Topamax

Film Tablet

JanssenCilag

Topiramat

Ambalaj: 25 mgx60 tablet

: : 50 mgx60 tablet

: : 100 mgx60 tablet

: : 200 mgx60 tablet.

Endikasyon: Parsiyelbaşlangıçlı nöbetleri ya da jeneralize tonikklonik nöbetleri olan erişkinlerve çocuklarda (12 yaş ve üzeri), monoterapi ya da adjuvan tedavi olarakendikedir. Ayrıca erişkinlerde migren proflaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Topiramatakarşı aşırıduyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Antiepileptikilaçlar, nöbet sayısındaki olası bir artışı en aza indirmek amacıyla, kademelibiçimde azaltılarak sonlandırılmalıdır. Orta derecede ya da şiddetli böbrekbozukluğu olan hastalarda kararlı durum plazma konsantrasyonlarına ulaşılması,böbrek fonksiyonları normal olan hastalardaki 4 ile 8 güne kıyasla, 10 ile 15güne kadar uzayabilir. Özellikle böbrek taşı oluşturmaya eğilimli olanlar olmaküzere bazı hastalarda, böbrek taşı oluşma riski artmış olabilir. Karaciğerbozukluğu olan hastalarda topiramat dikkatle uygulanmalıdır. Eğer hekim, gebekadına sağlayacağı yararın fetüs üzerindeki potansiyel riskini haklıgöstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır. İnsanlarda süte geçip geçmediğibilinmemektedir. Merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir ve uyuşukluk, başdönmesi ya da başka benzeri semptomlara yol açabilir, araç ya da makinekullanan hastalarda potansiyel tehlikeye sahip olabilir.

Yan Etkileri: Monoterapiolarak uygulanmasında parestezi, baş ağrısı, baş dönmesi, bitkinlik,somnolans, kilo kaybı, bulantı ve diyare görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: İstisnaolarak, bazı hastalarda fenitoin tedavisine topiramat eklenmesi, plazmafenitoin konsantrasyonlarında artışa neden olabilir. Fenitoin ve karbamazepin,plazma topiramat konsantrasyonlarını azaltırlar. Topiramatın alkol ve MSS’yideprese eden başka ilaçlarla kullanılmaması önerilmektedir. Birliktekullanımında düşük dozlu (örn. 20 mg) oral kontraseptiflerin etkinliğiazalabilir. Topiramat, nefrolitiyazise predispoze edici diğer ajanlar ilebirlikte kullanıldığında, nefrolitiyazis riskini arttırabilir.

Doz Önerisi: Hem erişkin hem de çocuklarda nöbetlerin optimal kontrolüiçin tedaviye düşük dozlarda başlanılması daha sonra dozu yavaş yavaş artıraraketkili doza kadar titre edilmesi önerilmektedir. Film tabletlerin kırılmamasıgerekmektedir. Yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.Diğer Antiepileptik İlaçlarla Birlikte Kullanımı: Erişkinlerde tedaviye bir hafta süre ile geceleri 25-50mg dozunda başlanmalıdır. Daha sonra haftalık ya da iki haftalık aralıklar iledoz 25-50 (en fazla 100) mg/gün artırılmalı ve doz ikiye bölünerek alınmalıdır.Monoterapi: Erişkinlerde titrasyona bir hafta süre ile geceleri alınan25 mg ile başlanmalıdır. Doz daha sonra 1 ya da 2 haftalık aralıklar ile 25veya 50 mg dozunda arttırılmalı ve doz ikiye bölünerek uygulanmalıdır.Migren profilaksisindebirhafta boyunca geceleri 25 mg ile titrasyona başlanmalıdır. Daha sonra doz 1haftalık aralarla 25mg/gün dozunda artışlarla arttırılmalıdır. Migrenproflaksisinde kullanımı için önerilen günlük toplam doz 100 mg/gün’dür ve budoz ikiye bölünerek uygulanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir