Sudafed

Şurup

GSK

Psö-doefedrin HCI

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: EksofedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Hüsnü Arsan).

Sudafed

Tablet

Psö-doefedrin HCI

Ambalaj: 60 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: EksofedTablet: 60 mgx30 tablet(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Özelliklenazal mukoza, sinüsler ve genel olarak üst solunum yolları mukozasındadekonjestan etki yapar ve alerjik rinit, vazomotor rinit, nezle,grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda burnu açarak ve burun akıntısınıdurdurarak semptomatik bir iyileşme sağlar.

Kontra Endikasyon: Daha öncepsö-doefedrine karşı tolerans göstermemiş olanlarda kontrendikedir.Ciddi hipertansiyon ve şiddetli koroner arter hastalıkları olanlardakullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MAO inhibitö-rü almışveya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psö-doefedrin vebu tip bir ilacın aynı zamanda kullanılması bazan kan basıncınınyükselmesine neden olabilir.

Uyarılar: Hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı,hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç ve prostatik büyüme gö-rülenhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli renal ve/veya hepatikfonksiyon bozukluklarının bulunması halinde dikkatli olunmalıdır.Gebe kadınlarda ilacın sağlayacağı yarar ile gelişmekte olan fetüseolabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımınakarar verilmelidir. Psö-doefedrin anne sütüne az miktarda geçer,fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir.

Yan Etkileri: Uyku bozukluklarıve nadiren halusinasyon dahil SSS uyarım semptomları gö-rülebilir.Ciltte irritasyonla birlikte veya irritasyonsuz dö-küntüler bazangö-rülmektedir. Psö-doefedrin alan erkeklerde nadiren üriner retansiyonaraslanır.

İlaç Etkileşimleri: Dekonjestanlar,trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeripsikostimülanlar gibi sempatomimetik aminlerin katabolizmasınıengelleyen MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılması bazan kanbasıncının yükselmesine neden olabilir. Psö-doefedrin; bretilyum,betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa veavebadrenerjikbloker ilaçlar gibi sempatik aktiviteyi engelleyen hipotansifilaçların etkisini kısmen tersine çevirir.

Doz Önerisi: SudafedŞurup: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinleregünde 3 kez 10 mL (2 ölçek); 6-12 yaş arası çocuklara günde 3 kez 5 mL(1 ölçek) ve 2-5 yaş arası çocuklara günde 3 kez 2.5 mL (yarım ölçek)şurup verilir.

Sudafed Tablet: 12 yaşınüzerindeki çocuklar ve yetişkinlere günde 3-4 kez 1 Tablet; 6-12 yaşarasındaki çocuklara günde 3-4 kez yarım Tablet; 6 yaşından küçükçocuklar için şurup formu tercih edilmelidir.

Sudafed

Ekspektoran Şurup

Psö-doefedrin HCI30 mg, gayafenesin 100 mg/5 mL

Ambalaj: 150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: EksofedEkspektoran Şurup: 150 mL(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Prodüktif(balgamlı, gö-ğüse inmiş) öksürükle birlikte gö-rülen üst solunumyolu rahatsızlıklarında semptomatik bir rahatlama sağlar. Burnuaçar, akıntısını durdurur ve ekspektorasyonu sağlayarak hastayırahatlatır.

Kontra Endikasyon: Bu kombinasyonaveya bileşiklerine karşı tolerans göstermemiş olanlar için kontrendikedir.Şiddetli hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları olanlardakullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MaO inhibitö-rüalan veya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psö-doefedrinve bu tip ilaçların birlikte kullanımı kan basıncında yükselmelereneden olabilir.

Uyarılar: Tüm sempatomimetik ilaçlarda olduğu gibi hipertansiyon,kalp, şeker hastalığı, hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınçve prostatik büyüme gö-rülen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde sağlayacağı yararla gelişmekte olan fetusa olabilecektehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımına kararverilmelidir. Psö-doefedrin anne sütüne az miktarda geçer, fakatbunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir. Guaifenesin,bebek üzerinde hiçbir etkisi olmadığı tahmin edilen küçük miktarlardaanne sütünden atılmaktadır.

Yan Etkileri: Uyku bozukluklarıve nadiren halüsinasyonlar dahil SSS eksitasyon semptomları gö-rülebilir.İrritasyona bağlı olan veya olmayan deri dö-küntüleri nadirenbildirilmiştir. Psö-doefedrin alan erkek hastalarda bazan ürinerretansiyon da bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Psö-doefedriniçeriği nedeniyle bretilyum, betanidin, guanetidin, debrizokin,metildopa veavebadrenerjik blokerler gibi sempatikaktiviteyi engelleyen hipotansif ilaçların etkisini kısmen tersineçevirir. Furazolidonla birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda3 kez 2 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklarda 3 kez 1 ölçek ve 2-5 yaş arasıçocuklarda 3 kez ½ ölçektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir