Voltaren IM

Ampul

Novartis Pharma

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul.

Eşdeğeri:

DeflamatIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(TriPharma);Diclomec IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Abdi İbrahim);Dikloron IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Deva);Miyadren IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Fako).

Voltaren IV

Ampul

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul.

Eşdeğeri:

DikloronIV Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Deva).

Voltaren

Enterik

Tablet

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 25 mgx30 Tablet,

: : 50 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:

DikloronEnterik Tablet: 25 mgx30 Tablet(Deva).

Voltaren

Retard Tablet

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 100 mgx10 ve 30 tablet.

Eşdeğeri: DiclomecSR Yavaş Salımlı Tablet: 100 mgx10tablet(Abdi İbrahim);Dikloron Retard Tablet: 100 mgx10 tablet(Deva);MiyadrenRetard Tablet: 100mgx10 ve 30 tablet(Fako).

Voltaren SR

Tablet

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 75 mgx20 tablet.

Voltaren

Supozituvar

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 100 mgx5 ve 10 supozituvar.

Endikasyon: Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondil artrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklemdışı romatizma; akutgut atakları; ağrılı posttravmatik ve postoperatif enflamasyon veşişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneğinfaringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklardayardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığıtedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir.Tek başına ateş, bir endikasyondeğildir.

Kontra Endikasyon: Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinitleri asetilsalisilik asit veyadiğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilenhastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Peptik ülseri düşündüren birhikayesi olan, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinalhastalıkları olanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmışolan hastalarda kesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renalkan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyleyaşlı hastalar kadar kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliğiolan, diüretikler alan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyatve sonrasında ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda daözel bir dikkat gerekir. Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bileanafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonlarıbaşlatabilir. Diklofenak tedavisi sırasında sersemlik veya santralsinir sistemiyle ilgili diğer bozukluklar gö-rülen hastalar, araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin1. üç aylık dö-neminde kesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.Gebeliğin üçüncü üç aylık dö-neminde verilmemelidir. Emziren annelerdekullanılması önerilmez.

Yan Etkileri: Epigastrikağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz veiştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri dö-küntüleri gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Digoksinve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucudiüretiklerle birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleriyükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlarıbirlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunuayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik reaksiyonlarbildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkatedilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.

Doz Önerisi: Voltaren Ampul: Yetişkinlerde 2 günden daha uzun süre uygulanmamalıdır.GerekirsetedaviyeVoltaren TabletveSupozituvarile devam edilebilir. IV form bolus enjeksiyonşeklinde verilmemelidir. Tasarlanan enfüzyon süresine bağlı olarak,100-150 mL izotonik tuz çö-zeltisi (‰9’luk sodyum klorür çö-zeltisi) veya%5’lik glikoz çö-zeltisi yeni açılmış enjeksiyonluk sodyum bikarbonatçö-zeltisi (%8.4’lükten 0.5 mL veya %4.2’likten 1 mL veya farklı bir konsantrasyondaçö-zeltinin tekabül eden hacmi) ile karıştırılır. Bu çö-zeltiye birVoltaren İV Ampuleklenir. IM form ise gluteal kasave derine uygulanmalıdır.Voltaren’in iki alternatif doz rejimi önerilir: Ortaciddipostoperatif ağrının tedavisinde, 75 mg, 30 dakika2 saatten uzunbir sürede devamlı olarak enfüze edilmelidir. Gerekirse, 24 saatiçinde 150 mg’yi geçmemek şartıyla, birkaç saat sonra tedavi tekraredilebilir. Postoperatif ağrıyı önlemek için, 25 mg50 mg’lik yüklemedozu, ameliyattan sonra 15 dakika1 saat’ten daha fazla süre içindeenfüze edilmelidir. Bunun ardından günde maksimum 150 mg’yi geçmemekşartıyla yaklaşık olarak 5 mg/saat devamlı enfüzyon uygulanır. Çocuklarauygulanması önerilmez.Voltaren Enterik/Retard Tablet: Günlük erişkin dozu 75-100 mg’dir.Maksimum günlük doz 150 mg’dir.Çocuklara verilmesi önerilmez.

İnflased GözDamlası: 1 mg/mLx5 mL(Bilim).

Endikasyon: Kataraktoperasyonlarının ardından gelişen postoperatif enflamasyonungiderilmesinde; konjunktivit, keratokonjunktivit, kornea ülserleri,kornea ve konjunktiva posttravmatik enflamasyonların tedavisinde;preoperatif midriyazise rağmen, göz operasyonları sırasında cerrahitravmaya bağlı gelişen miyozisin önlenmesinde; katarakt cerrahisininardından oluşan sistoid maküler ödemin profilaksisinde ve tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Diklofenaksodyuma karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Kontaktlens takılı durumda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Oküler uygulanan antienflamatuvar ilaçlar, okülercerrahi sırasında göz dokularına kanama yapabilirler.Beklenen yarar olası zarardandaha fazlaysa gebelerde kullanılmalıdır. Emziren annelerde zorunluolmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Topikaluygulamanın ardından geçici yanma hissi, keratit ve göz içi basıncındaartma olabilir, fakat bu terapö-tik sonucu etkilemez.

Doz Önerisi: Günde 4-5 kez birer damla konjunktival kese içinedamlatılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir