Zoprotec

Film Tablet

İE Ulagay

Zofenopril kalsiyum

Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 tablet.

Endikasyon: Hafif veorta derecede esansiyel hipertansiyon tedavisinde ve hemodinamik olarak stabil,kalp yetmezliği belirti ve semptomları olan akut miyokard enfarktüslühastaların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Zofenoprilkalsiyum veya diğer ACE inhibitörlerine aşırı duyarlılığı olanlarda, daha önceACE inhibitörü tedavisine bağlı anjionörotik ödem hikayesi olanlarda,kalıtımsal/idiyopatik anjiyonörotik ödem, şiddetli karaciğer bozukluğu,gebelik, laktasyon döneminde, etkin olarak kontrasepsiyon uygulayanlardışındaki doğurgan dönemdeki kadınlarda, bilateral renal arter stenozu veya tekböbreklilerde unilateral renal arter stenozu.

Uyarılar: Özellikle ilk dozdan sonra kan basıncında belirgin birdüşmeye neden olabilir. Renovasküler hipertansiyonlu ve önceden varolanbilateral renal arter stenozu veya tek böbreklilerde tek böbreğe giden arterdestenozu olan hastaların ACE inhibitörleriyle tedavisi sırasında şiddetlihipotansiyon riskinde artma vardır. Ender olarak, ACE inhibitörü kullananlarda,desensitizasyon sırasında veya böcek sokmasından sonra hayatı tehdit edenanafilaktik reaksiyonlar yaşadıkları bildirilmiştir. Yüz, ekstremiteler,dudaklar, mukoz membranlar, dil, glotis ve/veya larenksin anjiyoödemi, ACE inhibitörü kullanan hastalarda oluşabilir ve en sık tedavinin ilk haftalarında ortayaçıkar.Zoprotectedavisi sırasında,Zoprotec’inkesilmesiyle kaybolan, kuru ve üretken olmayan bir öksürük oluşabilir. ACEinhibitörleri, genel cerrahi girişimler veya anestezi sırasında hastalardahipotansiyon veya hatta hipotansif şoka yol açabilirler. Araç veya makinekullanırken bazan baş dönmesi, uyuklama ve yorgunluk hissinin oluşabileceğidikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri: Başdönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, öksürük, bulantı/kusma ve ender olarak, raş,kas krampları, güçsüzlük görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Potasyumtutucu diüretikler veya potasyum suplemanları, trombolitik ajanlar,diüretikler, lityum, anestezik tıbbi ürünler, narkotik ilaçlar/antipsikotikler,antihipertansif ajanlar, simetidin, siklosporin, allopurinol, insülin veya oralhipoglisemik ajanlar, yüksekakış diyaliz membranlarıyla hemodiyaliz,sitostatik veya immunosupresif ajanlar, sistemik kortikosteroidler veyaprokainamid ile kombinasyonu önerilmez. Steroid olmayan antienflamatuvar,sempatomimetikler, alkol ile kombinasyonu dikkat gerektirir.

Doz Önerisi: Yemeklerden önce, sonra veya yemeklerle birliktealınabilir. Dozlama hastanın terapötik cevabına göre titre edilmelidir. Hacimveya tuz deplesyonu olmayan hastalara tedaviye günde bir kez 15 mg ilebaşlanmalı ve optimal kan basıncı kontrolü sağlanıncaya kadar yukarıya doğrutitre edilmelidir. Olağan etkin doz günde bir kez 30 mg’dir. Maksimum doz, birveya ikiye bölünmüş dozlarda günde 60 mg’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir