Ultralan

Tablet

Schering

Fluokortolon

Ambalaj: 5 mgx10 Tablet

: : 20 mgx10 tablet.

Endikasyon: Sistemikkortikoid tedavisini gerektiren tüm hastalıklarda endikedir.Ön planda romatizmal ateş, kronik poliartrit (romatoid artrit),bronşiyal astma, saman nezlesi, iltihabi ve alerjik deri hastalıkları(örn. ekzema, nö-rodermit -endojen ekzema, atopik dermatit, pemfigus),ilaç reaksiyonları gibi diğer alerjik hastalıklar, immün süreçlerebağlı kronik aktif hepatit (HBsAg negatif), nefrotik sendrom, lemfatiklö-semi, özel anemi türleri gibi bazı kan hastalıkları, bazı göz hastalıkları.

Kontra Endikasyon: Bir substitüsyonya da hayat kurtarıcı acil tedavi dışında uzun süreli sistemik terapideaşağıdaki durumlarda uygulanmamalıdır: Midebağırsak ülserleri,ağır osteoporoz, psikiyatrik anamnez, Herpes simpleks, herpes zoster(viremik dö-nemde), su -çiçeği, aşılardan yaklaşık olarak 8 haftadanönceden iki hafta sonraya kadar, amip enfeksiyonları, sistemik mantarenfeksiyonları, bulber ensefalik türün dışında poliomyelit, BCGaşısından sonra lenfom, glokom.

Uyarılar: Gebelikte, özellikle ilk 3 ayındatedavi, ancak kesin bir endikasyonda, olabildiğince en küçük dozve kısa süre yapılmalıdır.Emzirme dö-neminde de yarar ve risk özenle tartılmalıdır.Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Şeker hastalarıiçin de gebelerdeki sınırlamalar geçerlidir. Çok yüksek tansiyonda,kornea hastalarında, kronik böbrek yetmezliğinde, tromboza eğilimdeözellikle dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Tedaviedici yüksek dozlarda ve/veya uzun süreli uygulamalarda ay yüz, gövdeyağlanması, myopati, hipertoni, osteoporoz, glukoz toleransındaazalma, diabetes mellitus, seksüel hormon sekresyonunda bozukluklar(amenore, hirsutismus, impotens), striae, rubrae, peteşiler, ekimozlar,steroid aknesi, ödem oluşumuyla birlikte sodyum retansiyonu, potasyumatılımında artma, adrenal korteksinde atrofi ve inaktive, vaskülit,mide yakınmaları, mide ülseri, enfeksiyon riskinde artış, immünproseslerin frenlenmesi, yara kapanmasında yavaşlama, çocuklardabüyüme gecikmeleri, asep-tik kemik nekrozları (femur veya humerusbaşı), glokom, katarakt, ruhsal bozukluklar, tromboz rizikosundaartış, pankreatit.

İlaç Etkileşimleri: Kalpglikozidlerinin etkisini arttırır. Salüretikler ile beraber kullanıldığındailave potasyum atılımı beklenmelidir.Antidiyabetiklere gereksinim artabilir. Kumarintürevlerinin antikoagülan etkisi azalır. Nonspesifik enzim indükleyiciler(barbitüratlar, fenitoin ve rifampisin gibi) ile kortikoid etki azaltılabilir.Gastrointestinal kanama riski, nonsteroidal antienflamauvar/antiromatizmalilaçlar tarafından arttırılır.

Doz Önerisi: Günlük tüm dozun bir kerede ve sabahları saat 6-8arasında çiğnemeden biraz sıvı ile ve tok karnına alınması gereklidir. Bazıolgularda iki günde bir alınması yararlı olur (alternan tedavi).Yetişkinler: Başlangıç dozu, genellikle 20-60mg/gün’dür. Bu bazı olgularda daha yüksek tutulabilir (100 mg/gün’e kadar).Klinik bir iyileşmeden sonra, başlangıç dozu 2-4 günlük aralarla ve herseferinde 2.5-5 mg azaltılarak kademeli olarak indirilir. Sürek dozu genelliklegünde 5-20 mg, bazı özel durumlarda 40 mg kadardır.Çocuklar: Genellikle başlangıçta günde,vücut ağırlığı kilosu başına 1-2 mg uygulanır. Belirgin bir etki sağlandıktansonra kademeli olarak 2.5 mg’lik doz azaltmaları ile sürek tedavisine geçilir.UltralanOraltedavisibirdenbire kesilmemeli, doz, kademeli olarak azaltılarak tedavi sonaerdirilmelidir.

Ultralan

Krem

Fluokortolon 2.5mg, fluokortolon pivalat 2.5 mg/g

Ambalaj: 10 g’lik tüp.

Ultralan

Pomat

Fluokortolon 2.5mg, fluokortolon kapronat 2.5 mg/g

Ambalaj: 10 g’lik tüp.

Endikasyon: Topikalkortikoid tedavisine yanıt veren deri hastalıklarında kullanılır.Kontakt dermatit; kontakt ekzema; meslek ekzeması; vulger, numuler,dejeneratif ve seboreik ekzema; dishidrotik ekzema, variközsemptom kompleksinden ekzema (ancak, direkt lezyon üzerine değil),anal ekzema, ekzema infantum, nö-rodermit (endojen ekzema, atopikdermatit), psö-riazis, Lichen ruber planus ve verrucosus, lupus eriythematosusdiscoides, 1. dereceden yanıklar, güneş yanıkları ve bö-cek sokmalarındaendikedir.

Kontra Endikasyon: Tedavialanının tüberkülotik ve luetik süreçlerinde, virozlarda (örn.aşılar, variola, varisella) kontrendikedir.

Uyarılar: Genel bir kural olarak gebeliğin ilk üç ayında,kortikoid içeren lokal terapö-tikler büyük miktarlarda ya da uzunsüre kullanılmamalıdır. Yüze uygulamalarda gö-ze kaçmamasınadikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: Genişalanlara uygulamalarda deride atrofi, teleanjiektaziler, striae,akne formunda belirtiler, perioral dermatit, hipertrikoz ve kortikoidinrezorbsiyonuna bağlı olarak sistemik etkiler, nadir olgulardaalerjik deri reaksiyonları oluşabilir.

Doz Önerisi: Günde 2 kez, bazan 3 kez ince bir tabaka halindesürülür. Hastalık tablosunda iyileşme olunca, genellikle günde 1kez uygulama yeterlidir. Süt çocukları ve 4 yaşına kadar çocuklar,özellikle kundakla örtülü deri bölgelerinde, 3 haftadan uzun süretedavi edilmemelidir.Krem kullanımı deriyi fazla kurutursa, tedavipomat formuna çevrilmelidir.

Ultralan Crinale

Solüsyon

Fluokortolon pivalat5mg, salisilik asit 10 mg/ml

Ambalaj: 20 mL’lik çö-zelti içeren plastik şişe.

Endikasyon: Lokalkortikoid tedavisine yanıt veren, öncelikle kuru tüm iltihabive alerjik deri hastalıklarında ve özellikle terapö-tik açıdan etkilenmesigüç olan ve kabuklanma ile seyreden olgularda; psö-riazis, psö-riazisvulgaris, seborrhoea capitis, seboreik ekzema, kronik ekzema, dışişitme yolu ekzeması, anogenital alandaki ekzema, dishidrotik ekzema,neurodermitis circumscripta, pityriasis simpleksin tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Tüberküloz veya uygulama yerinde luetik süreçlerbulunduğunda ve virozlarda (örn. vaccina, variola, varicella)kontrendikedir. Süt çocukları ve küçük çocuklarda uygulanmamalıdır.

Uyarılar: Primer bakteriyel ve mikotik deri hastalıkları(özellikle şiddetli formları) için bu konsantrasyonlar yeterli değildir.Ragadlaraveya ülserasyonlarda (örn. ulcus cruris) uygulanmamalıdır. Yüzeuygulamalarda gö-ze kaçmamasına dikkat edilmelidir. Perioral dermatitve rosacea tedavisi için uygun değildir. Zarı perfore olan kulağauygulanmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kortikoid içeren lokalmüstahzarlar, büyük miktarlarda ya da uzun süreli kullanılmamalıdır.Gebelikte 4 haftadan uzun süreli ve/veya vücudun %10’undan büyükalanlardaki uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: Geniş vücut alanlarına uygulandığındave/veya uzun süreli kullanıldığında rezorbsiyona bağlı olarak kortikoidve salisilik asit sistemik etkileri ve/veya deride atrofi, telanjiektaziler,striae, akne türünde deri belirtileri, perioral dermatit ve hipertrikozgö-rülebilir.

Doz Önerisi: Günde 2-3 kez uygulanır.Ultralan Crinalehastalıklı deriye birkaç damlaşeklinde uygulanır ve hafifçe ovularak yedirilir. Çö-zücünün buharlaşmasındansonra, bu işlem 1-2 kez tekrarlanır. İyileşme gö-rüldükten sonra gündetek uygulama yeterlidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir