Tienam

Flakon IM

MSD

İmipenem 500 mg, silastatinsodyum 500 mg

Ambalaj: 1 Flakon ve %1 lidokain HCl içeren 2 mL’lik çö-zücüampul.

Tienam

Enfüzyon Flakonu IV

Tienamisin formamidinmonohidrat 500 mg, silastatin sodyum 500 mg

Ambalaj: 1 enfüzyon şişesi ve transfer seti içeren ambalaj.

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları,üriner yol enfeksiyonları, intraabdominal enfeksiyonlar, jinekolojikenfeksiyonlar, bakteriyel septisemi, kemik ve eklem enfeksiyonları,deri ve deri oluşumlarının enfeksiyonları ve endokarditin tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlığı olduğu gösterilmiş hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: blaktam antibiyotiklerletedavi edilmekte olan hastalarda ciddi ve bazan fatal olabilen aşırıduyarlık (anafilaktik) reaksiyonları bildirilmiştir. Gebelik sırasındasadece potansiyel yararın riskten daha önemli olduğu düşünülendurumlarda kullanılmalıdır. Emziren annelerde uygulanması gerektiğindeemzirmeye ara verilmelidir. Pediyatrik yaş grubu çocuklarda güvenirliğive etkinliği henüz saptanmamıştır.

Yan Etkileri: Bulantı,kusma, deri dö-küntüsü, ateş, hipotansiyon, konvülziyon, baş dönmesi,kaşıntı, ürtiker ve somnolans görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Probenesidile birlikte verilmesi önerilmemektedir.

Doz Önerisi: Tienam IMFlakon: IM tedavinin uygun olduğu enfeksiyonlarıntedavisinde, IV formülasyona alternatif olarak kullanılabilir.Hastanın durumuna, patojenlerin duyarlık derecesine ve enfeksiyonlarınşiddetine bağlı olarak her 12 saatte bir 500 mg veya 750 mg verilebilir.Toplam günlük IM dozajın, her bir gün için 1.5 g’yi aşmaması ö-nerilir.Daha yüksek dozlar gerektiğinde ilacın IV formu kullanılmalıdır.Penisilinaz üretmeyenNeisseriagonorrhoea’nın neden olduğu üretritveya servisitin tedavisindeTienamIM’nin 500 mg’lik tek bir dozu kullanılabilir.Tienam IM, genişkas kitlesi içine (kalçanın gluteal veya lateral bölgesi) derinIM enjeksiyonla verilmelidir.

Tienam IVEnfüzyon Flakonu: Başlangıç olarak, günlük totalimipenem dozu, enfeksiyonun türü ve şiddetine gö-re saptanır ve eşitolarak bö-lünmüş dozlar halinde uygulanır. Başlangıç dozundan sonra,hastalığın şiddeti, patojenlerin duyarlık derecesi, yaş, kilo vekreatinin klirensi dikkate alınarak doz ayarlaması yapılır. Her250 mg veya 500 mg’lik doz, IV enfüzyonla 20-30 dakikalık bir süre içindeverilmelidir. Enfüzyon sırasında bulantısı olan hastalarda, enfüzyonhızı yavaşlatılabilir.Tienam’ın yüksek düzeydeki antimikrobiyal aktivitesinedeniyle, mak-simum günlük total dozun 50 mg/kg/gün veya 4 g/gün, (dahadüşük olan doz tercih edilir) miktarını aşmaması önerilmektedir.Bu miktarların üzerindeki dozların daha fazla etkinlik sağladığınadair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.Pediyatrik dozaj uygulaması: Vücut ağırlığı 40 kg veya daha fazla olan çocuklarayetişkin dozları verilebilir. Vücut ağırlığı 40 kg’dan düşük olançocuklar ve bebeklere 6 saatlik aralarla 15 mg/kg verilebilir.Toplam günlük doz 2 g’yi geçmemelidir. 3 ayın altında veya renalfonksiyonu bozulmuş (serum kreatinini >2 mg/dl) pediyatrik hastagrubunda herhangi bir doz ö-nerisi yapabilmek için yeterli klinikveri bulunmamaktadır.Tienammenenjit tedavisi için ö-nerilmemektedir. Menenjittenşüphe edildiğinde uygun bir antibiyotik kullanılmalıdır.Tienam, sepsisliçocuklarda, menenjit şüphesi olmadığı sürece kullanılabilir.

<

Adalat Crono

Kontrollü SalımTableti Bayer Nifedipin Ambalaj: 30 mgx20 Tablet : : 60 mgx20 tablet. Endikasyon: Kronik stabil anjina pektoris (efor anjinası)

UrokinaseKGCC İnj.

Flakon Koçsel Ürokinaz(saflaştırılmış) Ambalaj: 250.000 IUx1 flakon : : 500.000 IUx1 flakon. Endikasyon: Pulmoneremboli ve akut arterial tromboza bağlı yeni

Ticlid

Film Tablet SanofiAventis Tiklopidin HCI Ambalaj: 250 mgx30 film tablet. Eşdeğeri: AgretikFilm Tablet: 250 mgx20tablet(İlsan);Ticlocard Film Tablet: 250 mgx30 tablet(Koçak).
PrimolutN

Tablet Schering Noretisteron Ambalaj: 5 mgx30 tablet. Endikasyon: Disfonksiyonelkanamalar, primer ve sekonder amenore, premenstrüel yakınmalar,mastopati, uterus hipoplazisi, menstruasyonun öne alınması

Diyaben

Tablet Adeka glibenklamid Ambalaj: 3.5mgx30 ve 120 çentikli tablet. Endikasyon: Genel olarak40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin başlangıcında diyetle tedavininsağlanamadığı

Prodisan

Kapsül Embil Azapropazon Ambalaj: 300 mgx20 ve 60 kapsül. Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartroz gibi eklemler ve çevre dokuları etkileyenakut veya kronik

Kerasal

Pomat Orva Salisilik asit 0.05g (%5), üre (karbamid) 0.1 g (%10)/g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Kerasal Forte Pomat Salisilik asit
Ofloks

Film Tablet Eczacıbaşı Ofloksasin Ambalaj: 200 mgx10 Tablet. Eşdeğeri: DrovidFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Drogsan);Girasid Film Tablet: 200 mgx10 Tablet(Abfar);MenefloksFilm Tablet: 200

Grandpherol

Yumuşak Jelatin Kapsül İlsan E vitamini Ambalaj: 200 IUx30 ve 100 Kapsül : : 400 IUx30 ve 60 Kapsül. Eşdeğeri:

Marcaine ‰5

Enjektabl Solüsyon AstraZeneca Bupivakain HCl Ambalaj: 100 mg/20 mLx1 Flakon. Endikasyon: Derin kasgevşemesinin gerekmediği uzun süreli sinir iletim (kondüksiyon)blokları ve

Remoxil

Flakon IM/IV İ.E. Ulagay Amoksisilin sodyum Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve çö-zücü Ampul : : 500 mgx1Flakon ve çö-zücü Ampul

Endoxan

Draje EczacıbaşıBaxter Siklofosfamid Ambalaj: 50 mgx50 draje. Endoxan Flakon Siklofosfamid Ambalaj: 500 mgx1 Flakon ve 25 mLçözücü : : 1

Losefar

Kapsül Eczacıbaşı Sefaklor Ambalaj: 250 mgx16 Kapsül : : 500 mgx12 kapsül. Eşdeğeri: KefsidKapsül: 500 mgx12 kapsül(Fako). Losefar Oral Süspansiyonİçin

Cromabak

Göz Damlası Gürel Sodyum kromoglikat %2 Ambalaj: 5 ve 10 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: AllergoComod GözDamlası: %2×10 mL(Biem);AllergocromGöz Damlası: %2×10

Ternex

Gargara Tripharma Benzidamin HCl Ambalaj: 22.5 mg/15 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BenzidanGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Deva);FarengilGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Eczacıbaşı);TanFlexGargara:
Polivit

Şurup Abdi İbrahim A vitamini 1500 IU,B1vitamini 1 mg, B2vitamini 1.2 mg, B6vitamini 2 mg, nikotinamid 7 mg, dpantenol 3

Triquilar

Draje Schering Kahverengidraje: Levonorgestrel 0.05 mg, etinil estradiol 0.03 mg. Beyaz draje: Levonorgestrel 0.075 mg, etinil estradiol 0.04 mg. Sarı

Stalevo

Film Kaplı Tablet NovartisPharma Levodopa, karbidopa,entakapon Ambalaj: 50/12.5/200 mgx100 tablet : : 100/25/200mgx100 tablet : : 150/37.5/200 mgx100 tablet. Endikasyon:

Loradif

Şurup SanofiAventis Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx60 mL’lik şişe. Eşdeğeri: RitinŞurup: 1 mg/mLx60 mL(Eczacıbaşı). Endikasyon: Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı,

Zavedos

Flakon Carlo Erba İdarubisin HCI Ambalaj: 5 mgx1 Flakon : : 10 mgx1 flakon. Endikasyon: Erişkinlerdekinükseden veya inatçı nonlenfositer lö-semilerde

Gingobil

Film Tablet Tripharma Ginkgo biloba ekstresi Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 film tablet. Eşdeğeri: Bilokan Forte Film Tablet: 40 mgx20

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir