Vasoxen

Tablet

İ.E.Ulagay

Nebivolol

Ambalaj: 5 mgx28 çentikli tablet.

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Vasoxen’e aşırı duyarlılığı olanlar. Karaciğer yetmezliği veyakaraciğer fonksiyonu bozukluğunda. Gebelik ve laktasyon.badrenerjik antagonistler aşağıdaki durumlarda kontrendikedir: Kardiyojenik şok. Kontrol edilmeyen kalp yetmezliği.Hasta sinus sendromu, sinoatriyalblok dahil. İkinci ve üçüncü dereceden blok. Bronkospazm ve bronşiyal astımhikayesi olanlarda. Tedavi edilmemiş feokromasitoma. Metabolik asidoz.Bradikardi (kalp atım hızı <50 atım/dak). Hipotansiyon. Şiddetli periferikdolaşım bozukluğu. Uyarılar: Beta blokajın sürdürülmesiindüksiyon ve intübasyon sırasındaki aritmi riskini azaltır. Eğer cerrahigirişim hazırlığı sırasında beta blokaja ara verilecekse,badrenerjik antagonistler en az 24saat önce kesilmelidir. Genel olarak,badrenerjik antagonistler tedavi edilmemiş konjestifkalp yetmezlikli hastalarda, durumları stabilize oluncaya kadarkullanılmamalıdır. İskemik kalp hastalığı olan hastalarda,badrenerjik antagonist tedavisiyavaş yavaş (örn. 1-2 haftadan uzun) kesilmelidir. Gerekirse, angina pektorisyaşanmasını önlemek amacıyla başka bir tedavi eş zamanlı olarak başlamalıdır.badrenerjik antagonistlerbradikardiye yol açabilirler: Hasta bradikardi izlenimi veren semptomlaryaşarsa dozaj azaltılmalıdır.Vasoxendiyabetik hastalarda glukoz düzeylerini etkilemez.Ancak, nebivolol hipogliseminin bazı semptomlarını (taşikardi, palpitasyon)maskeleyebileceğinden, şeker hastalarında dikkatli olunmalıdır. Kronikobstrüktif pulmoner bozukluğu olan hastalarda, havayollarındaki konstriksiyonşiddetlenebileceğindenbadrenerjikantagonistler dikkatli kullanılmalıdır. Araç veya makine kullanırken bazen başdönmesi ve yorgunluk hissinin oluşabileceği dikkate alınmalıdır. Yan Etkileri: İstenmeyenetkilerin çoğu hafif veya orta şiddettedir. En sık rastlanan istenmeyen etkiler(görülme sıklığı %1-10 arasında) baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk veparestezidir. Hastaların en az % 1’inde rastlandığı bildirilen diğer istenmeyenetkiler: Diyare, konstipasyon, bulantı, dispne ve ödemdir. İlaç Etkileşimleri: badrenerjik antagonistleri, kontraktilite veatriyoventriküler ileti üzerine negatif etkileri nedeniyle verapamil vediltiazem gibi kalsiyum antagonistleri ile birlikte kullanırken dikkatliolunmalıdır. Atriyal ileti zamanı üzerine etkileri ile negatif inotropiketkileri potansiyelize olabileceğinden,badrenerjik antagonistleri Sınıf I antiaritmik ilaçlarve amiodaron ile birlikte kullanılırken dikkat edilmelidir.badrenerjik antagonistlerinanesteziklerle birlikte kullanılması refleks taşikardi ve hipotansiyon riskiniarttırır. HastanınVasoxenkullandığı anesteziste bildirilmelidir. Sempatomimetikbileşiklerbadrenerjikantagonistlerin etkilerine ters etkiyebilirler.badrenerjik bileşikler, hem alfa hemdebadrenerjik etkili sempatomimetikbileşiklerin karşıtsızaadrenerjikaktivitelerinin (hipertansiyon riski, aşırı bradikardi ve kalp bloğu) ortayaçıkmasına yol açabilir. Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve fenotiyazinlerinbirlikte kullanımı kan basıncını düşürücü etkiyi artırabilir. Doz Önerisi: Doz günde bir tablettir (5 mg). Diğerantihipertansiflerle kombinasyonu: bblokerler tek başlarına veya diğer antihipertansiflerlebirlikte kullanılabilirler. Bu güne kadar, additif bir antihipertansif etkiVasoxen5 mg, hidroklorotiyazit 12.5-25 mgile kombine edildiğinde gözlenmiştir. Renal yetmezlikli hastalar: Böbrekyetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2.5 mg’dir.Karaciğer yetmezliği olan hastalar: Karaciğer yetmezlikli veya karaciğerfonksiyonu bozuk hastalardaki veriler kısıtlı olduğundan, kullanımıkontrendikedir.Yaşlılar: 65 yaşın üzerindeki hastalar için önerilen başlangıç dozugünde 2.5 mg’dir. Gerekirse, günlük doz 5 mg’ye artırılabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir