Suprax

PediyatrikOral Süspansiyon

Eczacıbaşı

Sefiksim

Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: ZimaksOral Süspansiyon İçin Toz: 100 mg/5mLx50 ve 100 mL(Bilim).

Suprax

Tablet

Sefiksim

Ambalaj: 400 mgx5 ve 10 tablet.

Eşdeğeri: ZimaksFilm Tablet: 400 mgx5ve 10 tablet(Bilim).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların yol açtığı farenjit, tonsilit, orta kulak iltihabı,akut pnö-moni, akut ve kronik bronşit, akut sistit, sistoüretrit, akutkomplikeolmamış piyelonefritte endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlereaşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Başka ilaçlarakarşı aşırı duyarlı oldukları bilinenlerde sefiksim ihtiyatla kullanılmalıdır.Ö-zellikle penisilinlerle sefalosporinler arasında kısmi birçaprazalerjenisite bilindiğinden, penisiline alerjik hastalardasefalosporin kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Kesin gerekmedikçegebe ve emzirenlerde sefiksim kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: En sıkbildirilen yan etkiler diyare ve feçes değişimleridir. Diyare ortaya da daha ağır derecede olabilir ve nadiren tedavinin kesilmesineyol açabilir. Daha seyrek raslanan yan etkiler arasında bulantı,abdominal ağrı, dispepsi, kusma ve gaz şişkinliği vardır. Seyrek olarakpsö-domembranöz kolit bildirilmiştir. Baş ağrısı, baş dönmesi, deridö-küntüleri, pruritus, ürtiker, ateş ve eklem ağrıları türünde alerjilergözlenmiştir. Trombositopeni, lö-kopeni ve eozinofili bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Sefalosporintürü antibiyotiklerin kullanımı sırasında direkt Coombs testininyalancı pozitif sonuç verebileceği bildirildiğinden, Coombs testininpozitif olduğu durumlarda, bunun ilaç etkileşimine bağlı olabileceğidikkate alınmalıdır.

Doz Önerisi: Supraxoral yoldan etkili bir antibiyotiktir. Besin alımıilacın emilim oranını fazla etkilemez.Yetişkinlerve 12 yaşındanyukarı olan çocuklarda standart doz günde 400 mg’dir. Tek doz ya da 12saat arayla iki eşit dozda verilebilir. Komplike olmamış idraryolu enfeksiyonlarında günde tek doz 200 mg yeterlidir.Çocuklariçin ö-nerilendoz, günde kg başına 8 mg’dir. Bu doz, tek doz ya da 12 saat arayla ikieşit doza bö-lünerek verilebilir. 2 yaşına kadar olan çocuklardabu doz şemasına uyulur. 2 yaşından yukarı olanlarda pediyatrikoral süspansiyonun aşağıdaki dozları kullanılabilir: 2-4 yaş arasındagünde 5 mL, 5-8 yaş arasında günde 10 mL, 9-12 yaş arasında günde 15mL. 50 kg’dan yukarı çocuklarda yetişkin dozu uygulanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir