Transamine

Ampul

Fako

Traneksamik asit

Ambalaj: %5: 250 mg/5 mLx 10 ampul

: : %10: 500 mg/5 mLx10 ampul.

Transamine

Kapsül

Traneksamik asit

Ambalaj: 250 mgx50 kapsül.

End.: Özellikleplazminojen aktivatörlerinden zengin veya endokrin etkiler altındakidokularda ya da travmaların ardından ortaya çıkan lokal veya jeneralizeprimer hiperfibrinolize bağlı hemorajilerde ve sekonder hemorajiriski durumlarında: Jinekoloji: Primer menoraji, rahimiçi araç taşıyan kadınlardakikanamalar, uterus veya vajina ameliyatlarından sonraki kanamalar.KBB ve Diş Hekimliği: Lokal kanamalar, ameliyat sonrası kanamalar(örneğin tonsilektomi), epistaksis, diş çekimleri (özellikle hemofililihastalarda).Üroloji: Ürogenital kanal ameliyatları sırasında veyasonrasındaki kanamalar: Prostatektomi, prostat hipertrofisinebağlı hematüri, prostat kanseri ve hemorajik sistit (radyoterapiyesekonder).Cerrahi: Gö-ğüs cerrahisi ile ilişkili parenkimatöz kanamalar;mide ameliyatlarındaki hiperfibrinolitik kanamalar.İç Hastalıkları: Mide veduodenumdaki erozif kanamalarda ek bir tedavi önlemi olarak, karaciğersiroz ve kanserlerindeki kanamalarda, destrüktif akciğer hastalıklarındakihemoptizide, hemofilililerdeki kanama komplikasyonlarında,herediter anjiyonö-rotik ödemli hastalarda uzun dö-nemli profilaksiamacıyla kullanılır. Ayrıca streptokinaz, ürokinaz veya doku plazminojenaktivatö-rü tedavisinin sonucu olarak ortaya çıkabilen tüm aşırıfibrinoliz durumlarında antidot olarak kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Traneksamikasidin etkisiyle fibrinolizin baskılanmasına bağlı olarak, manifesthiperkoagülabilitedeki önceden oluşmuş trombüsler istenmeyenbir şekilde stabilize olabilir. Süregelen dissemine intravaskülerkoagülasyon (DİK) sendromunda pıhtılaşma zamanına bakılarak tanıkesinleştiğinde, traneksamik asit de kontrendikedir. Her koşuldareaktif hiperfibrinoliz önlenmelidir. Bu nedenle traneksamikasit uygulamadan önce heparin ile intravazal pıhtılaşma durdurularakve aşırı tüketim sonucu eksilen fibrinojen yerine konarak DİK’inönüne geçilmelidir. Renk görme bozukluğu artan hastalarda traneksamikasit kontrendikedir. Subaraknoidal hemoraji olan hastalarda, serebralödem ve serebral enfeksiyon gelişebileceğinden kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar: Uzun süreli tedavilerde görme ve renk ayrımıkontrolleri, fundus ve görme alanı muayeneleri yapılmalıdır. Özellikleerken gebelik dö-neminde traneksamik asit ancak çok gerekli olduğundakullanılmalıdır. Anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde ancakçok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Seyrekolarak bulantı, kusma, diyare veya görme bozuklukları ve az sayıdaolguda hipotansiyon, baş dönmesi gö-rülebilir. İntravenöz uygulamadaenfüzyon hızının artması ile ortaya çıkan bu rahatsızlıklar, genellikledozun veya enfüzyon hızının düşürülmesi ile kaybolur. Görme bozukluklarıortaya çıkarsa ilaç kesilmeli ve bir oftalmolog tarafından gereklikontroller yapılmalıdır.

İlaç Etkileşimleri: Heparin, kumarin türevleri, salisilatlar veyaantiagreganlarla eşzamanlı uygulandığında, diğer fibrinolitiklergibi traneksamik asidin etkisi azalabilir. Penisilin içeren Solüsyonlarve kan ile birlikte uygulanmaz.

Doz Önerisi: Transamine Ampul: Oral, parenteralve lokal olarak uygulanabilir. IV uygulama yalnızca oral uygulamanınzor veya olanaksız olduğu durumlarda endikedir. Hiperfibrinolitikkanamalara yol açabilecek girişimlerden önce oral premedikasyon,rezidüel kanamaların engellenmesi, esansiyel hipermenorenintedavisi; hemoraji; epistaksis; iç hastalıkları, üroloji, KBB vediş hekimliği alanlarındaki kanama komp-likasyonlarının tedavive profilaksisinde eriş-kin dozu, klinik duruma gö-re genelde 3-4kez 500 mg1 g’dir. Çocuklardaki olağan doz ise genellikle günde 3-4kez 10-20 mg/kg’dir. Tedavi süresi genellikle 3-5 gündür. Yalnızca herediteranjiyonö-rotik ödemde süregen tedavi gerekmektedir.Transamine Kapsül: Yetişkinlerdegünde 3-4 kez 1-2 Kapsül, çocuklarda 10-20 mg/kg/gün. Günlük dozaj, hastalığınşiddeti ve çocuğun yaşı göz önüne alınarak hesaplanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir