Zeldox

Kapsül

Pfizer

Ziprasidon HClmonohidrat

Ambalaj: 20 mgx56 kapsül

: : 40 mgx56 kapsül

: : 60 mgx56kapsül

: : 80 mgx56 kapsül.

Endikasyon: Şizofreni ve ilişkili psikozların tedavisiilepsikotik özellikleri olan ya da olmayan bipolarbozukluklarda görülen akut manik veya mikst epizodların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ziprasidona karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenhastalarda kullanılmamalıdır. QT aralığında uzama olduğu bilinen hastalarda,konjenital uzun QT sendromu, yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü,dekompanse kalp yetmezliği, sınıf IA ve sınıf III antiaritmik ilaçlarla tedaviedilen aritmilerde kontrendikedir. QT aralığını uzatan ilaçlarla beraberkullanılmamalıdır: Sınıf IA ve sınıf III antiaritmikler, arsenik trioksit,halofantrin, levometadil asetat, mezoridazin, tiyoridazin, pimozid,sparfloksasin, gatifloksasin, moksifloksasin, dolasetron mesilat, meflokin,sertindol veya sisaprid.

Uyarılar: Ziprasidon QT aralığında doza bağlı hafiforta derecelibir uzamaya neden olur. Dolayısıyla QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlarlaberaber verilmemelidir. Belirgin bradikardisi olan hastalarda dikkat edilmesiönerilir. Hipokalemi ve hipomagnezemi gibi elektrolit bozuklukları malignaritmi riskini artırır ve ziprasidon tedavisine başlanmadan öncedüzeltilmelidir. Stabil kardiyak rahatsızlığı olan hastalar tedavi edilecekse,tedaviye başlamadan önce bir EKG incelemesi düşünülmelidir. Palpitasyon, başdönmesi, senkop ve nöbet gibi kardiyak semptomlar gelişirse, malign kardiyakaritmi olasılığı düşünülmelidir ve EKG’yi de içeren bir kardiyak değerlendirmeyapılmalıdır. Tardif diskinezi belirti ve semptomları görülür ise dozazaltılması veya ilacın bırakılması düşünülmelidir. Nöbet hikayesi olanhastaların tedavisinde dikkatli olunması önerilir. Ciddi karaciğer yetmezliğiolan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelik döneminde tavsiye edilmez. Emziren annelerdekullanıldığında emzirme ya da ilaç kesilmelidir. Ziprasidon somnolansa nedenolabilir ve araç ve makine kullanma yetisini etkileyebilir.

Yan Etkileri: En sık gözlenen yan etki somnolansolmuştur. Asteni, baş ağrısı, kabızlık, ağız kuruluğu, dispepsi, salivasyondaartış, bulantı, kusma, ajitasyon, akatizi, baş dönmesi, distoni, ekstrapiramidalsendrom, hipertoni, tremor, anormal görüş gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ziprasidon, QT aralığını uzatanilaçlarla birlikte verilmemelidir. Ziprasidon diğer santral etkili ajanlar vealkol ile beraber kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Şizofreninin akut tedavisinde yetişkinler içintavsiye edilen doz yemeklerle birlikte günde iki defa 40 mg’dır. Bireyselklinik duruma göre maksimum günde iki defa 80 mg’ye kadar artırılabilir.Gerekliyse tavsiye edilen maksimum günlük doza en erken tedavinin 3. günündeulaşılabilir. İdame tedavisinde hastalara en düşük etkin doz verilmelidir, çoğuvakada günde 2 defa 20 mg yeterli olabilir. Bipolar mani tedavisinde tavsiyeedilenbaşlangıç dozu yemeklerlebirlikte günde iki kez 40 mg’dir. İkinci günde günde iki kez olmak kaydı iledoz 60 veya 80 mg’ye çıkarılmalı, takip eden günlerde etkinlik ve toleransabağlı olarak günde iki defa 40-80 mg arasında kullanılır.

<

Alora

Ticari formu: 100 ml Tavsiye edilen günlük alım dozu: Başka bir şekilde önerilmemiş ise, günde 3 defa yemeklerden önce 1-2

İesef

Flakon IM, IV İ.E. Ulagay Seftriakson disodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik%1 lidokain ampulü : : 1

Xylocain

Pompalı Sprey AstraZeneca Lidokain 100 mg/püskürtme Ambalaj: Her ölçülü dozda 10 mg lidokain sağlayan, 500 dozluk,50 mL’lik şişe. Endikasyon: Maksillersinüs
Acuitel

Film Tablet Pfizer Kinapril Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : 20 mgx20 Tablet : 40 mgx28Tablet. Endikasyon: ACE inhibitörüdür. Hipertansiyonun bütün

TRH

EnjeksiyonÇö-zeltisi ErKim Protirelin Ambalaj: 0.2 mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Hipofiztiroidsistemi fonksiyonlarının incelenmesi için TRhtesti uygulanmasındakullanılır. Kontra Endikasyon: Protirelin,ilaca aşırı duyarlığı

Allergodil

Nazal Sprey İE Ulagay azelastin HCI 0.14mg/doz Ambalaj: 10 mL’lik cam şişe. Endikasyon: Mevsimşartlarına bağlı alerjik rinit ve yıl boyunca

Siklomid

Damla Sanovel Siklopentolat HCI Ambalaj: %1×5 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SikloplejinGöz Damlası: %1×5 mL(Abdi İbrahim). Endikasyon: Refraksiyonölçülmesinden önce siklopleji ve midriyazis
Gansol

Damla Sanovel Sülfisoksazol Ambalaj: 0.2 g/mLx5 mL’lik damlalıklışişe. Endikasyon: Topikalolarak duyarlı mikroorganizmaların neden oldukları konjunktivit,korneal ülserler, trahom ve gö-zün diğer

Glifor

Film Tablet Bilim Metformin Ambalaj: 850 mgx100 tablet. Eşdeğeri: GlucophageFilm Tablet: 850mgx100 tablet(Merck). Endikasyon: Diabetesmellitusun, diyetle normal bir vücut ağırlığı

Hipersar

Film Tablet İE Ulagay Olmesartan medoksimil Ambalaj: 10 mgx28 tablet : : 20 mgx28 tablet : : 40 mgx28tablet. Eşdeğeri:

Peflacine

Enjektabl Solüsyon IV Eczacıbaşı Pefloksasin Ambalaj: 400mg/5 mLx1 ampul. Peflacine Tablet Pefloksasin Ambalaj: 400 mgx2 ve 10 Tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların

NovoRapid

Flakon NovoNordisk İnsülin aspart Ambalaj: 1000U/10 mLx1 flakon. NovoRapid Penfill İnsülin aspart Ambalaj: 300U/3 mLx5 kartuş. Doz Önerisi: Kısa ürün

Pacofen

Tablet İ.E.Ulagay Parasetamol 300mg, kafein 30 mg, kodein fosfat 7.5 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak

Opak

Jel Merkez Lab. İsopropil alkol %50 Ambalaj: 1000 mL polietilen şişe ve 3 mL‘lik tek dozluk ambalaj. Endikasyon: İsopropilalkol bakterisid,

Antrex

Tablet Atafarm Kalsiyumfolinat Ambalaj: 15mgx100 tablet. Endikasyon: Metotreksat gibi folik asit antagonistleriyleyapılan sitotoksik kemoterapinin ardından antidot olarak kullanılır.Ayrıca, folat eksikliğine
Pritor

Tablet GSK Telmisartan Ambalaj: 80 mgx28 ve 56 tablet. Eşdeğeri: MicardisTablet: 80 mgx28 ve 56 tablet(Boehringer Ingelheim). Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde

EsterVit

Tablet Bilim C vitamini Ambalaj: 500 mgx50 tablet. Endikasyon: C vitaminihipovitaminozunda kullanılır. Beslenme yetersizliği, gebelik,gebelik kusmaları, emzirme, büyüme, yaşlılık gibi

Sekodin

Şurup Akdeniz Oksolamin fosfat Ambalaj: 50 mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: OksabronŞurup: 50 mg/5 mLx120 mL(Deva);PerbronşŞurup: 50 mg/5 mLx120 mL(CaSel);PerebronŞurup:

İsovit

Tablet Deva İzoniazid 100 mg,B6vitamini 25 mg. Ambalaj: 100 tablet. Endikasyon: Tüberkülozunbütün şekil, lokalizasyon ve safhalarında tedavi edici; enfektebir çevrede

İnsulatardHM Penfill

Kartuş Novo Nordisk Rekombinant DNAteknolojisiyle üretilen orta etki süreli NPH (izofan) biyosentetik insaninsülini: 100 IU/mL Ambalaj: Her biri 3 mL’lik

Duovel

Film Tablet Sanovel Famotidin Ambalaj: 20 mgx60 Tablet : : 40 mgx30 ve 60 tablet. Eşdeğeri: FamodinTablet: 20 mgx60 Tablet,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir