psikomotor fonksiyonları etkileyebildiğinden, hastaların bireyselduyarlıkları anlaşılıncaya kadar araç ve makine kullanmalarıönerilmez.

Yan Etkileri: Uykusuzluk,ajitasyon, anksiyete, baş ağrısı, uyuklama, yorgunluk, baş dönmesi,konsantrasyon güçlüğü, karın ağrısı, konstipasyon, dispepsi, bulantı/kusma,görme bozukluğu, priapizm, ereksiyon bozuklukları, ejekülasyon kusurları,orgastik disfonksiyonlar, üriner inkontinans, rinit, dö-küntü ve diğerallerjik reaksiyonlar görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Santral etkisi nedeniyle diğer santral sinir sistemineetkili ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Risperidon,levodopa ve diğer dopamin agonistlerinin etkilerini antagonizeedebilir. Karbamazepinin risperidonun plazmadaki aktif antipsikotikfraksiyonunu azalttığı gösterilmiştir. Karaciğer enzimleriniindükleyen diğer ilaçlarla da benzer etkiler gö-rülebilir.Fluoksetin risperidon plazma konsantrasyonunu ve daha az olmak üzereantipsikotik fraksiyonu artırabilir. Çay ile geçimsizlik görülür.

Doz Önerisi: RisperdalFilm Tablet/Oral Solüsyon: Şizofreni: Erişkinlerde günlük doz bir ya da iki keredeverilebilir. Hastalar günde 2 mg ile başlamalıdır. Doz ikinci gün 4 mg’yeyükseltilebilir. Üçüncü günden sonra doz sabit kalabilir ya da gerektiğindebireyselleştirilebilir. Çoğu hasta için optimal doz 4-6 mg/gün’dür. Bazı hastalardadaha yavaş titrasyon ve daha düşük başlangıç ile sürek dozları uygun olabilir.Yaşlılarda günde iki kez 0.5 mg ile başlanması önerilir. Doz günde iki kez 0.5mg’lik artışlarla günde iki kez 1-2 mg’ye getirilebilir. Böbrek ve karaciğerhastalığı olanlarda günde iki kez 0.5 mg ile başlanması önerilir. Doz günde ikikez 0.5 mg’lik artışlarla günde iki kez 1-2 mg’ye getirilebilir.Yaşlı Hastalarda Demansa Bağlı Davranış Bozukluklarında: Başlangıç dozu olarak günde iki kez 0.25 mg önerilir.Demanslı hastalarda bu doz gerektiğinde, en sık her iki günde bir olmak üzeregünde iki kez 0.25 mg artırılabilir. Çoğu hasta için optimal doz günde iki kez0.5 mg’dir. Buna rağmen, bazı hastalar günde iki kez 1 mg’ye kadar dozlardan faydalanabilir.Bipolar ManiAdjuvan Tedavi: Başlangıç dozu olarak günde bir kez 2 mg önerilir. Budoz, en sık gün aşırı olmak suretiyle en fazla günde 2 mg’lik artışlarlayükseltilebilir. Çoğu hastalar için optimal doz günde 2-6 mg’dir.Davranım ve Diğer Yıkıcı Davranış Bozukluklarında: 50 kg veya üzerinde olan hastalarda, başlangıç dozuolarak günde bir kez 0.5 mg önerilir. Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırıolmak kaydıyla 0.5 mg’lik dozlarla artırılabilir. Birçok hasta için optimum dozgünde bir kez 1 mg’dir. Yine de bazı hastalarda günde bir kez 0.5 mg ilebazılarında ise günde bir kez 1.5 mg ile en iyi sonuç alınabilir. 50 kg’ninaltında olan hastalarda, başlangıç dozu olarak günde bir kez 0.25 mg önerilir.Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.25 mg’lik dozlarlaartırılabilir. Birçok hasta için optimum doz günde bir kez 0.5 mg’dir. Yine debazı hastalarda günde bir kez 0.25 mg ile bazılarında ise günde bir kez 0.75 mgile en iyi sonuç alınabilir.

RisperdalConsta IM Enjeksiyon: Ambalaja dahil olanemniyetli iğne kullanılarak kalçadan derin IM enjeksiyon ile iki haftada biruygulanmalıdır. Enjeksiyonlar kalçadan dönüşümlü olarak yapılmalıdır. IV yollauygulanmaz. Şizofreni ve şizoafektif bozukluk tedavisindeRisperdal Constadozu, 18yaşından büyük yetişkinlerde iki haftada bir IM 25 mg’dir. Bazı hastalarda 37.5mg ya da 50 mg gibi daha yüksek dozlarla yarar sağlanabilir. Maksimum doz ikihaftada bir 50 mg’yi geçmemelidir. İlkRisperdalConstaenjeksiyonundan sonraki üçhaftalık gecikme döneminde yeterli düzeyde antipsikotik ilaç desteğiverilmelidir. Artırma yönündeki doz ayarlamaları 4 haftadan sık aralıklarlayapılmamalıdır. Bu tip bir ayarlamanın yüksek dozun uygulanmasından sonraki 3hafta içinde etkili olması beklenmemelidir. Yaşlılarda önerilen doz iki haftadabir intramusküler 25 mg’dir. İlkRisperdalConstaenjeksiyonundan sonraki üçhaftalık gecikme periyodunda yeterli dozda antipsikotik kullanılmalıdır.

<

Mitomycin C Kyowa

Flakon Onko Mitomisin C Ambalaj: 2 mgx1 Flakon : : 10 mgx1 flakon. Endikasyon: Mide kanseri,akciğer kanseri, pankreas kanseri, karaciğer

Zefan

Solüsyon Drogsan Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 100 ve 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: ZefiranForte Solüsyon: %10x100ve 1000 mL(İlsan);Zefol Solüsyon: %10×100 ve 1000

Sulfarlem

Draje Dr.F.Frik Tritiometoksifenilpropen Ambalaj: 0.0125 gx60 draje. Endikasyon: Koleretik, kolagog ve ağız kuruluğuna karşı etkilidir.Safra kesesi hastalıkları (safra kesesi iltihapları,
Deltacortril

Tablet Pfizer Prednizolon Ambalaj: 5mgx20 tablet. Eşdeğeri: Codelton Tablet: 5 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay). Endikasyon: Endokrinbozukluklar, romatizmal bozukluklar, kollajen hastalıklar, deri hastalıkları,alerjik

Synarel

Nazal Sprey aris Nafarelin asetat Ambalaj: 200 mg/dozx60 dozluk, püskürtme pompalı şişe. Endikasyon: Endometriozisinağrı ve endometriotik lezyonlar dahil, hormonal tedavisinde

Rinizol

Burun Spreyi İlsan KsilometazolinHCl Ambalaj: 1 mg/mLx10 mL’lik plastik şişe. Eşdeğeri: OtrivineBurun Spreyi: 1mg/mLx10 mL(Novartis CH). Rinizol Pediyatrik Damla KsilometazolinHCI

Xalatan

Göz Damlası Pfizer Latanoprost %0.005 Ambalaj: Yaklaşık 80 damla solüsyona tekabül eden 2.5 mLgöz Damlası solüsyonu içeren 1 şişe. Endikasyon:
Intron A

Flakon ScheringPlough Rekombinant interferona2b 10 MIU Ambalaj: 1 Flakon ve enjeksiyonluksu içeren 1 mL’lik ampul. Intron A Pen Rekombinant interferona2b

Balya

Kapsül SanofiAventis A vitamini7200IU, D vitamini 1000 IU/Kapsül (Balık yağı) Ambalaj: 50 Kapsül. Endikasyon: Bulaşıcıolan ve olmayan hastaların nekahet devrelerinde,

Venofer

Ampul IV Abdiİbrahim Ferrikhidroksitsukrozkompleksi 2.7 g (=100 mg demir III’e eşdeğerde) Ambalaj: 5mLx5 ampul. Endikasyon: Demir III’eeşdeğerde ferrikhidroksitsukroz kompleksi, hızlı

Salofalk

Enterik Tablet aris Mesalazin (5-aminosalisilik asit) Ambalaj: 250 mgx100 tablet. Salofalk Lavman Mesalazin (5-aminosalisilik asit) 4 g Ambalaj: 7×60 g’lik

Cromabak

Göz Damlası Gürel Sodyum kromoglikat %2 Ambalaj: 5 ve 10 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: AllergoComod GözDamlası: %2×10 mL(Biem);AllergocromGöz Damlası: %2×10

Vimin C

Şurup Berko C vitamini 15 mg,demir 13 mg, çinko 5 mg, folik asit 150 mcg, B12vitamini 1 mcg, bal100 mg

Ovadril

Losyon Toprak Difenhidramin HCI2 g, çinko oksit 16 g, lidokain HCI 3 g Ambalaj: 120g’lik şişe. Endikasyon: Böceksokması, basit cilt

Tribeksol

Film Tablet Deva B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg, B12vitamini 1 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: ApikobalFilm Tablet: 30 tablet(Santa Farma).
Vitadyn

Draje Bilim Vitaminler: A vitamini 10.000 IU, B1vitamini 20 mg, B2vitamini 5 mg, B6vitamini 10mg, B12vitamini 0.005 mg, D3vitamini 500

Otimisin

Kulak Damlası Hüsnü Arsan Prednizolon metasulfobenzoat33 mg, pantokain 220 mg, benzalkonyum klorür 2 mg. Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Dış

Monoket

Tablet Adeka İzosorbit5-mononitrat Ambalaj: 20 mgx20 Tablet : : 40 mgx20 tablet. Eşdeğeri: İsoratTablet: 20 mgx20 Tablet, 40 mgx20tablet(Münir Şahin).

Tambutol

Tablet Atabay Etambutol HCI Ambalaj: 500 mgx50 tablet. Eşdeğeri: MiambutolTablet: 500 mgx50 tablet(Koçak). Endikasyon: Akciğertüberkülozunun tedavisinde endikedir. Bu tedavide, genelliklebir

Ovestin

Ovül Organon Estriol Ambalaj: 0.5 mgx15 ovül. Ovestin Tablet Estriol Ambalaj: 2mgx30 tablet. Ovestin Vajinal Krem Estriol Ambalaj: 1 mg/gx15

Relifex

Film Tablet GSK Nabumeton Ambalaj: 500 mgx10 ve 30 tablet. End.: Antienflamatuvarve analjezik tedavi gerektiren osteoartrit ve romatoid artritin tedavisindeendikedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir