Tetradox

Kapsül

Fako

Doksisiklin

Ambalaj: 100 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri: MonodoxKapsül: 100 mgx14 kapsül(Deva).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonlarıntedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Herhangibir tetrasikline duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş oluşumu sırasındakullanılması (gebeliğin ikinci yarısında, bebeklik ve 8 yaşınakadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı,gri, kahverengi) neden olabilir. Tetrasiklin alan bazı hastalardaaşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivitegö-rülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğin son yarısında, doğacak çocuğundişleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda kullanılmasıgerektiğinde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergö-rülebilir. Makülopapüler ve eritematöz dö-küntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit gö-rülebilir.Ürtiker, anjiyonö-rotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura,perikardit, sistemik lupus eritematozus nüksleri hipersensitivitesiolan olgularda gö-rülebilir. Hemolitik anemi, trombositopeni,nötropeni ve eozinofili gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Absorpsiyonunu etkileyebilmelerinedeniyle tetrasiklinlerle birlikte alüminyum, kalsiyum ve magnezyumiçeren antasitler verilmemelidir. Antikoagülan tedavi gö-ren hastalardailaç dozunun azaltılması gerekebilir.

Doz Önerisi: erişkinler: olağan doz, tedavinin ilk gününde 12 saattebir 100 mg; devam eden günlerde ise günde bir kez 100 mg’dir. Ö-zellikleüriner sistemle ilgili ağır enfeksiyonlarda, 12 saatte bir 100 mgşeklinde günde 200 mg ö-nerilir. erişkinlerde, komplikasyonsuz gonokokenfeksiyonlarında, günde 2 kez 100 mg şeklinde tedavi 7 gün süreyleuygulanmalıdır.Neisseriagonorrhoeae’ye bağlı akut epididimoorşitolgularında, en az 10 gün süreyle, günde 2 kez 100 mgTetradoxuygulanır.Primer ve sekonder sifilizde, en az 10 gün süreyle, eşit dozlara bö-lünmüşolarak, günde 300 mgTetradoxuygulanmalıdır. Streptokok enfeksiyonlarında,tedaviye en az 10 gün süreyle devam edilmelidir.Chlamydia trachomatis’e bağlı komplikasyonsuz üretral, endoservikalve rektal enfeksiyonlar veChlamydiatrachomatisveureaplasma urealyticum’un etken olduğu nongonokokal üretrit olgularında,en az 7 gün süreyle günde 2 kez 100 mgTetradoxverilmelidir.Chlamydia trachomatis’e bağlı akut epididimoorşit olgularında en az10 gün süreyle, günde 2 kez 100 mgTetradoxuygulanır.8 yaşınüzerindeki çocuklar: 35 kilove bunun altında ağırlıktaki çocuklarda, ilk 24 saatte 4.4 mg/kg;devam eden günlerde ise 2.2 mg/kg, erişkinlerde uygulanan doz intervallerinebö-lünmüş olarak uygulanır. Çok şiddetli enfeksiyonlarda bu dozlarınüzerine çıkılabilir. 35 kg’nin üzerindeki çocuklara ise normalerişkin dozları uygulanır. oral olarak kullanılan tetrasiklingrubu ilaçların bol sıvı ile alınması, ö-zofagus irritasyonu olasılığınıazaltmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir