Talotren

Pellet Kapsül

Novartis Pharma

Teofilin

Ambalaj: 200 mgx30 Kapsül

: : 350 mgx30 kapsül.

Eşdeğeri: TeokapSR Mikropellet Kapsül: 200 mgx30kapsül(Nobel).

Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm semptomlarınınönlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, yeni geçirilmişmiyokard enfarktüsü, korpulmonale, hipertiroidi, uzun süren ateş,solunum yolu enfeksiyonları (viral dahil), prostat hipertrofisiya da peptik ülser olgularında dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğerhastalığı (metabolizma yavaşlaması) ya da böbrek hastalığı (eliminasyonazalması) bulunanlarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelere mutlak gereksinim olmadıkça verilmemelidir. Teofilinanne sütüne geçer. Emziren anneler, bebekte ortaya çıkabilecekistenmeyen etkiler konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: En sıkbildirilen yan etkiler gastrointestinal irritasyon ve santral sinirsistemi stimülasyonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı, uykusuzluk,huzursuzluk, taşikardi ya da hipotansiyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğerksantin ya da sempatomimetiklerin toksik yan etki potansiyeliniartırabilir. Furosemidin etkisini artırabilir. Teofilin ilebirlikte kullanıldığında, lityumun terapö-tik etkisi azalabilir.Birlikte allopürinol, antasitler,bblokerler,simetidin, siprofloksasin, oral kontraseptifler, eritromisin, troleandomisin,ranitidin, verapamil ya da grip aşısının kullanılması teofilininplazma düzeyini artırabilir. Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin,rifampisin ve sigara kullanılması teofilinin plazma düzeyiniazaltabilir.

Doz Önerisi: Talotren200 mg Kapsül: 6 yaşın üzerindeki çocuklarve teofiline karşı duyarlı olduğu bilinen erişkinler.Talotren 350 mg Kapsül: 40 kg’nın üzerindeki ergen ve erişkinler. Tedavininilk 3 günü için 12 saat arayla bir Kapsüllük başlangıç dozu önerilir.Tedavinin 3. gününde etkinlik ve tolerans değerlendirilir. Hastanınilaca yanıtı uygunsa, aynı dozla sürek tedavisine geçilir. Yanıtıyeterli olmayan ve toleransı iyi olan hastalarda sürek tedavisindedoz günde 3 kapsüle yükseltilebilir. Esas olarak gece ataklarındanyakınan hastalarda başlangıç tedavisi olarak 3 gün süreyle yatmadanönce tek Kapsül (24 saat arayla) verilerek 3. günde etkinlik ve toleransdeğerlendirilebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir